Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã Thạnh Nhựt

Thứ bảy - 04/05/2024 18:52
Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời sâu sát của Huyện ủy; sự tập trung cao độ của Đảng ủy; sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên và đồng thuận cao của Nhân dân; Đảng bộ xã Thạnh Nhựt đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định sự lãnh đạo của Đảng và đường lối đổi mới; thường xuyên củng cố, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, coi đó là nền tảng để nâng cao ý chí, năng lực lãnh đạo của mỗi cấp ủy và toàn Đảng bộ xã để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng sưu tầm, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ. Đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh chống hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã Thạnh Nhựt

Kết quả đạt được:

Thứ nhất, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng. Cấp ủy, đã triển khai, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với điều kiện thực tế ở địa phương. Mỗi đợt học tập có khoảng 95% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt bằng hình thức trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập tại điểm cầu của xã, huyện. Việc đổi mới hình thức triển khai đã nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên ở cơ sở có điều kiện tiếp cận những thông tin mới, nhất quán được nội dung học tập, bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức thực hiện.

Công tác tư tưởng tập trung vào việc giáo dục chính trị tư tưởng và tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng qua các sự kiện, ngày lễ lớn, các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua, đặc biệt là tuyên truyền, định hướng dư luận thống nhất về tư tưởng đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý thể hiện rõ trách nhiệm trong công việc; có lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phong cách làm việc dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khiêm tốn, gần gũi, tôn trọng nhân dân.

Công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được thực hiện thường xuyên; tổ chức công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và lực lượng cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội luôn được kiện toàn và hoạt động hiệu quả; chú trọng định hướng thông tin đối với những vấn đề bức xúc phát sinh tác động đến tư tưởng nội bộ và nhân dân. Tiếp tục quán triệt nhận thức và hành động trong đấu tranh chống hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; cổ vũ tuyên dương những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,...

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của các chi bộ, chính quyền, đoàn thể được duy trì thực hiện nghiêm túc. Trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, người đứng đầu cấp ủy, trực tiếp chủ trì, lựa chọn những nội dung trong chủ đề sinh hoạt cụ thể cho từng tháng, gắn với nội dung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), nhất là lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những hạn chế có liên quan đến cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên nghiên cứu thảo luận, đề xuất những giải pháp thiết thực để giải quyết. Qua sinh hoạt, giải quyết thỏa đáng tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Việc duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử huyện đã góp phần cung cấp thông tin, giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các cán bộ, đảng viên noi theo.

Thực hiện tốt công tác kiểm điểm, tự phê bình, phê bình cuối năm và chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc; chỉ đạo các chi bộ hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân hằng năm sát với chức trách, nhiệm vụ và báo cáo chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Qua đó tự nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”,... trong cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, tập trung kiện toàn, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, có bước chuyển biến thật sự. Chú trọng xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, Bí thư chi bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, hoạt động có hiệu quả. Công tác kết nạp đảng viên đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng.

Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 24-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh Tiền Giang trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Qua đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đạt chất lượng, số lượng và có cơ cấu hợp lý.

Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện theo phương châm “động” và “mở”, quy hoạch cán bộ cấp dưới làm cơ sở để tạo nguồn quy hoạch cho cấp trên. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch được thường xuyên, đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ và giãn cách (5 năm) giữa các độ tuổi cho một chức danh quy hoạch.

Việc điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ đúng quy định, đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đi vào nề nếp. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Hằng năm, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp, tập trung vào những vấn đề trọng tâm như xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế làm việc; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí,... qua đó, đã giúp cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được những hạn chế, thiếu sót để sửa chữa, khắc phục, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và thúc đẩy thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thứ tư, công tác dân vận, phương thức lãnh đạo của Đảng.

Công tác dân vận của Đảng góp phần tạo đồng thuận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Công tác dân vận chính quyền có nhiều đổi mới, bám sát với yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện cải cách hành chính, tiếp dân, đối thoại và giải quyết bức xúc, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tăng cường công tác phối hợp để nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề thi đua “Dân vận khéo - Dân vận chính quyền”. Quan tâm công tác nắm tình hình và thực hiện tốt các chính sách đối với tôn giáo; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Cấp ủy thường xuyên đổi mới về nội dung và phương thức lãnh đạo; phân định rõ nhiệm vụ của các Ban xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nội dung, chương trình sinh hoạt đảng đi vào thực chất; việc ban hành nghị quyết ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, lĩnh vực đột phá, mang tính chiến lược. Kịp thời bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng và mối quan hệ với các tổ chức trong hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các nguyên tắc, các phương thức lãnh đạo của Đảng; chú trọng công tác tự phê bình và phê bình, xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Thường xuyên củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể.

Để việc xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo ngày càng được phát huy hơn nữa trong thời gian tới Đảng bộ xã Thạnh Nhựt cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, kiên trì lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận 21-KL/TW (khóa XIII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; đấu tranh, phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao cảnh giác đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, bệnh cơ hội, thực dụng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân đúng quy định. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, sát cơ sở, sát dân, làm việc có hiệu quả của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị. Chủ động tạo nguồn kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng, chú trọng các lĩnh vực, địa bàn còn ít đảng viên, nhất là đảng viên nữ, trẻ, sinh viên, người lao động trong doanh nghiệp.

Ba là, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phối hợp, nắm chắc diễn biến tình hình chính trị nội bộ; có giải pháp phòng ngừa nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao ý thức bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện có hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên với cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, phải tuân thủ phương châm, phương pháp và quan điểm kiểm tra của Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống. Chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa Ủy ban Kiểm tra với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; phân công các thành viên cấp ủy phụ trách và tiến hành kiểm tra, giám sát theo chức trách, nhiệm vụ được giao một cách quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên đúng quy định; xử lý kiên quyết, đồng bộ, nghiêm minh, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc của tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng.

Bốn là, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy theo hướng nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả; thường xuyên bám sát Quy chế làm việc, đề cao tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc theo chương trình, kế hoạch và những vấn đề bức xúc, cấp bách mới phát sinh, kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài để phát triển toàn diện, ổn định và bền vững.

Để Đảng ta ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, cần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận. Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, công tác dân vận của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân". Tiếp tục cụ thể hóa phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Để đáp ứng được sự gửi gắm niềm tin của Nhân dân, Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự khắc phục sai lầm, hạn chế, khuyết điểm, phải thật sự là Đảng chân chính, cách mạng, “là đạo đức, là văn minh”, mạnh dạn thực hiện tự phê bình và phê bình, dựa vào nhân dân để cùng xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ, phát triển Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững./.

Tác giả bài viết: Hoàng Oanh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây