Thường trực Huyện ủy

1. Thường trực cấp ủy cấp huyện (gồm bí thư và các phó bí thư) chỉ đạo, kim tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, quy chế của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp mình và cấp trên; giải quyết công việc hằng ngày của đảng bộ theo quy chế làm việc; chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập các kỳ họp của Ban Thường vụ.
Chịu trách nhiệm trước Cấp ủy huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp trên trực tiếp, trước đảng bộ và nhân dân trên địa bàn về thực hiện nhiệm vụ được giao; báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy kết quả giải quyết công việc giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ, những việc được Ban Thường vụ ủy quyền và những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đột xuất phát sinh vượt quá thẩm quyền trong phiên họp gần nhất.
2. Chỉ đạo giải quyết những công việc hàng ngày của Đảng bộ, những vấn đề đột xuất nảy sinh giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ Huyện ủy; công việc đột xuất, phát sinh theo sự chỉ đạo của cấp trên và theo quy chế làm việc của cấp ủy. Báo cáo kết quả giải quyết cho Ban Thường vụ tại phiên họp gần nhất.
3. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa của Huyện ủy; xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc hàng năm, 6 tháng, hàng quý, hàng tháng của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Huyện ủy; quyết định triệu lập Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy; chỉ đạo, kiểm tra việc chuẩn bị các nội dung báo cáo, đề án, phương án, dự thảo nghị quyết, kết luận,... trình Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định.
4. Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các cơ quan đảng, Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong việc quán triệt, cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và của Huyện ủy. Chỉ đạo chuẩn bị việc chất vấn tại Hội nghị Huyện ủy theo quy định.
Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định của Đảng, Quốc hội và Tỉnh ủy.
5. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết những công việc theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, theo Quy chế làm việc của Huyện ủy và những công việc được Ban Thường vụ Huyện ủy ủy quyền.
Những công việc Ban Thường vụ Huyện ủy ủy quyền cho tập thể Thường trực Huyện ủy giải quyết:
a/ Về tổ chức, cán bộ:
- Quyết định thẩm tra những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý khi có vấn đề phải xem xét về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay theo quy định của Tỉnh ủy và một số vấn đề quan trọng khác về cán bộ như bằng cấp, học hàm, học vị, độ tuổi, tài sản, thu nhập... để đưa ra Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, kết luận.
- Cho chủ trương thực hiện Quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, điều động, thuyên chuyển, nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức các chức danh thuộc diện Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến.
- Cho ý kiến về bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, thuyên chuyển, nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ thuộc quyền quản lý của cấp ủy các cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức quần chúng đối với các trường hợp mà các tổ chức đảng thấy cần phải xin ý kiến Thường trực Huyện ủy trước khi quyết định. Những trường hợp phức tạp thì cần phải xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi quyết định.
- Chỉ đạo cán bộ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Đảng và Nhà nước.
- Chỉ đạo tổ chức tuyển chọn đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý trình Ban Thường vụ quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.
- Hiệp y về đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng,... đối với cán bộ là cấp trưởng, cấp phó các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn theo Quy định phân cấp quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Huyện ủy.
- Chuẩn y kết quả bầu cử cấp uỷ viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của các chi, đảng bộ trực thuộc; chỉ định bổ sung cấp uỷ viên theo đề nghị của cấp uỷ trực thuộc đúng với quy định của Điều lệ Đảng.
- Quyết định việc thực hiện chế độ và chính sách tiền lương; việc đi học tập, công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.
- Cho ý kiến về đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng, trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.
- Chỉ đạo công tác chăm sóc sức khoẻ và chính sách cán bộ; tổ chức tang lễ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý theo đúng chế độ, chính sách quy định.
- Gợi ý kiểm điểm đối với tập thể cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý khi thấy cần thiết.
b/ Về công tác nội chính, an ninh, quốc phòng, đối ngoại
- Cho ý kiến về Chương trình công tác hàng năm và đánh giá công tác năm của các cơ quan nội chính.
- Cho ý kiến về chủ trương xử lý các vấn đề đột xuất có liên quan đến an ninh trên địa bàn, nhất là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tôn giáo có biểu hiện phức tạp, trường hợp cần thiết xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy. Phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang của huyện.
- Cho ý kiến về chủ trương xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp có liên quan đến an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội có bị can, bị cáo là người có uy tín, ảnh hưởng lớn trong tôn giáo. Các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp khác mà dư luận xã hội quan tâm.
- Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
c/ Về kinh tế - xã hội:
- Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện điều hành thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết và cho ý kiến về quan điểm, định hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất.
- Cho ý kiến về chủ trương đầu tư một số dự án, nội dung quan trọng theo quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy để Ủy ban nhân dân huyện quyết định (theo mức vốn đầu tư hoặc quy mô sử dụng đất, có ảnh hưởng sâu rộng đến quyền lợi, tư tưởng của nhiều đối tượng xã hội, đến quốc phòng, an ninh,... trên địa bàn) phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
- Cho ý kiến về chủ trương sử dụng các khoản chi từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các tổ chức trong và ngoài nước cho các nhu cầu phòng, chống thiên tai, cứu trợ khẩn cấp,... (trừ những trường hợp thiên tai, cứu trợ đặc biệt khẩn cấp, không có điều kiện họp được Thường trực Huyện ủy, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định, sau đó báo cáo lại Thường trực Huyện ủy).
- Đối với công tác quy hoạch: Cho ý kiến về quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch tiểu vùng và quy hoạch chi tiết một số dự án Quy hoạch xây dựng quan trọng trước khi báo cáo Ban Thường vụ.
- Ngoài các nội dung trên, Thường trực Huyện ủy sẽ xem xét cho ý kiến về các nội dung khác và các dự án khác khi nhận được đề nghị của UBND huyện.
+ Khi thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền, Thường trực Huyện ủy phải bàn tập thể và quyết định trên cơ sở thống nhất của các thành viên trong Thường trực, nếu có vấn đề phức tạp hoặc xét thấy cần thiết Thường trực Huyện ủy xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi quyết định.
+ Trong phạm vi được ủy quyền, các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy có hiệu lực thực hiện như quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy.
+ Kết quả giải quyết công việc giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ Huyện ủy và các công việc được Ban Thường vụ Huyện ủy ủy quyền, Thường trực Huyện ủy phải báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy trong phiên họp gần nhất.

(Nội dung trích từ Quy chế 01-QC/HU ngày 10/09/2020 của BCH Đảng bộ huyện Gò Công Tây khóa XIII)
 
Thường trực Huyện ủy Gò Công Tây gồm 03 đồng chí:
- Tỉnh ủy viên. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;
- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;
- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.


Đinh Tấn Hoàng

Đinh Tấn Hoàng

TUV. Bí thư Huyện ủy
30/05/1967

Phạm Nguyễn Hoàng Vũ

Phạm Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (Tháng 11/2023 chuyển công tác đến Ban Tuyên giáo TU)
11/06/1978

Huỳnh Thanh Bình

Huỳnh Thanh Bình

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
31/12/1970

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây