TRUYỀN THỐNG 94 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thứ ba - 30/01/2024 09:26
TRUYỀN THỐNG 94 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI LÀ BƯỚC NGOẶT TO LỚN TRONG LỊCH SỬ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Ngày 05/6/1911 tại Bến Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành (tức Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) ra đi tìm đường cứu nước. Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin, Luận cương đã giải đáp cho Người con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Người khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất chính là chủ nghĩa Lênin”. Như vậy cuối 1929 đầu 1930, từ bối cảnh quốc tế, trong nước; việc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc và công tác chuẩn bị mọi mặt của Người, những điều kiện cho sự ra đời của một Đảng vô sản ở Việt Nam đã chín muồi.

Cuối năm 1929, những người cộng sản Việt Nam nhận thức sự cần thiết, cấp bách phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Hương Cảng, Hồng Công (Trung Quốc) từ ngày 06/01 đến ngày 07/02/1930.

Hội nghị quyết định hợp nhất các tổ chức Đảng: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc gửi đến đồng bào, đồng chí trong nước và nhân dân bị áp bức trên thế giới nhân dịp thành lập Đảng. Tại Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) quyết nghị lấy ngày 3-2 dương lịch hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sĩ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Đảng ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh của Đảng xác định những nội dung cơ bản nhất của cách mạng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu bức thiết của lịch sử, trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc.

Qua 94 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng đã khẳng định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, toàn dân tộc Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động đã lãnh đạo nhân dân ta, dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG  

15 năm lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công, phong trào cách mạng ở địa phương diễn ra liên tục. Nổi bật nhất, ngày 23-11-1940, cuộc khởi nghĩa chống Pháp giành quyền tự do, dân chủ diễn ra khắp tỉnh Mỹ Tho. Lần đầu tiên Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên ngọn cây bàng ở đình Long Hưng. Cũng lần đầu tiên trước cổng đình xuất hiện Quốc hiệu: Việt Nam Dân chủ Cộng hoà quốc. Và lần đầu tiên Chính quyền cách mạng tỉnh Mỹ Tho ra đời và thực hiện thiết chế dân chủ cộng hoà. Và cũng lần đầu tiên, Tòa án Nhân dân cách mạng tỉnh Mỹ Tho thành lập. Thành tựu cuộc khởi nghĩa 1940 ở Mỹ Tho để lại cho dân tộc ta là vô giá!

Ngày 18-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Mỹ Tho thắng lợi và ngày 22-8-1945, cuộc khởi nghĩa ở Gò Công dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Gò Công thành công.

Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công lãnh đạo nhân dân và các lực lượng cách mạng tham gia xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, tổ chức bầu cử Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, xây dựng chế độ mới - chế độ dân chủ nhân dân, tổ chức toàn dân chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến chống quân Pháp xâm lược. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công, tạo tiền đề xây dựng cơ sở xã hội vững chắc để nhân dân ta kháng chiến, góp phần vào thắng lợi chung cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược.

Trong kháng chiến chống Mỹ, nhân dân tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công, thành phố Mỹ Tho dưới sự lãnh đạo của Đảng đã liên tục tiến công, từ đấu tranh chính trị tiến lên chiến tranh cách mạng, kết hợp tiến công và nổi dậy, hoàn thành mọi nhiệm vụ của cách mạng nên giành thắng lợi vẻ vang. Với khí thế cách mạng tiến công, quân và dân tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công, thành phố Mỹ Tho tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn quê hương ngày 30-4-1975. 

Ngày 01/3/1976, tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công, thành phố Mỹ Tho sáp nhập thành tỉnh Tiền Giang. Hiện nay Đảng bộ Tiền Giang có 15 đảng bộ trực thuộc, 776 tổ chức cơ sở đảng; trong đó, 289 đảng bộ cơ sở, 487 chi bộ cơ sở và 52.398 đảng viên.

III. NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2023

Trong năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn do kinh tế toàn cầu phục hồi và tăng trưởng chậm lại sau đại dịch Covid-19; lạm phát ở mức cao dẫn đến nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt; an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng là thách thức lớn. Trong nước, những yếu tố bất lợi bên ngoài và bất cập nội tại đã bộc lộ rõ hơn; khả năng cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế còn hạn chế; hoạt động xuất, nhập khẩu đối mặt với nhiều khó khăn do suy giảm nhu cầu ở các thị trường quốc tế, nhất là những đối tác lớn; thiên tai, dịch bệnh, hạn, mặn, lốc xoáy, bão lũ, sạt lở gây ảnh hưởng ở nhiều địa phương.

Những vấn đề trên, đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của tỉnh; nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ và chia sẻ của các đồng chí lão thành cách mạng, của cộng đồng doanh nghiệp và của người dân nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng, với quy mô tăng trưởng GRDP của tỉnh theo giá hiện hành năm 2023 tăng 9,3% và theo giá so sánh năm 2010 tăng 5,72% so với năm 2022; các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã thực hiện đều đạt và vượt so với Nghị quyết năm, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt 69,3 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có sự chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, cải thiện. An ninh, trật tự được kiểm soát, kiềm chế, giữ vững ổn định, đã kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, nhất là tội phạm núp bóng doanh nghiệp, công ty luật, tội phạm công nghệ cao, các băng, nhóm hành xử côn đồ theo kiểu xã hội đen, tội phạm về ma túy và các tệ nạn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được quan tâm kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là các văn bản mới, văn bản chỉ đạo về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ; về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về nêu gương và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đặc biệt được quan tâm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tự hào với thành tựu đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ Tiền Giang tiếp tục quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ra sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tạo tiền đề phát triển tỉnh trong thời gian tới.

Nguồn tin: Tài liệu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây