Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thứ tư - 12/06/2024 18:53
Ngày 7-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ đảng, với sự quyết tâm, trách nhiệm cao, toàn ngành Tuyên giáo của tỉnh đã triển khai, thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tuyên giáo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, đồng thời góp phần quan trọng cùng hệ thống chính trị hoàn thành nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm. Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp chủ động phối hợp các ban, ngành liên quan tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định,... của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, lịch sử đảng.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể được duy trì thực hiện nghiêm túc gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình; các cơ quan truyền thông, trang thông tin điện tử các cơ quan trong tỉnh tăng thời lượng, bài viết, chuyên trang, chuyên mục về gương người tốt việc tốt ở địa phương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm thiết thực, cụ thể của cá nhân và tập thể góp phần tạo sự lan tỏa rộng khắp việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Nội dung tập trung tuyên truyền các kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện; đặc biệt là tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền chuyên đề năm 2024 của tỉnh về “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại và kết quả các hoạt động đối ngoại quan trọng tại các diễn đàn quốc tế của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công tác tuyên truyền về biển, đảo, về biên giới và quản lý biên giới quốc gia; tiếp tục tuyên truyền về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; việc thực hiện các dự án trọng điểm của quốc gia trên địa bàn tỉnh,…

Thực hiện tốt công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo đảm bảo đúng tiến độ, nghiêm túc, chất lượng, phù hợp tình hình thực tiễn; tích cực phát động, hưởng ứng, tham gia, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, nghiên cứu, tuyên truyền nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo hiệu ứng tuyên truyền và sức lan tỏa tốt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm thực hiện. Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng bám sát vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đảm bảo đúng đối tượng theo phân cấp đào tạo, bồi dưỡng. Công tác quản lý, đánh giá kết quả học tập được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được thực hiện nghiêm túc, có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, dẫn dắt, định hướng thông tin tích cực. Công tác dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, hình thức nắm bắt thông tin dư luận xã hội đa dạng, phong phú, kết hợp nhiều nguồn, nhiều kênh thông tin; chủ động nghiên cứu thực tiễn; trực tiếp nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp chủ động phối hợp với cơ quan nhà nước cùng cấp theo Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư, bám sát các nội dung chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy trong việc triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, thực thi pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong triển khai thực hiện công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí đề nghị toàn ngành Tuyên giáo của tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, lý luận, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng; tập trung hoàn thành, đạt kết quả cao các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo đã đề ra đầu năm 2024.

Thứ hai, tham mưu cấp ủy định hướng việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và công tác thông tin, tuyên truyền, các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương trong 6 tháng cuối năm 2024.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung phối hợp công tác với các ngành, đơn vị; tập trung tham mưu thực hiện có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; kịp thời định hướng đối với những vấn đề, vụ việc phức tạp phát sinh, dư luận quan tâm; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng, phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước. Triển khai thực hiện Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị; chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” giai đoạn 2021 – 2026; Chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI, XII), Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu cấp ủy tổng kết chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; tiếp tục phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn II (2023 - 2025); Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức và phát động Cuộc thi “Đảng trong tôi” do Tỉnh ủy phát động.

Thứ năm, tham mưu tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tham mưu cấp ủy đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Hướng dẫn 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; sơ kết 05 năm thực hiện Quy định 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện. Tiếp tục thực hiện số hóa các công trình lịch sử; công tác thẩm định lịch sử đảng bộ các địa phương, đơn vị.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thảnh

Nguồn tin: Tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây