Đảng bộ huyện Gò Công Tây tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong năm 2024

Thứ hai - 05/02/2024 09:07
Vào ngày 14-12-2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023.
Nhằm để triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kết luận 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW, ngày 27-7-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây đã xây dựng kế hoạch và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2024 về “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” và Kế hoạch triển khai, thực hiện Kết luận 01-KL/TW, theo đó tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chương trình, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; qua đó, tạo sự lan tỏa trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể hóa Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.” Chuyên đề năm 2024 của huyện phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nhằm phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Việc tổ chức triển khai, tuyên truyền và thực hiện Kết luận 01-KL/TW, Chuyên đề năm 2024 được triển khai sâu rộng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực; đổi mới phương pháp, hình thức sinh hoạt, học tập, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa phương, đơn vị. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, chi, đảng bộ cơ sở cần tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn huyện, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân dần dần hiểu, đồng lòng, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, chú trọng việc phát huy được vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong triển khai thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2024 sẽ được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận 21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các quy định về nêu gương, về những điều đảng viên không được làm. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả hơn nữa các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận 01- KL/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, khẳng định nêu gương vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng, vừa là phương pháp giáo dục có sức thuyết phục tốt nhất, hiệu quả nhất; nêu gương là trách nhiệm vừa là bổn phận và là việc làm đương nhiên, nghiêm túc, là quy định cần thiết bắt buộc phải có của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân. Các tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn huyện đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2024. Trong đó, xác định nội dung cụ thể học tập và làm theo sẽ bám sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cần chú trọng lựa chọn cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của tập thể, cá nhân để phát huy và nhân rộng; đồng thời, thảo luận và tìm các giải pháp đề khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới. Tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị. Chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức có liên quan đến vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, đảm bảo sát thực tế để tổ chức thực hiện. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải thật sự gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Người cán bộ, viên chức phải hết lòng hết sức với nhiệm vụ, công việc được giao, xử lý nghiêm tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thờ ơ, không hoàn thành nhiệm vụ. Chú ý công tác khen thưởng, kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung chuyên đề năm 2024, gắn với tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Huyện tiếp tục tuyên truyền, phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2025. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch thực hiện và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân những nội dung chủ yếu đơn giản dễ hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, các cơ quan thông tin, truyền thông trong huyện thường xuyên tuyên truyền về nội dung trọng tâm chuyên đề năm 2024, gắn với tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn địa bàn huyện.

Tác giả bài viết: Kim Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây