Xã Bình Phú phấn đấu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính đạt tiêu chí xã kiểu mẫu hành chính công năm 2023

Thứ bảy - 30/12/2023 09:20
Mặc dù không phải là tiêu chí chính trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhưng hoạt động cải cách hành chính (CCHC) có tác động gián tiếp và cực kỳ quan trọng vào tiến trình thực hiện các chỉ tiêu khác, nhất là những chỉ tiêu cần sự phối hợp giữa chính quyền với dân, giữa chính quyền với các doanh nghiệp. Vì thế, việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính đã góp phần tạo nên thành công trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Xã Bình Phú phấn đấu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính đạt tiêu chí xã kiểu mẫu hành chính công năm 2023

Là một trong 02 đơn vị xã của huyện Gò Công Tây vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công nhận đạt tiêu chí xã kiểu mẫu về hành chính công năm 2023. Thời gian qua, xã Bình Phú luôn nỗ lực giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới tiến đến xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, cũng như thực hiện tốt công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng công vụ nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Xã Bình Phú huyện Gò Công Tây đã phấn đấu hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số từng bước hiện đại hóa nền hành chính mang lại nhiều thuận lợi trong giao dịch hồ sơ thủ tục hành chính cho Doanh nghiệp và Người dân trên địa bàn. Trong tổ chức thực hiện xã đã triển khai thực hiện tốt các nội dung như Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 06/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao các chỉ số CCHC tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND huyện Gò Công Tây về ban hành Chương trình tổng thể CCHC của huyện Gò Công Tây, giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 27/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn huyện Gò Công Tây qua đó giúp cán bộ, công chức xã nắm rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân xã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch về công tác cải cách hành chính của cấp trên; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp khi tiếp xúc, giải quyết công việc. Công tác rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm thực hiện, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền xử lý những văn bản không phù hợp. Qua kết quả rà soát, hệ thống hóa đã giúp cho công tác xây dựng, áp dụng và thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận lợi, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức của xã hiện đã đạt chuẩn theo quy định.

Nhằm thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, UBND xã Bình Phú có đặt máy tính bảng để người dân đánh giá sự hài lòng của cơ quan, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả, năm 2023 thực hiện luôn đạt mức độ đánh giá sự hài lòng từ 90% trở lên. Đồng thời, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND xã Bình Phú đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện lấy ý kiến của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua mẫu phiếu lấy ý kiến. Từ đó làm cơ sở cho việc đánh giá chỉ số cải cách hàng năm của xã.
 

39cfbcfe26438e1dd752

Bộ phận một cửa UBND xã Bình Phú.


UBND xã luôn chú trọng triển khai thực hiện tốt quy tắc ứng xử, văn hóa công sở, quy chế tổ chức, hoạt động và phối hợp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện việc niêm yết, công khai các quy định, quy trình giải quyết thủ tục hành chính của các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác. Đơn vị xã Bình Phú luôn thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn xã.

UBND xã Bình Phú thường xuyên cập nhật các quyết định của UBND tỉnh Tiền Giang về công bố danh mục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để niêm yết công khai tại bộ phận Một cửa, phát thanh thường xuyên các nội dung về công tác cải cách hành chính trên hệ thống Đài truyền thanh của xã để người dân thuận tiện theo dõi nắm bắt thông tin chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, UBND xã cũng đã duy trì công khai đầy đủ số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đứng đầu cơ quan và cán bộ được phân công tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Hiện nay, đơn vị xã Bình Phú đã thực hiện ứng dụng Phần mềm quản lý văn bản điều hành và ứng dụng chữ ký số nên hạn chế phần nào văn bản giấy gửi đi tỷ lệ văn bản được số hóa chữ ký số đạt trên 100%. Tỷ lệ người dùng thường xuyên: Phần mềm quản lý văn bản điều hành đạt 100% đáp ứng nhu cầu nhanh chóng, hiện đại trong điều hành công việc liên thông từ cấp tỉnh, huyện đến cấp xã.

Trong năm 2023, tổng số văn bản đến được số hóa, tiếp nhận và xử lý trên phần mềm/Tổng số văn bản đến của cơ quan được tiếp nhận tại xã Bình Phú là 3.130/3.130 văn bản, đạt 100%. Văn bản đi được phát hành trên phần mềm/Tổng số văn bản đi của cơ quan là 227/227 văn bản, đạt 100%. Tình hình tiếp nhận và cập nhật hồ sơ trên phần mềm điện tử là 1.195/1.195 đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn: 1.184 hồ sơ, trễ hạn: 0 hồ sơ, hiện đang giải quyết: 11 hồ sơ.

Song song đó, Uỷ ban nhân dân xã đã thực hiện các chuyên mục có đầy đủ trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo đúng quy định. UBND xã trang bị được 21 bộ máy vi tính đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu công tác, đạt tỷ lệ 105% trên tổng số cán bộ, công chức, trong đó 100% máy được kết nối mạng Internet và 01 máy kết nối mạng nội bộ. Cán bộ, công chức UBND xã đều có trình độ A tin học trở lên.

Trong năm 2023, thực hiện tốt Đề án 06 của Chính Phủ, trên địa bàn xã Bình Phú số công dân đã được cấp tài khoản định danh điện tử VNeID mức 1 là 2.552 tài khoản, định danh điện tử mức 2 được cấp là 2.864 hồ sơ. Thực hiện Công văn số 1908/UBND-KSTT ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai cài đặt VNeID và định danh điện tử mức 2 đến nay 100% cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã đã đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức 2 đạt 100%.

Theo ông Cổ Văn Mười- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết: “Song song với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế để nâng cao thu nhập, những năm qua, xã Bình Phú luôn nỗ lực đổi mới thực hiện tốt công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn. Xã đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức đi học nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Xã còn chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc nêu cao tinh thần trách nhiệm làm việc theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đổi mới nề nếp, tác phong làm việc, nhất là ở bộ phận "một cửa" để tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu của người dân và giải quyết hồ sơ tận tình, chu đáo, kịp thời, đúng hẹn. Chất lượng cán bộ ổn định đã giúp xã thực hiện nhiều công việc hiệu quả hơn. Xã luôn xác định rằng, cán bộ giỏi sẽ làm được nhiều việc có lợi cho dân. Bộ phận "một cửa" ở xã Bình Phú luôn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã giúp nâng cao năng suất công việc, các yêu cầu của người dân được tiếp nhận và xử lý kịp thời, phần lớn đều được xử lý trong ngày. Để hoàn thành tốt công việc được giao, cán bộ của bộ phận "một cửa" luôn nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh, việc thực hiện theo tiêu chuẩn cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Đồng thời đây cũng là động lực để xã Bình Phú giữ vững các tiêu chí Nông thôn mới và phấn đấu lên xã Nông thôn mới nâng cao theo lộ trình kế hoạch đề ra trong năm 2024”

Bà Châu Thị Nương- người dân ấp Bình Khánh, xã Bình Phú cho biết khi đến UBND xã giao dịch, làm thủ tục, chứng thực các văn bản, giấy tờ, cho biết: "Những năm gần đây, khi tôi đến bộ phận "một cửa" làm giấy tờ, tôi được cán bộ UBND xã hướng dẫn tận tình, tiếp nhận yêu cầu và trả kết quả nhanh, không phải đợi lâu như trước đây".

Nhìn chung, trong suốt thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Bình Phú quan tâm lãnh, chỉ đạo, điều hành thực hiện từng bước nâng cao chất lượng, tạo nền tảng vững chắc cho công tác cải cách hành chính ngày càng hoàn thiện trong thời gian tới, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã. Trong quá trình triển khai và xây dựng xã nông thôn mới và chuẩn bị lên nông thôn mới nâng cao, xã Bình Phú đã xác định và đặt công tác cải cách thủ tục hành chính lên hàng đầu vì đây là khâu then chốt nhất. Vì thế, với những kết quả đã đạt được góp phần đưa xã Bình Phú hoàn thành các tiêu chí được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công nhận là xã đạt tiêu chí kiểu mẫu hành chính công năm 2023.

Tác giả bài viết: Kim Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây