Đảng ủy xã Long Bình lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên

Thứ bảy - 02/12/2023 09:33
Xác định, “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những khâu quan trọng của Đảng ta trong việc hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Giáo dục chính trị - tư tưởng nhằm xây dựng những con người, những tập thể tha thiết gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, luôn có ý chí vươn lên, tinh thần kiên cường, dũng cảm, để xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa” mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra. Đảng bộ xã Long Bình luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2023.
Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2023.

Thứ nhất, việc quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Xác định công tác quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng bộ. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện với các hình thức: Mỗi quý 01 chuyên đề, mỗi tháng 01 chủ đề; Sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ xã Long Bình”; họp mặt nhân kỷ niệm ngày Truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy; Tọa đàm giải pháp thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-Kl/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, với các chủ đề như: “Tự soi, tự sửa”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận”; “Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị”...

Tuyên truyền rộng rãi, sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến các chi bộ; thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII,); Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); kết hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các quy định nêu gương. Kết quả: Tổ chức 09 đợt sinh hoạt chính trị được 162 cuộc, có 2.828 người dự; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đã được thực hiện gắn với nội dung Nghị quyết chi bộ; có 97,09% đảng viên đăng ký và cam kết thực hiện hàng năm. Qua đó, đã nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới: Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo triển khai và cụ thể hóa các văn bản của Ban Chỉ đạo 35 các cấp và triển khai trong các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành hàng tháng, đồng thời đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ triển khai trực tiếp trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, các ban ngành, đoàn thể xã tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và nhân dân về những giải pháp về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ ba, công tác tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Đảng ủy đã lãnh đạo triển khai và thực hiện nghiêm túc các chuyên đề hàng năm: Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” giai đoạn 2021 - 2026; Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ hiện nay” và chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.

 

dang uy xa long binh cong tac giao duc chinh tri tu tuong (1)

Nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí và ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn tại đường Bắc Kênh 14 ấp Ninh Quới.


Cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, các mô hình “Dân vận khéo” gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận vào các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Có 50 mô hình được đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt của các Chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị (trong đó có 28 mô hình dân vận khéo, 22 mô hình làm theo gương Bác) với nội dung “Nêu gương”, “Đường hoa”, “Vận động hiến đất, góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn, Ánh sáng quang dẫn đường ống nước sinh hoạt”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Nâng cao vai trò trách nhiệm của lực lượng nòng cốt, quyết tâm làm giảm các tụ điểm cờ bạc góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã”; tuyến đường camera phòng, chống các tệ nạn xã hội... và mô hình “Nâng cao sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” của Đảng ủy xã Long Bình thực hiện chuyên đề năm 2023. Qua đó, đã khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng 92 tập thể, 189 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Thứ tư, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn hàng năm của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng về công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ và lịch sử Đảng bộ địa phương; về lãnh đạo phát huy đồng bộ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng niềm tin trong nhân dân, chủ động sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân”. Đảng ủy xã đã lãnh đạo kịp thời triển khai, quán triệt đến các chi bộ, các ban ngành, đoàn thể của xã và nhân dân. Từng bước đổi mới nội dung và phương pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ và đảng viên. Hàng tháng chọn một chủ đề để cấp ủy phụ trách chi bộ triển khai, quán triệt trong sinh hoạt chi bộ và các ngành tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Xây dựng tủ sách ở các chi bộ trực thuộc góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu, tham khảo, học tập nâng cao trình độ kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua đó nâng cao nhận thức, củng cố kiến thức, ứng dụng vào quá trình thực thi nhiệm vụ chuyên môn, vận dụng vào trong thực tiễn của cán bộ, đảng viên, quản lý sách, tài liệu chặt chẽ không để tình trạng thất lạc.

 

dang uy xa long binh cong tac giao duc chinh tri tu tuong (2)

Hoạt động tuyên truyền của Đoàn thanh niên xã Long Bình.
 

Lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai và tuyên truyền nội dung Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và giới thiệu quyển sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Giới thiệu hành động “nêu gương” thực tế của mỗi cán bộ, đảng viên trong Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã. Các ban ngành, đoàn thể xã tăng cường thông tin, tuyên truyền những thông tin chính thống về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp của địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị; kịp thời nắm thông tin để từ đó có giải pháp định hướng tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đúng đắn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, chính quyền.

Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030 theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Huyện Đoàn Gò Công Tây và đã tổ chức triển khai trong Ban Chấp hành Đảng ủy xã, các ban ngành, đoàn thể xã, cấp ủy các chi bộ trực thuộc. Qua đó, Ban Chấp hành Xã Đoàn đã tập trung giáo dục lòng yêu nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội; ý chí, khát vọng vươn lên của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ được 22 cuộc, với 502 lượt đoàn viên, thanh niên dự với các hình thức lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tuyên truyền trên các Trang thông tin do Đoàn quản lý. Từ đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thanh niên, giúp thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc lịch sử chiến đấu và hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giới thiệu 42 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; 35 đoàn viên ưu tú làm Bí thư chi đoàn.

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Long Bình tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên với các nội dung: (1) Xem đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng bộ, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ và của toàn hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên; lãnh đạo kết nối và tổ chức các hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, kịp thời; Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị cho đảng viên, quần chúng; (2) Thường xuyên giáo dục bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần, ý thức tự giác trong việc tự học tập lý luận chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên; tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; (3) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và các chi bộ thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng; (4) Tăng cường giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên; (5) Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, kiên quyết đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nhất là khi sử dụng mạng xã hội; (6) Kịp thời nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để định hướng và có giải pháp vận động, thuyết phục kịp thời. Thường xuyên khuyến khích và tạo mọi điều kiện để cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây