Huyện ủy Gò Công Tây: hội nghị tổng kết Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Thứ năm - 25/01/2024 19:38
Thực hiện Kế hoạch số 110-KH/HU ngày 15/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhằm đánh giá toàn diện, đầy đủ về công tác lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, vào sáng ngày 24/01/2024, tại hội trường Huyện ủy, Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức hội nghị tổng kết Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Huyện ủy Gò Công Tây: hội nghị tổng kết Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Nguyên- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang; đồng chí Đinh Tấn Hoàng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Huỳnh Thanh Bình- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn huyện, bí thư Đảng ủy 12 xã và Thị trấn Vĩnh Bình.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây đã tập trung lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội, đảm bảo theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm và các tổ công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn xây dựng văn kiện Đại hội và phê duyệt nhân sự đại hội kịp thời, khách quan, đúng quy định. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ đều cơ bản được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi. Công tác nhân sự thực hiện đúng quy trình, xây dựng đề án nhân sự có cơ cấu hợp lý. Nội dung, hình thức đại hội được các chi, đảng bộ chuẩn bị kỹ. Chương trình đại hội được xây dựng chi tiết, cụ thể, phân bổ thời gian hợp lý. Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại đại hội được triển khai đúng quy định hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, đảm bảo trang trọng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Kết quả chung về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn đại biểu và việc bầu cử đại biểu dự đại hội cấp trên đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Việc xác định cơ cấu, số lượng đại biểu đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở thực hiện theo hướng giữ nguyên số lượng đại biểu ở khối xã, thị trấn như một số nhiệm kỳ gần đây; đồng thời, đổi mới cách phân bổ để đảm bảo hợp lý thành phần, cơ cấu, giới tính. Cụ thể: số lượng đại biểu đại hội Đảng bộ huyện là 250 đại biểu. Số lượng đảng viên dự đại hội Đảng bộ cơ sở là 2.497 đảng viên; trong đó, Đảng bộ thị trấn Vĩnh Bình có 131 đại biểu đại diện cho 315 đảng viên dự đại hội. Số lượng đảng viên dự đại hội Chi bộ cơ sở có 376 đảng viên. Việc bầu cử đại biểu dự đại hội cấp trên: Đại hội chi, đảng bộ cơ sở đã bầu 216 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết theo Quyết định phân bổ đại biểu của Huyện ủy. Các đại biểu được cơ cấu đúng tiêu chuẩn, thành phần. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đã bầu 19 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết theo Quyết định phân bổ đại biểu của Tỉnh ủy. Huyện đã hoàn thành theo quy định về thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó: Đại hội cấp cơ sở: Đại hội điểm từ ngày 14/02/2020 đến 28/02/2020; Đại hội diện từ tháng 4/2020 và kết thúc trong tháng 5/2020. Đại hội cấp huyện: 03 ngày (27, 28, 29/7/2020). Thực hiện việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội theo đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt được thực hiện đúng theo quy định

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ từ cấp cơ sở đến cấp huyện đã được Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện đúng theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Qua Đại hội, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được thể hiện, phát huy. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện theo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Công tác nhân sự từ cấp cơ sở đến cấp huyện được chuẩn bị chu đáo, đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định; coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện. Quy trình công tác nhân sự được thực hiện dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy gồm những cán bộ có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Công tác bầu cử trong Đảng được thực hiện đúng theo Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng. Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện đã xem xét và lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên để có những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm và chỉ đạo cấp ủy cơ sở phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch. Nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội đảng bộ từ cấp cơ sở đến cấp huyện thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Việc thực hiện quy trình công tác nhân sự được tiến hành theo 5 bước. Nhìn chung, công tác nhân sự trước đại hội của các đơn vị điểm và đơn vị diện được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, đảm bảo công tâm, dân chủ. Căn cứ Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân sự đại hội Đảng bộ huyện Gò Công Tây, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó: số lượng Ban Chấp hành đảng bộ huyện là 39 đồng chí, sau đại hội, cấp ủy cơ sở hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ đại hội gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy thẩm định và tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định chuẩn y kết quả bầu cử đảm bảo đúng thời gian quy định. Nhìn chung, các chi, đảng bộ cơ sở đều có bước chuẩn bị chu đáo và tiến hành đại hội đạt kết quả tốt; đảm bảo nội dung, hình thức; bảo vệ an toàn trước, trong và sau đại hội.

Đạt được kết quả trên là do các đảng bộ trong toàn huyện đã chấp hành và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện; có sự tập trung lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, hướng dẫn chặt chẽ về nghiệp vụ của các Ban xây dựng Đảng tỉnh, huyện và sự nỗ lực của cấp ủy, đảng viên ở cơ sở ngay từ khi triển khai quán triệt, giúp cho công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đạt kết quả tốt. Đã thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cuối năm gắn với nhiệm kỳ; những ưu, khuyết điểm của tập thể, cá nhân được làm rõ đã góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong cấp ủy và trong đảng bộ, tạo thuận lợi cho việc chuẩn bị nội dung, nhân sự tiến hành đại hội.

Tại hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận nêu lên những vấn đề còn hạn chế của công tác tổ chức Đại hội từ đó đề ra các giải pháp trong công tác thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị cũng đã thực hiện quy trình về công tác cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm bầu bổ sung đối với các vị trí do Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nhân sự chuẩn bị tốt cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Tác giả bài viết: Kim Lan - Quốc Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây