Ngành Tổ chức Đảng

btc

KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
NGÀNH TỔ CHỨC - XÂY DỰNG ĐẢNG
(14/10/1930 – 14/10/2022)
------------

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng mở đầu cho sự hình thành và phát triển của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Cách đây vừa tròn 92 năm, ngày 14/10/1930, Hội nghị Trung ương lâm thời của Đảng đã cử ra các Bộ, trong đó có Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay). Hội nghị đã bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư; đồng chí Nguyễn Ái Quốc và những chiến sĩ cộng sản lúc đó vừa là những nhà lãnh đạo, vừa là những cán bộ tổ chức đầu tiên của Đảng, đặt nền móng cho công tác xây dựng Đảng; ngành Tổ chức xây dựng Đảng từ đó không ngừng lớn mạnh và được Bộ Chính trị khoá IX quyết định lấy ngày 14/10/1930 làm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn quán triệt và vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam theo đúng bản chất của giai cấp công nhân, phù hợp với thực tiễn của cách mạng nước ta. Coi trọng công tác xây dựng Đảng về tổ chức thực sự vững mạnh, bảo đảm vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Trong suốt chặng đường 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng không ngừng lớn mạnh, tích cực tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên. Các thế hệ cán bộ, đảng viên ngành Tổ chức Đảng kề vai, sát cánh bên nhau dưới lá cờ của Đảng, không tiếc máu xương, nguyện chiến đấu hy sinh cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, là nòng cốt lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối và nhiệm vụ chính trị trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào của mọi thời kỳ cách mạng. Tổ chức của Đảng ngày càng được kiện toàn, là hạt nhân chính trị, xương sống cho cả hệ thống chính trị.

Đối với huyện Gò Công (chung) được thành lập từ tháng 3 năm 1976, đến ngày 13/4/1979, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 155-QĐ/HĐBT chia huyện Gò Công thành 2 đơn vị hành chính, là huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây. Thực hiện Quyết định của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Quyết định số 832/QĐ ngày 27/4/1979 thành lập Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời huyện Gò Công Tây gồm 31 ủy viên chính thức và 02 ủy viên dự khuyết; Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí, đồng chí Đoàn Trần Nghiệp (Chín Nghiệp) được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Chí Trung làm Phó Bí thư thường trực; đồng chí Nguyễn Văn Dũng (Võ Văn Chu) làm Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, từ ngày 01/10 đến ngày 02/10/1979, Đảng bộ huyện Gò Công Tây tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 1979-1982, có 102 đại biểu đại diện cho 285 đảng viên của 31 tổ chức đảng cơ sở (12 chi bộ xã, 19 chi bộ khối cơ quan huyện) tham dự. Đại hội bầu Ban Chấp hành với 29 ủy viên chính thức và 02 ủy viên dự khuyết; Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; đồng chí Đoàn Trần Nghiệp được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Bước ngoặt lịch sử truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Gò Công Tây cũng được đánh dấu từ đây. Tương ứng với các nhiệm kỳ Đảng bộ huyện, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng từ khi tái thành lập huyện đến nay cũng thay đổi nhiều thế hệ cán bộ.

Nhiệm kỳ II (1979-1982): đồng chí Nguyễn Văn Dũng (3 Chu) - Trưởng ban, 2 Phó Ban là Phan Văn Vui và Nguyễn Văn Nghễ.

Nhiệm kỳ III (1983-1985): đồng chí Nguyễn Văn Dũng (3 Chu) - Trưởng Ban, 3 Phó ban là: Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Văn Nghễ và Đinh Văn Chi.

Nhiệm kỳ IV (1986-1988): đồng chí Nguyễn Văn Dũng (3 Chu) - Trưởng Ban, 2 phó ban là Nguyễn Văn Năng và Đinh Văn Chi.

Nhiệm kỳ V (1988-1990): đồng chí Nguyễn Văn Năng - Trưởng Ban, 3 phó ban là: Bùi Văn Thuận, Lê Văn Trân và Nguyễn Thị Luyến.

Nhiệm kỳ VI (1991-1995): đồng chí Nguyễn Văn Năng - Trưởng Ban, 2 phó ban là đồng chí Bùi Văn Thuận, Nguyễn Thị Luyến.

Nhiệm kỳ VII (1996-2000): đồng chí Nguyễn Văn Năng làm Trưởng Ban, 02 Phó Ban là đồng chí Bùi Văn Thuận và Nguyễn Văn Thắng.

Nhiệm kỳ VIII (2000-2005): đồng chí Hoàng Ngọc Bao làm Trưởng Ban và 02 Phó Ban là đồng chí Nguyễn Văn Thắng và Lê Thị Ngọc Loan.

Nhiệm kỳ IX (2005-2010): đồng chí Hoàng Ngọc Bao làm Trưởng Ban, 02 đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Lê Thị Ngọc Loan làm Phó Ban.

Nhiệm kỳ X (2010-2015): đồng chí Lê Thanh Tâm làm Trưởng Ban và 02 đồng chí Lê Thị Ngọc Loan và Huỳnh Hồng Lợi làm Phó Ban.

Nhiệm kỳ XI (2015-2020): đồng chí Lê Thanh Tâm làm Trưởng Ban (đến tháng 01/2018 đồng chí Trần Chí Hiền làm Trưởng Ban); 02 đồng chí Huỳnh Hồng Lợi, Võ Văn Phúc làm Phó Ban.

Nhiệm kỳ XII (2020-2025): đồng chí Trần Chí Hiền làm Trưởng Ban và các Phó Ban là đồng chí Võ Minh Phụng, Phạm Chí Trung.

Tự hào về truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, truyền thống vẻ vang của Đảng bộ huyện, trong thời gian qua, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy và đã đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng của huyện không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; luôn năng động, sáng tạo tham mưu cho Đảng bộ huyện những chủ trương, những giải pháp xây dựng bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ qua các thời kỳ. Các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng và tổ chức cấp uỷ huyện nối tiếp nhau phấn đấu, xây đắp truyền thống, trung thành tuyệt đối với Đảng, với cách mạng, với Tổ quốc, với Nhân dân, bằng sự tận tụy vì sự nghiệp xây dựng Đảng và tổ chức cấp uỷ qua các thời kỳ lịch sử.

Thường xuyên tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, thẩm định, đề xuất các các đề án, phương án nhân sự; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác tổ chức và cán bộ; thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy, thực hiện các chính sách cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Trong 12 nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, sự tham mưu nòng cốt của các thế hệ cán bộ tổ chức, đảng bộ Gò Công Tây ngày càng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Từ chỗ chỉ có 285 đảng viên năm 1979 đến nay đã có 3.493 đồng chí, từ chỗ mỗi xã chỉ đủ số lượng thành lập 1 chi bộ, nay đã có 19 đảng bộ cơ sở (với 169 chi bộ trực thuộc; trong đó hầu hết các chi bộ đều có cấp ủy), 66 ấp trong huyện đều có chi bộ (nhiều chi bộ có trên 50 đảng viên). Từ chỗ hầu hết các ban ngành đoàn thể xã, ấp, Ban Giám hiệu các trường đều là quần chúng, thì nay đều là đảng viên, Ban Giám hiệu các trường là Bí thư chi bộ.

Tính riêng năm 2022, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng, ngay từ những tháng đầu năm, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đạt kết quả tốt, đến ngày 12/7/2022 có 169/169 chi bộ đã đại hội thành công tốt đẹp. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ và bổ sung quy hoạch hàng năm; thẩm định và trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và quy hoạch mới nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy.

Thực hiện quy trình các bước rà soát, bổ sung quy hoạch BCH, BTV, các chức danh lãnh đạo quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt theo quy định. Thực hiện tốt công tác kiện toàn, củng cố cấp uỷ và các chức danh chủ chốt ở cơ sở; tham mưu về công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (đã điều động 10 cán bộ: từ xã sang xã 03 cán bộ; từ ngành sang ngành 05 cán bộ và từ xã về huyện 02 cán bộ); tính đến nay hiện còn 9 cán bộ luân chuyển đang công tác ở các xã, thị trấn. Làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng cho 214 đảng viên; thẩm định và đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng cho 53 đảng viên; truy tặng Huy hiệu đảng cho 01 đảng viên.

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy cử 19 cán bộ dự học lớp Cao cấp Lý luận chính trị, 01 cán bộ hoàn chỉnh cao cấp chính trị, 22 cán bộ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị; mở 02 lớp cập nhật kiến thức mới cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4) cho 255 cán bộ, mở 03 lớp bồi dưỡng kiến thức cho bí thư, phó bí thư chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở cho 321 đồng chí. Phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở 02 lớp đảng viên mới có 141 đảng viên dự, mở 02 lớp bồi dưỡng lý luận cho đối tượng kết nạp Đảng cho 130 quần chúng ưu tú và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kết nạp vào Đảng cho 74 quần chúng (tính đến nay, toàn huyện có 54 chi đảng bộ trực thuộc với 3.493 đảng viên).

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn y kết quả bầu bổ sung 15 đồng chí (bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đảng bộ cơ sở); chỉ định 06 cán bộ vào cấp ủy (chi, đảng bộ cơ sở 05; bí thư đảng bộ cơ sở 01).

Làm tốt công tác báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, tỉnh và của huyện về lĩnh vực xây dựng tổ chức Đảng, công tác cán bộ, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, chúng ta càng tự hào về những đóng góp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng huyện Gò Công Tây ngày càng phát triển./.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây