Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Chức năng
1. Là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giao.
2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Huyện ủy.
Nhiệm vụ
1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện
a. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và nhiệm vụ do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hàng năm do Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quyết định; cụ thể: Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy.
b. Chuẩn bị các vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; các báo cáo, đề án để Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
c. Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.
d. Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện.
đ. Thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, sáu tháng, một năm và sơ kết, tổng kết công tác của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Huyện ủy khi cần thiết.
2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.
3. Thẩm định, thẩm tra
Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện trước khi trình Ban Thường vụ, Huyện ủy.
4. Phối hợp
a. Với Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Huyện ủy.
b. Với Ban Tổ chức Huyện ủy trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.
c. Với các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
d. Với các ban đảng giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.
đ. Với các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp ủy viên và cán bộ, công chức kiểm tra Huyện ủy và cấp ủy trực thuộc Huyện ủy.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy giao.
Tổ chức bộ máy
1. Lãnh đạo: gồm chủ nhiệm, 02 phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, các phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là phó thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện (theo Quyết định số 01-QĐ/HU ngày 10/8/2020).
2. Biên chế của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, thực hiện theo quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc giao chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện (hiện nay là Quyết định số 352-QĐ/HU ngày 29/4/2021 giao biên chế cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy là 6).

(Nội dung trích từ Quy định 04-QĐ/HU ngày 14/02/2022 của Huyện ủy Gò Công Tây về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ)


Nguyễn Thanh Hoàng

Nguyễn Thanh Hoàng

UV.BTV Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
11/10/1964

Bùi Văn Quân

Bùi Văn Quân

HUV. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
19/11/1967

Huỳnh Văn Công

Huỳnh Văn Công

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
07/11/1979

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây