Ban Chấp hành Đảng bộ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN GÒ CÔNG TÂY NHIỆM KỲ 2020 - 2025
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN GÒ CÔNG TÂY KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai kỳ đại hội có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Cấp ủy huyện là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội của Đảng bộ cấp huyện; có chức năng lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của cấp trên và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề xuất, kiến nghị với cấp ủy cấp tỉnh những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo của cấp ủy cấp tỉnh đối với địa phương.
Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn huyện về tình hình mọi mặt của địa phương và những quyết định của mình.
2. Lãnh đạo cụ thể hóa các chủ trương, biện pháp triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Quyết định Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
3. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Căn cứ nội dung, tính chất của từng lĩnh vực, Huyện ủy ra nghị quyết hoặc kết luận để lãnh đạo. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm. Tổ chức triển khai thực hiện thí điểm các chủ trương, mô hình mới theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.
4. Định hướng hoặc quyết định theo thẩm quyền những vấn đề về xây dựng Đảng, công tác tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng theo Quy định của Điều lệ Đảng.
- Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, học tập lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng.
- Lãnh đạo thực hiện các Quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp.
- Lãnh đạo việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy theo quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy.
- Căn cứ định hướng của Tỉnh ủy, xác định phương hướng chỉ đạo Đại hội các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập Đại hội Đảng bộ huyện, hội nghị giữa nhiệm kỳ; thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội; chuẩn bị và giới thiệu nhân sự bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa mới của huyện.
- Lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ trong hệ thống chính trị, bảo đảm đúng nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Tỉnh ủy:
+ Trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh Bí thư Huyện ủy, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
+ Căn cứ quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy, thảo luận, quyết định số lượng Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
+ Xem xét, giới thiệu và đề nghị bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.
+ Giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để Hội đồng nhân dân huyện bầu; tham gia ý kiến về nhân sự Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trước khi Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện bầu.
- Thực hiện tự phê bình và phê bình, chất vấn và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Cho ý kiến về kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy. Lãnh đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay.
- Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên. Quyết định hoặc đề nghị khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên, vấn đề đảng tịch theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, của tỉnh.
5. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật. Định hướng đối với những vấn đề theo chức năng của Hội đồng nhân dân huyện quyết định. Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch dài hạn và trung hạn, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Cho ý kiến về chủ trương đầu tư đối với những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm về kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh, các chương trình, dự án trọng điểm về đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh,.... Cho ý kiến về quy hoạch, điều chỉnh địa giới hành chính hoặc thành lập, sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính theo quy định của pháp luật. Xem xét, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách 6 tháng và hàng năm của huyện; định hướng phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
6. Lãnh đạo công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện của nhân dân.
7. Quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ; xem xét, cho ý kiến về công tác tài chính đảng hàng năm và cuối nhiệm kỳ.  
8. Xem xét, cho ý kiến về những công việc Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải quyết giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ; quyết định những vấn đề quan trọng do Ban Thường vụ Huyện ủy trình.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do tỉnh giao.

(Nội dung trích từ Quy chế 01-QC/HU ngày 10/09/2020 của BCH Đảng bộ huyện Gò Công Tây khóa XIII)

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BAN CHẤP HÀNH
ĐẢNG BỘ HUYỆN GÒ CÔNG TÂY KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025


Đinh Tấn Hoàng

Đinh Tấn Hoàng

TUV. Bí thư Huyện ủy
30/05/1967

Phạm Nguyễn Hoàng Vũ

Phạm Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (Tháng 11/2023 chuyển công tác đến Ban Tuyên giáo TU)
11/06/1978

Huỳnh Thanh Bình

Huỳnh Thanh Bình

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
01/01/1971

Trần Chí Hiền

Trần Chí Hiền

UV.BTV Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
15/06/1966

Nguyễn Thanh Hoàng

Nguyễn Thanh Hoàng

UV.BTV Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
12/10/1964

Hồ Văn Hùng

Hồ Văn Hùng

UV.BTV Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
21/11/1966

Võ Ngọc Tân

Võ Ngọc Tân

UV.BTV Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
01/10/1980

Lê Văn Nê

Lê Văn Nê

UV.BTV Phó Chủ tịch UBND huyện
12/12/1964

Lê Nhất Nam

Lê Nhất Nam

UV.BTV Phó Chủ tịch HĐND huyện
10/07/1976

Phùng Anh Tuấn

Phùng Anh Tuấn

UV.BTV Chỉ huy trưởng BCHQS huyện
08/12/1978

Nguyễn Hải An

Nguyễn Hải An

UV.BTV Trưởng Công an huyện
20/04/1974

Thạch Văn Dữ

Thạch Văn Dữ

UV.BTV Bí thư Đảng ủy TT Vĩnh Bình
01/01/1975

Trần Văn Tròn

Trần Văn Tròn

UV.BTV Trưởng Công an huyện (Tháng 8/2022 chuyển công tác đến Phòng Cảnh sát Kinh tế CA tỉnh Tiền Giang)
01/01/1969

Võ Minh Phụng

Võ Minh Phụng

HUV. Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
20/11/1974

Bùi Văn Quân

Bùi Văn Quân

HUV. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
20/11/1967

Ngô Hồng Quang

Ngô Hồng Quang

HUV. Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
02/03/1970

Lê Tấn Nên

Lê Tấn Nên

HUV. Chủ tịch LĐLĐ huyện
10/09/1967

Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Thanh Tuấn

HUV. Phó Chủ tịch UBND huyện
22/11/1963

Nguyễn Văn Thảnh

Nguyễn Văn Thảnh

HUV. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
28/03/1966

Hà Quang Chinh

Hà Quang Chinh

HUV. Bí thư Đảng ủy xã Đồng Sơn
08/10/1980

Trần Văn Tam

Trần Văn Tam

HUV. Trưởng phòng LĐTB & XH (Nghỉ hưu từ tháng 3/2023)
01/05/1963

Lê Văn Nhiệm

Lê Văn Nhiệm

HUV. Trưởng phòng LĐTB & XH
19/07/1970

Ngô Văn Dũng

Ngô Văn Dũng

HUV. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
19/01/1978

Lê Thị Thanh Minh

Lê Thị Thanh Minh

HUV. Trưởng phòng NN&PTNN
27/02/1979

Võ Ngọc Hoà

Võ Ngọc Hoà

HUV. Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện
10/11/1978

Cao Văn Chung

Cao Văn Chung

HUV. Phó Trưởng Công an huyện (Nghỉ hưu từ tháng 3/2023)
06/02/1965

Huỳnh Ngọc Hiệp

Huỳnh Ngọc Hiệp

HUV. Chính trị viên BCH Quân sự (Tháng 3/2024 chuyển công tác đến BCH QS Tỉnh)
03/09/1977

Lê Thị Tám

Lê Thị Tám

HUV. Chánh án Tòa án
07/06/1968

Nguyễn Thị Kim Hồng

Nguyễn Thị Kim Hồng

HUV. Viện trưởng VKS ND
26/06/1973

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Nguyễn Thị Kim Ngọc

HUV. Chủ tịch UBMTTQ VN huyện
24/06/1979

Nguyễn Xuân Nam

Nguyễn Xuân Nam

HUV. Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Nhựt
11/09/1980

Nguyễn Văn Thơm

Nguyễn Văn Thơm

HUV. Chủ tịch Hội Nông dân huyện
30/05/1981

Dương Văn Siêng

Dương Văn Siêng

HUV. Bí thư Đảng ủy xã Bình Nhì
11/08/1967

Lê Thị Kiều Chinh

Lê Thị Kiều Chinh

HUV. Chủ tịch Hội LHPN huyện
23/12/1970

Đỗ Thị Kiều Oanh

Đỗ Thị Kiều Oanh

HUV. Bí thư Đảng ủy xã Yên Luông
10/06/1983

Bùi Quang Minh

Bùi Quang Minh

HUV. Chánh Văn phòng HĐND - UBND
02/03/1973

Lê Thanh Nghị

Lê Thanh Nghị

HUV. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
10/09/1984

Võ Thị Lan Phương

Võ Thị Lan Phương

HUV. Trưởng phòng Nội vụ huyện
01/11/1981

Trần Ngọc Vương

Trần Ngọc Vương

HUV. Trưởng phòng VH-TT huyện
01/01/1985

Tạ Minh Trí

Tạ Minh Trí

UV.BTV Chỉ huy trưởng BCHQS huyện (Tháng 3/2023 chuyển công tác đến BCH QS Tỉnh)
07/10/1981

Lê Đức Cường

Lê Đức Cường

HUV. Bí thư Đảng ủy xã Long Bình
30/08/1977

Lê Minh Mẫn

Lê Minh Mẫn

HUV. Phó Trưởng Công an huyện
30/03/1975

Trần Đoàn Lĩnh

Trần Đoàn Lĩnh

HUV. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
08/08/1982

Lê Anh Tuấn

Lê Anh Tuấn

HUV. Chính trị viên BCH Quân sự
01/01/1977

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây