Một số nét nổi bật trong công tác Tuyên giáo huyện Gò Công Tây năm 2020 - 2023

Thứ ba - 18/07/2023 01:37
Trong những năm 2020 - 2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Công Tây đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt các chủ trương, quan điểm, chính sách, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng thuộc lĩnh vực Tuyên giáo; trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; năm 2021, tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả thắng lợi.
Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Điểm nổi bật trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị là Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 23/8/2021 về thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, giai đoạn 2021 - 2026; Kế hoạch số 37-KH/HU ngày 13/01/2022 về học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay”; Công văn số 504-CV/HU ngày 09/4/2022 về việc xây dựng kế hoạch học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng; Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 52-HD/BTGHU ngày 09/3/2022 về việc hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”; Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 22/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” và Hướng dẫn số 53-HD/BTGHU, ngày 03/3/2023 về việc thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.

Tính đến nay, 100% các chi, đảng bộ cơ sở, tổ chức 213 cuộc học tập chuyên đề cho 3.418/3.529, đạt tỉ lệ 96.9% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị và các chi bộ trực thuộc; đại diện các hộ gia đình, đoàn viên, hội viên đã được tuyên truyền nội dung chuyên đề là 9.432 lượt, đạt 84,7%. Công đoàn các cấp chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền nội dung cốt lõi chuyên đề cho 6.532 lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đạt tỷ lệ 95%.

 

Trường THPT Vĩnh bình tổ chức Hội thi tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện tổ chức Hội thi “Tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025, qua triển khai giai đoạn 2, có 24 tác phẩm tham dự và có 02 tác phẩm đạt giải Nhất (02 tác phẩm của tác giả ở xã Thạnh Nhựt), 01 tác phẩm đạt giải Nhì (của giáo viên Trường THPT Vĩnh Bình); những tác phẩm đã góp phần làm cho nhân dân nhận thức sâu sắc về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương của Bác ... Quan tâm việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai Kết luận số 01-KL/TW diễn ra vào tháng 9/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 12 cá nhân, đồng thời đề xuất Tỉnh ủy khen thưởng 01 tập thể và 02 cá nhân); Tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương khen thưởng cho 05 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời bình xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét khen thưởng cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và vinh dự được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chọn 01 cá nhân tuyên dương cấp Trung ương (đang đề nghị đồng chí Hoàng Ngọc Bao - Nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện).

Đặc biệt, nội dung chuyên đề năm 2022 của huyện cũng nhấn mạnh đến việc mỗi chi bộ, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đăng ký 01 mô hình cụ thể để xem xét, đánh giá cuối năm, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể đảng viên. Việc triển khai thực hiện đăng ký mô hình làm theo trong năm 2022 tại các chi, đảng bộ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, có 54/54 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy và 169/169 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đăng ký thực hiện mô hình; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trên các lĩnh vực. Qua theo dõi, đánh giá đã có 20 mô hình tiêu biểu thực hiện đạt kết quả tốt.

Song song đó, để việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi có 20 thí sinh tham gia, gồm 02 bảng (bảng Báo cáo viên có 08 thí sinh, bảng Tuyên truyền viên có 12 thí sinh tham gia) và chọn ra 08 báo cáo viên và 12 tuyên truyền viên hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị của huyện và các xã, thị trấn tham gia Hội thi, lựa chọn thí sinh đạt giải cao tham gia Hội thi cấp tỉnh.

 

Sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại xã Long Bình.


Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động phối hợp các ban, ngành liên quan tham mưu cấp ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, tuyên truyền về lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, lịch sử. Ban Tuyên giáo đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị: Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) đồng loạt tại tất cả chi bộ trong toàn Đảng bộ vào ngày 03/2; tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4), có 255 đồng chí tham dự; có kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đối với 06 cơ sở Đảng gồm: Đảng ủy xã Vĩnh Hựu, Đảng ủy xã Long Bình, Đảng ủy xã Bình Nhì, Đảng ủy xã Đồng Sơn và Chi bộ Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, Chi bộ Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện tích cực thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy; tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, biểu dương những nhân tố tích cực, tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt; đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực trong xã hội. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong nội bộ và Nhân dân để kịp thời đề xuất hướng xử lý và định hướng dư luận. Công tác lý luận chính trị, giáo dục truyền thống, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ đạt kết quả tích cực. Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các cơ quan nhà nước cùng cấp theo tinh thần Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư hoạt động đi vào nề nếp, ngày càng chặt chẽ hơn. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị được thực hiện thường xuyên và hiệu quả. Công tác tổng hợp thông tin báo chí viết về Gò Công Tây được thực hiện hàng ngày, hàng tuần kịp thời phản ánh các thông tin có liên quan đến địa phương, ảnh hưởng, tác động đến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và dư luận xã hội được Nhân dân quan tâm...

93 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác Tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống của ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2023) nhằm ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức ngành Tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất, bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tác giả bài viết: Phạm Trần Thảo Quyên

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây