Đảng ủy xã Đồng Thạnh tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”

Thứ hai - 20/05/2024 19:26
Nhằm đánh giá kết quả triển khai, quán triệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và chuyên đề năm 2024 “về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta và vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo.
Đảng ủy xã Đồng Thạnh tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”

Vào chiều ngày 20/5/2024, tại Đảng ủy xã Đồng Thạnh vừa tổ chức tọa đàm với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Lê Thanh Nghị- Huyện ủy viên- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phường – Bí thư Đảng ủy xã, Đồng chí Thạch Văn Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Lê Đặng Thanh Vân- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND xã, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể xã như: Tuyên giáo xã, Mặt trận Tổ quốc xã, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN xã, cán bộ, công chức xã; Bí thư và Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được ôn lại kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), đồng chí Nguyễn Văn Phường- Bí thư Đảng ủy xã Đồng Thạnh nhấn mạnh: Chương trình Tọa đàm là dịp Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các ấp trên địa bàn xã Đồng Thạnh bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với Bác Hồ vĩ đại. Cũng là dịp nhìn nhận, đánh giá kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên đối với toàn Đảng, toàn dân, những năm qua, Đảng ủy xã Đồng Thạnh đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để việc học tập và làm theo Bác thực sự thấm sâu, lan tỏa rộng và hiệu quả lớn, góp phần tạo nền tảng tư tưởng, chính trị vững chắc thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương ngày càng giàu đẹp. Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã Đồng Thạnh đã tập trung chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc học tập, làm theo tấm gương của Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, đi vào nền nếp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Đồng Thạnh, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Thông qua các bài phát biểu tham luận của các ngành, hội đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc xã, Chi bộ Trường THCS Võ Đăng Được, Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh xã. Đảng ủy xã đánh giá những kết quả của Đảng ủy trong lãnh đạo triển khai và thực hiện nghiêm túc chuyên đề hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); kết hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các quy định về nêu gương. Qua đó, cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, các mô hình “Dân vận khéo” gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận vào các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó thực hiện tốt các nội dung của chuyên đề năm 2024 “về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” phải phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nhằm phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Kết thúc buổi tọa đàm đồng chí Nguyễn Văn Phường–Bí thư Đảng ủy xã đã tổng hợp 05 nội dung cần thực hiện trong thời gian tới:

-Tiếp tục lãnh đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nội dung Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị và cá nhân; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy được vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, các quy định về nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm, có hiệu quả hơn nữa các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, khẳng định nêu gương vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng, vừa là phương pháp giáo dục có sức thuyết phục tốt nhất, hiệu quả, nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người cán bộ, đảng viên trước Nhân dân.

- Các tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Chú trọng lựa chọn cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của tập thể và cá nhân để phát huy và nhân rộng, đồng thời tìm ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

- Chú trọng việc xây dựng, phát huy các chuẩn mực đạo đức có liên quan đến vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới hiện nay đảm bảo sát với thực tế để thực hiện hiệu quả. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải thực sự gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương trong công tác, trong sinh hoạt, trong lối sống để các cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Kết thúc buổi tọa đàm, đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nghiên cứu, bám sát nội dung chuyên đề năm 2024, căn cứ, nhiệm vụ, chức trách của bản thân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt, hiệu quả chuyên đề năm 2024 trong đó chú trọng tác phong, trách nhiệm, vai trò nêu gương của người cán bộ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Thanh Nghị- Huyện ủy viên- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức các nội dung trình bày tại buổi tọa đàm chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề về “nêu gương” năm 2024, tọa đàm kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các đảng bộ cơ sở trong toàn huyện. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ cán bộ trẻ bày tỏ quyết tâm noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu, rèn luyện, học tập, công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Kim Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây