Đảng ủy xã Long Bình khai thác và sử dụng Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thứ năm - 02/11/2023 20:19
Xác định, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu mà Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 25/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân” đã đặt ra.
Đ/c Lê Thanh Quân – ĐUV – P.CT UBND xã sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ Trường Mầm non.
Đ/c Lê Thanh Quân – ĐUV – P.CT UBND xã sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ Trường Mầm non.

Trong năm 2023, Đảng ủy xã Long Bình đã lãnh đạo từng bước đổi mới nội dung và phương pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ và đảng viên như: Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 25/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân”; Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI, XII); gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” và các quy định về nêu gương.

Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả; giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.

Nhằm thực hiện đạt các nội dung đã đặt ra trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đảng ủy xã xác định Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang là một trong những kênh thông tin không thể thiếu để Đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 01/11/2018 của Tỉnh ủy về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, nhất là trong thực hiện công tác tư tưởng - chính trị trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Trong thời gian qua, Đảng ủy xã đã sử dụng Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang như sau: (1) Lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sát với tình hình và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi; (2) Thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần phổ biến đến chi bộ; (3) Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên.

Cụ thể, tổ chức được 04 đợt sinh hoạt chuyên đề ở 100% chi bộ trực thuộc (14 chi bộ) với 56 cuộc có trên 80% đảng viên tham dự với các chủ đề: Quý I: “Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023” (Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII - trích Bản tin Thông báo nội bộ tháng 01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang); Quý II: Chia sẻ kinh nghiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay - trích Bản tin Thông báo nội bộ tháng 05/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang); Quý III: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Hồ Chí Minh – Người xây nền, đắp móng lý luận xây dựng, chỉnh đốn Đảng -- trích Bản tin Thông báo nội bộ tháng 06/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang); Quý IV: Kiểm tra, giám sát là “thanh bảo kiếm” để chữa lành các vết thương trong nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng - trích Bản tin Thông báo nội bộ tháng 07/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang).

 

xa long binh sinh hoat chuyen de (1)

Đồng chí Trần Hữu Nghị – Chỉ Huy Trưởng Quân sự xã Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Ấp Long Hải.


Ngoài ra, hàng tháng Đảng ủy xã đã đưa ra 01 chủ đề để triển khai và thực hiện công tác chính trị tư tưởng các chi bộ, đã tổ chức được 140 cuộc/14 chi bộ có trên 85% đảng viên tham dự, với các chủ đề: Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2023 - trích Bản tin Thông báo nội bộ tháng 02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang); Giải pháp để mỗi cán bộ, đảng viên trong hành động “nêu gương” thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong hình hình hiện nay – trích Bản tin Thông báo nội bộ tháng 03/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang); Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân cần nhận định đúng đắn về “thông tin xấu, độc” với “quan điểm sai trái, thù địch” (Một số nội dung, biện pháp đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới – trích Bản tin Thông báo nội bộ tháng 02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang); Chuẩn mực, đạo đức của cán bộ, đảng viên (Một số yêu cầu trong việc xây dựng chuẩn mực, đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới - trích Bản tin Thông báo nội bộ tháng 07/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang)...

Từ đó, công tác truyền tải thông tin đến từng cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã kịp thời; giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được diễn biến tình hình công tác xây dựng Đảng, tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế hiện nay; giúp cho các cán bộ, đảng viên nhận thức đúng hơn về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng hiện nay; góp phần định hướng dư luận, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; cập nhật kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước; định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước để giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn xã trong sạch vững mạnh.

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục tăng cường khai thác và sử dụng Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị; Sinh hoạt chuyên đề; Hội thi; phát động thi đua; họp mặt truyền thống; Là một trong những kênh thông tin lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; Lãnh đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên./.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây