Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng trên địa bàn huyện Gò Công Tây

Thứ tư - 03/01/2024 19:08
Cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) trong Đảng theo tinh thần Kết luận số 82-KL/TW ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Huyện ủy Gò Công Tây tập trung triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới.
Văn phòng Trung ương Đảng kiểm tra công tác triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin tại Huyện ủy Gò Công Tây
Văn phòng Trung ương Đảng kiểm tra công tác triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin tại Huyện ủy Gò Công Tây

Thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 16/08/2010 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong Ðảng, Huyện ủy Gò Công Tây đã chỉ đạo các Ban xây dựng Ðảng, Văn phòng Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế phù hợp với các văn bản hiện hành của Ðảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu CCTTHC trong Ðảng.

Trong công tác xây dựng và ban hành văn bản, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chuẩn hóa, thực hiện nghiêm các quy định về soạn thảo và ban hành văn bản, đảm bảo đúng thể loại, thẩm quyền và thể thức trình bày văn bản của Ðảng; chủ động xây dựng chương trình công tác toàn khóa, hàng năm, hàng quý của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ cấp ủy, lịch làm việc hàng tuần của Thường trực cấp ủy đảm bảo khoa học, hợp lý; chú trọng cải tiến chất lượng tham mưu, tổng hợp văn bản, đảm bảo cả về nội dung và hình thức, nâng dần chất lượng soạn thảo văn bản, giảm thiểu và loại bỏ dần những văn bản tham mưu thiếu sáng tạo, nặng về liệt kê; chú trọng công tác thẩm định văn bản; xây dựng nội dung các cuộc họp, hội nghị theo hướng chọn việc trọng tâm nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng các cuộc họp; thể chế sự chỉ đạo bằng văn bản nhanh và chuẩn xác hơn, nhiều văn bản chỉ đạo được ban hành ngay sau cuộc họp, buổi làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy.

Thực hiện CCTTHC trong Đảng, một số báo cáo có tính chất tương đồng và cùng thời điểm báo cáo đã được thực hiện lồng ghép, một số nội dung, chương trình được đưa vào nghị quyết không xây dựng văn bản riêng,… đã giúp tiết kiệm được thời gian và tích hợp được nhiều văn bản tương đồng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã ban hành 1.199 công văn, 1.720 quyết định, 347 thông báo, 107 kế hoạch, 515 báo cáo, 40 chương trình, 139 kết luận, 23 nghị quyết và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực.

Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện cải cách một số TTHC theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về thực hiện quy trình xem xét kết nạp đảng viên, quy trình xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên; công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ; công tác điều động, bổ nhiệm và giải quyết chế độ chính sách, nghỉ hưu cho cán bộ,…; triển khai thực hiện đồng bộ các loại mẫu biểu hồ sơ, lý lịch liên quan đến công tác phát triển đảng viên, công tác quản lý cán bộ, đảng viên, đảm bảo thống nhất trong Ðảng bộ. Thực hiện việc nhập, cập nhật và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên và phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Đến tháng 10/2023, huyện đã cập nhật hồ sơ đảng viên vào cơ sở dữ liệu đảng viên trên hệ thống phần mềm được 3.493 phiếu/3.594 đảng viên (đạt 97,19%). Việc thực hiện phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ, đã tạo lập được kho lưu trữ điện tử về cơ sở dữ liệu đảng viên trong toàn Ðảng bộ huyện và hồ sơ cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, phục vụ hiệu quả cho việc tra cứu, quản lý thông tin cán bộ, đảng viên một cách nhanh chóng, chính xác, chặt chẽ hơn.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, từ năm 2011 đến nay, UBKT Huyện ủy đã tiến kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo Quyết định 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 và Quyết định 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 đối với 19 tổ chức đảng và 85 đảng viên, UBKT Huyện ủy đã áp dụng quy trình kép xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền, thời gian kiểm tra được rút ngắn không quá 40 ngày (so với quy định là 60 ngày). Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 158 tổ chức đảng và 222 cấp ủy viên, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 242 tổ chức đảng, giám sát 76 tổ chức đảng và 156 đảng viên, tất cả các cuộc kiểm tra, giám sát đều được rút ngắn về thời gian nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình và quy định của Trung ương.

Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng để rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; quan tâm đầu tư hạ tầng CNTT, trang bị đầy đủ hệ thống máy vi tính, máy in cho cán bộ, công chức tại các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn, đảm bảo phục vụ tốt cho công việc. Hệ thống máy tính làm việc tại các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy được kết nối mạng nội bộ, có cài đặt phần mềm Antivirus, phần mềm giám sát mạng EDR86, ngoài ra mỗi cán bộ, công chức còn được cấp 01 thiết bị lưu trữ USB an toàn (DC-02M.19) của Ban Cơ yếu Chính phủ để tăng cường bảo mật thông tin, tránh lây nhiễm virus. Triển khai sử dụng hiệu quả phần mềm Lotus Notes trong việc tra cứu, xử lý văn bản và chữ ký điện tử; sử dụng hiệu quả hộp thư điện tử công vụ (mail Zimbra và Văn phòng điện tử) để nhận, gửi tài liệu các cuộc họp, hội nghị của Huyện ủy đến đại biểu, có quy định rõ các loại văn bản nào được gửi qua hệ thống thư điện tử, phần mềm dùng chung của các cơ quan Ðảng, đảm bảo đúng quy định của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Huyện ủy Gò Công Tây là đơn vị đi đầu trên địa bàn tỉnh xây dựng, vận hành website Trang thông tin điện tử Đảng bộ huyện (từ năm 2021 đến nay) để phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Thường xuyên tổ chức kết nối các hội nghị, hội thảo trực tuyến trong công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt học tập nghị quyết của Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức kết nối hơn 150 hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến xã, thị trấn. Nhìn chung, việc ứng dụng CNTT đã làm thay đổi cơ bản lối làm việc theo hướng khoa học, tiến bộ, hiện đại; hiệu quả, chất lượng công tác nâng lên rõ rệt; việc gửi nhận, trao đổi văn bản và khai thác thông tin trên mạng diện rộng đã góp phần tiết kiệm đáng kể cả thời gian, công sức và kinh phí.

lotus notes
Ứng dụng phần mềm Lotus Notes trong tra cứu và xử lý văn bản đi, đến tại các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện CCTTHC theo tinh thần Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: quy trình, thủ tục ban hành văn bản ở một số lĩnh vực có lúc có nơi chưa bảo đảm tính khoa học; việc xây dựng các nghị quyết, báo cáo chuyên đề và các văn bản triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên đôi lúc chưa kịp thời; công tác quản lý và khai thác hồ sơ đảng viên tại một vài tổ chức đảng chưa được cập nhật, bổ sung thường xuyên; việc đổi mới lề lối, phương pháp, tác phong làm việc có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đồng bộ; việc khai thác và ứng dụng CNTT được tăng cường nhưng hiệu quả chưa cao.

Để phát huy những kết quả đạt được và nâng cao hiệu quả CCTTHC trong Đảng, trong thời gian tới Huyện ủy Gò Công Tây tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp sau:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng đối với công tác xây dựng và ban hành văn kiện của cấp ủy, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,… nhằm tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện CCTTHC trong Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

- Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác rà soát phát hiện bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp, chồng chéo, ban hành không đúng thẩm quyền hoặc bổ sung các loại văn bản phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

- Thực hiện quy trình hóa và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn kiện của cấp ủy; cải tiến quy trình các mặt công tác đảng theo hướng khoa học, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; xử lý công văn đi, đến, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và hoàn thiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ,... một cách khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền do Điều lệ Đảng và các văn kiện của Đảng quy định.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị làm việc tại các cơ quan đảng từ huyện đến cơ sở để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

- Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức đảng, nhất là phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện CCTTHC trong Đảng; bố trí cán bộ thực hiện các TTHC trong Đảng có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, hiểu biết quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có tác phong, thái độ nghiêm chỉnh. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện CCTTHC trong Đảng, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm.

Tác giả bài viết: Liên Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 95 trong 19 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 19 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây