Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ năm - 13/06/2024 23:40
Ảnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dangcongsan.vn).
Ảnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dangcongsan.vn).
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xem đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, một nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng. Tại Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đã xác định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng; Cương lĩnh chính trị; đường lối của Đảng; Nhân dân; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Đồng thời, Nghị quyết cũng nhấn mạnh: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Những thách thức, khó khăn
Trong giai đoạn hiện nay, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đầy khó khăn, thử thách bởi có nhiều yếu tố tác động đan xen, cả thuận lợi và thách thức, trở ngại từ bên trong và bên ngoài. Tình hình chính trị quốc tế phức tạp, khó lường, đặc biệt là mâu thuẫn gay gắt giữa các quốc gia, dân tộc cùng với âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước là những yếu tố tác động trực tiếp đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta. Đồng thời, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Twitter, Zalo, Youtube, Instagram, Tiktok,…) ngày càng được sử dụng rộng rãi là môi trường mà các thế lực thù địch khai thác triệt để. Sự chống phá ngày càng tinh vi, quyết liệt của chúng đã tác động không nhỏ đến nhận thức, tâm lý, thái độ của một bộ phận nhân dân, trong đó có cả những cán bộ, đảng viên. Điều đó dẫn đến một hệ lụy vô cùng nguy hại như Đảng ta đã từng cảnh báo, “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc” (Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 23).

Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, vì “địch đứng trong bóng tối, ta đứng ngoài ánh sáng; địch có năm, bảy kẻ thù với nhiều âm mưu, thủ đoạn, được sự hậu thuẫn của tài chính, khoa học – kỹ thuật còn ta vẫn chỉ là một nước đang phát triển” (Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Bảo vệ và phát triển tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019, tr. 21-22). Để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tác động từ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Muốn vậy, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải chú trọng nâng cao ý thức tự giác, kỷ luật khi tiếp xúc thông tin; nắm vững và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp, Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng. Khi tham gia mạng xã hội cần nghiêm túc thực hiện điều lệ và quy định kỷ luật của Ðảng, của cơ quan, tổ chức mà mình là thành viên.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần sáng suốt, nhạy bén, kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, các luồng thông tin xấu độc ngay từ những biểu hiện nhỏ nhất, trong mọi mặt của đời sống xã hội, với những phương thức linh hoạt, phù hợp từng đối tượng, nhất là trên không gian mạng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tỉnh táo, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phát ngôn, chia sẻ nhận định, đánh giá về vấn đề, sự kiện, hiện tượng nào đó.

Thứ ba, bên cạnh việc đấu tranh một cách bị động với các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động là một tuyên truyền viên tích cực, xây dựng mạng lưới đấu tranh rộng khắp trong gia đình, trong khu dân cư, để tạo thành thế trận vững chắc trong công cuộc chiến đấu với thông tin tiêu cực và lan tỏa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nhiệm vụ của các cấp ủy đảng
Thứ nhất, kiên quyết, chủ động vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong nhận thức, vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ hai, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, nhận diện quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, đảng viên, kịp thời đấu tranh với những quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. Thông qua vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tạo động lực và sự lan tỏa cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đầu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tại cơ sở.

Thứ ba, cấp ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt nhiệm vụ đánh giá, dự báo tình hình; tham mưu kịp thời với cấp ủy đảng, chính quyền nội dung, biện pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước những vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống xã hội.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên để nhân rộng, phát triển những cách làm hay, những mô hình tiêu biểu, đồng thời kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những cá nhân, tổ chức, đoàn thể thực hiện chưa tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái ở cơ quan, đơn vị mình.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thảnh

Nguồn tin: Tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây