Ban Dân vận Huyện ủy

Chức năng
Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Huyện ủy.
Nhiệm vụ
1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện
a. Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Huyện ủy. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác dân vận.
b. Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
c. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.
d. Tham mưu, giúp cấp ủy nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan nhà nước ở địa phương thực hiện công tác dân vận chính quyền.
đ. Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
e. Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.
2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
a. Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy về công tác dân vận.
b. Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong đảng bộ huyện.
3. Thẩm định, thẩm tra
a. Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Ban Thường vụ, Huyện ủy.
b. Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của Nhân dân và công tác dân vận của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện.
4. Phối hợp
a. Chủ trì phối hợp với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin … về công tác dân vận.
b. Với các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phòng trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Huyện ủy.
c. Với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng huyện tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng.
d. Với các cơ quan chức năng đẩy mạng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.
đ. Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.
Tổ chức bộ máy
1. Lãnh đạo: gồm trưởng ban, 01 phó trưởng ban. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện (theo Quyết định số 01-QĐ/HU ngày 10/8/2020).
2. Biên chế của Ban Dân vận Huyện ủy, thực hiện theo quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc giao chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện (hiện nay là Quyết định số 352-QĐ/HU ngày 29/4/2021 giao biên chế cho Ban Dân vận Huyện ủy là 4).

(Nội dung trích từ Quy định 05-QĐ/HU ngày 14/02/2022 của Huyện ủy Gò Công Tây về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 
Ban Dân vận Huyện uỷ)


Võ Ngọc Tân

Võ Ngọc Tân

UV.BTV Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
30/09/1980

Ngô Hồng Quang

Ngô Hồng Quang

HUV. Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
03/03/1970

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây