Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Chức năng
1. Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.
2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Huyện ủy.
Nhiệm vụ
1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện
a. Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch về lĩnh vực chính trị tư tưởng trên địa bàn huyện. Dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
b. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định, quy chế, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tuyên giáo.
c. Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước.
d. Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ.
đ. Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với trung tâm chính trị cấp huyện..
e. Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.
2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
a. Kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kế hoạch, kết luận của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.
b. Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, bảo đảm hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
c. Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp ủy, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp ủy xã, thị trấn, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc huyện sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.
d. Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong  trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.
3. Thẩm định, thẩm tra
Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ huyện, cơ quan, đơn vị thuộc huyện trước khi trình Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Huyện ủy.
4. Phối hợp
a. Với các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.
Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.
b. Với Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.
Tổ chức bộ máy
1. Lãnh đạo: gồm trưởng ban, 02 phó trưởng ban. Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị (theo Quyết định số 01-QĐ/HU ngày 10/8/2020).
2. Biên chế của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thực hiện theo quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc giao chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện (hiện nay là Quyết định số 352-QĐ/HU ngày 29/4/2021 giao biên chế Ban Tuyên giáo Huyện ủy là 5).

(Nội dung trích từ Quy định 03-QĐ/HU ngày 14/02/2022 của Huyện ủy Gò Công Tây về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Huyện uỷ)


Hồ Văn Hùng

Hồ Văn Hùng

UV.BTV Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
20/11/1966

Nguyễn Văn Thảnh

Nguyễn Văn Thảnh

HUV. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
28/03/1966

Lê Thanh Nghị

Lê Thanh Nghị

HUV. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
10/09/1984

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây