Xã Thành Công: Phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Chủ nhật - 05/05/2024 18:38
Trên cơ sở kế thừa và phát triển các quan điểm về dân chủ của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ” và “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Người luôn quan tâm đến việc thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Theo Người, quyền dân chủ được thể hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, như chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội…. Thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng bộ xã Thành Công thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ nghiêm túc; đồng thời, nhận thức và giải quyết một cách đúng đắn mối quan hệ giữa tập trung và dân chủ, giữa dân chủ và tập trung.
Tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân.
Tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân.

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ luôn xác định: Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tất cả các công trình xây dựng cơ bản hành năm đều được tổ chức họp dân lấy ý kiến, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống từng ấp trên địa bàn xã. Đảng bộ luôn kế thừa và phát triển những quan điểm mà Đại hội XIII của Đảng xác định “thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Do đó, “phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới” là một trong những điều kiện cần thiết và quan trọng, đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới đất nước trong thời gian tới.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên những kết quả chính là kết quả thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn xã, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của xã có nhiều chuyển biến tích cực. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được củng cố, sự đồng thuận trong xã hội được nâng lên. Đảng bộ xã Thành Công luôn nỗ lực, phát huy mạnh mẽ dân chủ, tiên phong trong việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Qua đó, Nhân dân ngày càng tích cực phát huy vai trò của mình trong xây dựng và củng cố chính quyền trên địa bàn xã.

"Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần phát huy được vai trò, sức sáng tạo của Nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương; góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên khu dân cư. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng chính quyền và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Trong những năm qua, việc thực hành dân chủ trong Đảng có những bước tiến mới, đồng thời cũng còn một số hạn chế nhất định:

Công tác chính trị, tư tưởng được Đảng ủy quan tâm, thực hiện thường xuyên và có nhiều đổi mới. Việc ban hành các nghị quyết của Đảng bộ có những chuyển biến tích cực và lấy ý kiến của tập thể BCH, Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương. Chính vì vậy, sự đồng thuận của Nhân dân trong xã với hoạt động lãnh đạo của Đảng ủy ngày càng cao. Việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh tư tưởng, kịp thời ngăn chặn những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, gia tăng sự đồng thuận xã hội, niềm tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Các hoạt động tuyên truyền, các đợt sinh hoạt chính trị theo tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giáo dục truyền thống cách mạng như tổ chức về nguồn được đa dạng hóa, có ý nghĩa thiết thực, mang lại hiệu quả cao. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm hơn, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong xã hội. Việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy các cấp với nhân dân được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Hàng năm, Đảng ủy-UBND xã tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân được 06 cuộc nhằm gặp gỡ và trao đổi giữa lãnh đạo UBND xã với nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã đồng thời lắng nghe, ghi nhận các phản ánh, kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp trong xã về quản trị và hành chính công; qua đó, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp; nâng cao sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của chính quyền.

Công tác tổ chức và cán bộ cơ bản đi vào nề nếp. Các tổ chức cơ sở đảng được sắp xếp và kiện toàn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu được nâng cao gắn với việc mở rộng, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ được tiến hành chặt chẽ; công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy trình, bảo đảm được tính kế thừa. Hàng năm Đảng bộ đã thực hiện nghiêm công tác rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025, giai đoạn 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, giai đoạn 2026-2031. Nhân sự được bổ sung quy hoạch đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, cơ cấu đúng theo quy định về tiêu chuẩn, chức danh cán bộ. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch đảm bảo khách quan, dân chủ, minh bạch và đúng theo quy trình quy định. Hàng năm đưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tham gia bồi dưỡng các lớp lãnh đạo quản lý và nhiều lượt cán bộ, đảng viên tham gia học các lớp về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm bảo đảm thực chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, đổi mới về nội dung, chất lượng được nâng lên. Hàng năm, UBKT tham mưu Đảng ủy chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT , nội dung thiết thực có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ. Những ưu điểm và hạn chế của chi bộ và đảng viên được công khai và minh bạch hóa. Các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bị xử lý nghiêm, kịp thời. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tuy nhiên, việc thực hành dân chủ trong Đảng vẫn còn một số hạn chế. Công tác chính trị, tư tưởng chưa thật sự sắc bén, còn thiếu sức thuyết phục và chưa sâu sát thực tế. Một số ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng như còn vắng tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội đôi khi chưa kịp thời. Việc sắp xếp cán bộ lãnh đạo tại chi bộ ấp còn chậm, chưa mạnh dạn thay thế cán bộ lớn tuổi; việc bổ nhiệm, điều động cán bộ có trường hợp chưa bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số chi bộ chưa được quan tâm đúng mức...

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy dân chủ trong Đảng, Đảng bộ cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về thực hành dân chủ trong Đảng. Để thực hành và phát huy dân chủ trong Đảng, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về thực hiện dân chủ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cụ thể là: Xây dựng thông tin đa chiều, thực hiện minh bạch, công khai thông tin, đáp ứng quyền được thông tin của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân; đa dạng hóa phương pháp, hình thức tuyên truyền từng đối tượng; hiện đại hóa và sử dụng các phương tiện tuyên truyền hiện đại, nhiều chức năng, dịch vụ, tiện ích nhằm góp phần hữu ích, thiết thực trong việc tương tác, chia sẻ. Cấp ủy, người đứng đầu phải thực sự gương mẫu trong việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên, trong sinh hoạt, lối sống…

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước về thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước để bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hành dân chủ; phát huy hiệu lực, hiệu quả vai trò chức năng trong hệ thống tổ chức của Đảng và Nhà nước trong thực hành dân chủ; Cán bộ, công chức, viên chức làm việc phải được lựa chọn theo những tiêu chí cụ thể và công khai, có uy tín trong nhân dân, có năng lực, bảo đảm liêm, chính.

Ba là, phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, cần phát huy vai trò của nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần làm tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với Ủy ban Nhân dân xã, các đại biểu HĐND, cán bộ, công chức, góp phần xây dựng Đảng và bộ máy chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, thực hành đạo đức cách mạng, nhất là trong công tác tổ chức, cán bộ. Để phát huy dân chủ, công tác cán bộ là một trong những khâu quan trọng và mang tính quyết định nhất. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải quán triệt sâu sắc, có nhận thức đầy đủ các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác cán bộ, về thực hành dân chủ trong Đảng.

Năm là, nâng cao năng lực làm chủ của Nhân dân. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước”. Muốn phát huy dân chủ trong Đảng, cần nâng cao dân trí; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân nhằm tạo mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức đảng và chính quyền với người dân. Cần tạo điều kiện để nhân dân phát huy được tính tích cực, trí tuệ, quyền và trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây