Ban Tổ chức Huyện ủy

Chức năng
1. Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: Tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.
Nhiệm vụ
1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện
a. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, chương trình, kế hoạch của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
b. Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ, Huyện uỷ.
c. Tham mưu về công tác cán bộ, công chức, viên  chức thuộc diện Ban Thường vụ, Huyện ủy quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo phân cấp quản lý.
d. Cụ thể hóa và triển khai các văn bản của cấp trên, của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ sở y tế thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.
đ. Tham  mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ, Huyện ủy quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức có vấn đề về chính trị theo quy định.
e. Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng và đoàn thể của huyện.
g. Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Huyện ủy.
h. Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
a. Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp ủy cơ sở trực thuộc Huyện uỷ; các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.
b. Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện uỷ.
c. Công tác phát triển đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, giải quyết khiếu nại, xóa tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị  - xã hội.
3. Thẩm định, thẩm tra
a. Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện uỷ trước khi trình Ban Thường vụ, Huyện uỷ.
b. Thẩm định và trình Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.
c. Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.
d. Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên và cho ra khỏi Đảng.
đ. Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của huyện.
4. Phối hợp
a. Với các ban Đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Huyện uỷ trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
b. Với Phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hoá các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.
c. Với các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc của các cấp uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.
Tổ chức bộ máy
1. Lãnh đạo: gồm trưởng ban, 02 phó trưởng ban chuyên trách và 01 phó trưởng ban kiêm nhiệm là trưởng phòng nội vụ (hiện nay đồng chí Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng Phòng Nội vụ theo Quyết định số 01-QĐ/HU ngày 10/8/2020).
2. Biên chế của Ban Tổ chức Huyện ủy, thực hiện theo quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc giao chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện (hiện nay là Quyết định số 352-QĐ/HU ngày 29/4/2021 với biên chế được giáo là 7).

(Nội dung trích từ Quy định 02-QĐ/HU ngày 14/02/2022 của Huyện ủy Gò Công Tây về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Huyện uỷ)


Trần Chí Hiền

Trần Chí Hiền

UV.BTV Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
14/06/1966

Võ Minh Phụng

Võ Minh Phụng

HUV. Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
19/11/1974

Phạm Chí Trung

Phạm Chí Trung

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
07/05/1975

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây