Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại huyện Gò Công Tây

Thứ bảy - 18/05/2024 06:42
Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.
Hội nghị tập huấn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên của Huyện ủy Gò Công Tây năm 2023.
Hội nghị tập huấn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên của Huyện ủy Gò Công Tây năm 2023.

Qua 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, các Cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ huyện đã nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, quản lý đảng viên được quan tâm, chú trọng; công tác giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ đảng viên được quan tâm thực hiện; sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm. Đa số cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm; nâng cao ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Đảng bộ huyện Gò Công Tây, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu đề ra nhiều giải pháp thích hợp để thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng:

1. Về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 25/02/2021 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tạo nguồn và kết nạp đảng viên, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trên cơ sở Nghị quyết số 08-NQ/HU, hàng năm đều xây dựng kế hoạch và quyết định giao chỉ tiêu cụ thể đối với các tổ chức cơ sở đảng trong công tác phát triển đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, đã kết nạp 502 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 83,66% nghị quyết đề ra.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy giao chỉ tiêu số lượng phát triển đảng viên cho từng tổ chức cơ sở Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên; tạo môi trường thuận lợi, hướng dẫn, giúp đỡ để quần chúng phấn đấu, rèn luyện, giác ngộ lý tưởng, có động cơ, mục đích vào Đảng đúng đắn; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, quan tâm phát triển đảng viên là công nhân, trí thức và học sinh để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị trước mắt và lâu dài; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị xã hội để tập hợp quần chúng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, xây dựng lực lượng nòng cốt cho Đảng.

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Trong đó, nội dung, chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và bồi dưỡng đảng viên mới bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả theo hướng tập trung vào những vấn đề cơ bản về Đảng, tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền của đảng viên, tính tiên phong, gương mẫu, nhất là xác định đúng đắn động cơ vào Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, bảo đảm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức, nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới.

Sau khi kết nạp, tiếp tục quan tâm giáo dục, bồi dưỡng đối với đảng viên dự bị; chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phát sinh; tăng cường trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, “tự soi”, “tự sửa”. Kịp thời chấn chỉnh đối với đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên không thực hiện đúng quy định về chuyển sinh hoạt đảng; đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước; đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Từ đó, theo dõi, rà soát sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư; góp phần tinh lọc và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

2. Về tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên

Chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, các tổ chức cơ sở Đảng phối hợp làm tốt công tác quản lý hồ sơ đảng viên; cập nhật sự thay đổi về thông tin đảng viên khi có sự biến động; kiểm soát chặt chẽ các hồ sơ ngay từ khi lập hồ sơ kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, các quyết định điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng; thực hiện ghi chép, quản lý sổ sách theo dõi đảng viên khoa học, kịp thời đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đảng viên, khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng viên, gắn với cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, đồng thời đảm bảo chế độ “mật” đối với thông tin đảng viên theo quy định.

Cấp ủy, tổ chức đảng tạo điều kiện cho đảng viên duy trì sinh hoạt đảng; giải quyết các thủ tục về miễn sinh hoạt Đảng đảm bảo theo quy định. Đa số đảng viên đi làm ăn xa chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi đến làm việc, công tác; chủ động giữ mối liên hệ, thông tin cho đảng viên thông qua điện thoại hoặc gia đình, người thân của đảng viên về nội dung hoạt động của chi bộ và những nhiệm vụ đảng viên khi cần thiết. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, khi thay đổi nơi cư trú; Chi bộ thông tin, hướng dẫn đầy đủ, cụ thể về thủ tục, trách nhiệm của đảng viên trong thời gian xin miễn sinh hoạt đảng; đảng viên đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi tạm trú; đóng đảng phí đầy đủ và tự nhận xét, đánh giá phân loại đảng viên cuối năm; nếu có nhu cầu tiếp tục xin miễn sinh hoạt, công tác để đi làm xa phải báo cáo chi bộ. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà đảng viên bị xóa tên trong danh sách đảng viên.

Các cấp ủy tổ chức đảng thường xuyên đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/07/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU, ngày 12/02/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, gắn với công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo quy định; phát huy dân chủ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được các Cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, bỏ sinh hoạt Đảng và vi phạm kỷ luật, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, đồng thời tinh lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tiếp tục quan tâm, chăm lo làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và tự đào tạo, tự bồi dưỡng; phát huy năng lực, ý thức trách nhiệm, phương pháp làm việc, tác phong công tác cho đội ngũ Cấp ủy viên, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm theo Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc; việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Phát huy vai trò tự quản lý, tự giáo dục, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên.

3. Rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kịp thời quán triệt, học tập, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; chỉ đạo theo dõi, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương nhằm kịp thời ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, nhất là lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phát hiện những đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thấy được những ưu điểm để phát huy, nhận thấy rõ những hạn chế, khuyết điểm để kịp thời đề ra biện pháp khắc phục, chấn chỉnh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Từ khi Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tập trung, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; công tác rà soát, sàng lọc đảng viên được tăng cường, đảm bảo đúng đối tượng, chặt chẽ về quy trình, công khai, minh bạch theo Hướng dẫn số 02- HD/BTCTW, ngày 12/04/2021 của Ban Tổ chức Trung ương. Qua đó, phát hiện những đảng viên có biểu hiện, dấu hiệu vi phạm hoặc không còn đủ tư cách bằng nhiều hình thức cụ thể, phù hợp; trách nhiệm của các cấp ủy, đảng viên được nêu cụ thể hơn; các bước triển khai theo quy trình rà soát, sàng lọc gắn với công tác đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm; quy trình kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm; quy trình kỷ luật đảng viên, kỷ luật hành chính.

Từ 2019 đến nay, cấp uỷ các cấp và chi bộ kỷ luật 42 đảng viên: khiển trách 21, cảnh cáo 13, khai trừ 6, cách chức 2; đưa ra khỏi Đảng 117 trường hợp (xóa tên 66 đảng viên; xin ra khỏi Đảng 51 đảng viên). Những đảng viên rà soát, sàng lọc và đưa ra khỏi Đảng là những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước, bỏ sinh hoạt Đảng. Qua đó, góp phần sàng lọc, loại bỏ những đảng viên không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/04/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2018 của Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong tình hình mới; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU, ngày 12/02/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Tập trung các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Hai là, tiếp tục chỉ đạo nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về tầm quan trọng của công tác nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, sàng lọc đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên; làm tốt công tác đánh giá cán bộ, đảng viên; thường xuyên rà soát, đơn giản hoá quy trình, thủ tục và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảng viên; tăng cường kiểm tra công tác đảng viên, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng.

Ba là, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là học sinh, công nhân và người lao động; thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ, chuyển sinh hoạt đảng, quản lý sinh hoạt đảng, miễn công tác và sinh hoạt đảng cho đảng viên. Đảng viên được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng và kiên quyết sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bốn là, các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Năm là, các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu; thường xuyên đổi mới, sáng tạo và chỉ đạo thí điểm một số mô hình hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ; tổ chức đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm đúng thực chất, hiệu quả; kịp thời khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo quy định.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư; các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương và việc chấp hành, thực hiện nội dung cam kết, tu dưỡng, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, qua đó phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa đảng viên vi phạm.

Tác giả bài viết: Phạm Chí Trung - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây