Gò Công Tây thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp năm 2023

Thứ ba - 14/11/2023 06:38
Trong năm 2023, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Công Tây tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 855-CV/HU ngày 16/3/2023 về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (khóa XII) để chỉ đạo Đảng ủy cơ sở và cơ quan nhà nước cùng cấp phối hợp làm tốt công tác tư tưởng trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trong năm 2023.
Gò Công Tây thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp năm 2023

Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo xây dựng các Kế hoạch phối hợp với các đơn vị như Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện. Cụ thể: Kế hoạch số 11-KHPH/BTG-VKS ngày 16/3/2023 giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Kế hoạch số 12-KHPH/BTG-HĐND ngày 16/3/2023 giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Hội đồng nhân dân huyện; Kế hoạch số 13-KHPH/BTG-UBND ngày 16/3/2023 giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Uỷ ban nhân dân huyện; Kế hoạch số 14-KHPH/BTG-BDV ngày 16/3/2023 giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận huyện ủy; Kế hoạch số 15-KHPH/BTG-TA ngày 16/3/2023 giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Tòa án nhân dân huyện. Qua triển khai thực hiện đến ngày 10/11/2023 đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

Về công tác tuyên truyền: Ngành Tuyên giáo toàn huyện phối hợp với các cơ quan cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực, từng thời điểm theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy để tập trung quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư theo phương châm đồng bộ, thiết thực với nhiều hình thức, phương pháp phù hợp thực tiễn mỗi cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, vận động thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Trong đó, hướng dẫn tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII); Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII); tuyên truyền kết quả sau kỳ họp HĐND tỉnh, huyện và các Nghị quyết của HĐND các cấp ban hành tại các kỳ họp HĐND trong năm 2023; các hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và HĐND huyện, xã; triển khai thực hiện tốt công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội như các vụ án liên quan đến đất đai và tranh chấp trong nội bộ Nhân dân... Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại trong năm 2023; kết quả hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; việc triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm trên địa bàn huyện, nhất là dự án xây dựng công trình đường tỉnh 864; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nghĩa địa Thị trấn Vĩnh Bình; công tác kêu gọi đầu tư các cụm công nghiệp; dự án thương mại dịch vụ; công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn giao thông đường bộ; công tác xử lý và phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn theo Kế hoạch 102/KH-UBND-MTTQ ngày 07/6/2022 giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giai đoạn 2021-2025; công tác an sinh xã hội; những mô hình điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế tập thể như mô hình phát triển chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP, mô hình liên doanh liên kết trong tiêu thụ sản phẩm; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; nhất là kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội các cấp, các Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025…

Về giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm: các cơ quan nhà nước cùng cấp đã chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, Nhân dân quan tâm; các cấp, các ngành thường xuyên tiếp công dân; trực tiếp đối thoại với công dân, kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là về lĩnh vực đền bù, bồi thường, hỗ trợ. Trong năm 2023, các cơ quan Nhà nước cùng cấp và các địa phương chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, không để thành điểm nóng; tạo sự hiểu biết, chia sẻ, đồng thuận liên quan đến các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện; kịp thời phản ánh cấp ủy, chính quyền định hướng thông tin tuyên truyền; động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả.

Trong năm 2023, Thường trực Hội động nhân dân huyện phối hợp với UBMTTQVN huyện,TT.HĐND xã, thị trấn tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp với 20 cuộc, có 2.142 cử tri tham dự, có 184 ý kiến đóng góp, đã giải trình thỏa đáng 147 ý kiến, ghi nhận 37 ý kiến (trong đó: 17 ý kiến thẩm quyền cấp huyện, 18 ý kiến thẩm quyền cấp tỉnh, 2 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp Trung ương); Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp phân loại chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng của huyện xem xét, giải quyết. Đến nay có 37/37 ý kiến ghi nhận thuộc Trung ương, Tỉnh, huyện đã được phúc đáp đạt 100%. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp công dân nơi đại biểu ứng cử được 02 đợt, qua đó đã tiếp 37 lượt công dân, ghi nhận 34 nội dung phản ánh liên quan các lĩnh vực nổi cộm mà Nhân dân quan tâm như: đất đai 15; Tòa án, Thi hành án 03; Môi trường 01; Giao thông nông thôn 04; Giải phóng mặt bằng, mức giá đền bù 02 và các lĩnh vực khác như chậm giải quyết đơn, vi phạm hành chính, bình xét hộ nghèo, xây dựng 09; các nội dung đã được các cơ quan của huyện tiếp thu ghi nhận; đã và đang tham mưu UBND huyện giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan nhà nước thực hiện tốt công tác tiếp dân để giải quyết những vấn đề nổi cộm. Qua đó, trong năm 2023 đã tiếp 43 lượt/43 người được tiếp Trong đó: cấp xã, thị trấn là 29 lượt/29 người; số vụ tiếp lần đầu 29 vụ, tăng 27 lượt so với cùng kỳ; Cấp huyện là 14 lượt/14 người được tiếp; số vụ tiếp lần đầu 14, tăng 01 lượt so với cùng kỳ. Tổng số đơn kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận trong kỳ: 13 đơn, trong đó cấp xã, thị trấn: 09 đơn, tăng 08 đơn so với cùng kỳ; cấp huyện: 04 đơn, giảm 11 đơn so với cùng kỳ. Kết quả xử lý: 13 đơn, tỷ lệ giải quyết 100%. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện gặp gỡ nhân dân, doanh nghiệp (PAPI) 13/13 xã. Qua gặp gỡ, lãnh đạo các ngành chức năng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã trả lời, giải quyết cho người dân và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu chính đáng và những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong năm 2023.

Bên cạnh đó, các cơ quan Tư pháp cũng đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư. Trong đó, Tòa án Nhân dân huyện đã quan tâm thụ lý 1.136 vụ việc và 48 vụ hòa giải thành theo luật hòa giải đối thoại tại Tòa án (gồm 10 vụ dân sự và 38 vụ hôn nhân gia đình), tổng cộng là 1.184 vụ việc, đã giải quyết 1.072 vụ việc (trong đó 1.024 vụ việc thụ lý và 48 vụ hòa giải thành theo luật hòa giải đối thoại tại Tòa án), tỷ lệ đạt 90.54%. Còn lại 112 vụ đang giải quyết trong hạn luật định (có 08 vụ tạm đình chỉ), so với năm 2022, tổng số án thụ lý tăng 159 vụ, giải quyết tăng 163 vụ việc; Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân huyện đã tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố: 75 tin, trong đó mới 50 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, giảm 21 tin so với cùng kỳ. Còn lại: 13 tin (trong hạn luật định). Kết quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình: Tổng thụ lý kiểm sát việc giải quyết: 966 vụ (DS: 506; HN: 460) và 27 việc (DS: 26; HN: 01), trong đó: mới 622 vụ (DS: 287; HN: 335) và 21 việc, tăng 103 vụ/ 12 việc so với cùng kỳ, còn lại: 217 vụ (DS: 164; HN: 53). Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính với tổng số thụ lý kiểm sát: 1.689 việc/139.184.794.000 đồng. Trong đó: Số mới thụ lý: 1.031 việc/4.502.495.000 đồng, tăng 85 việc so với cùng kỳ; đã kết thúc thi hành án: 1.090 việc/9.615.741.000 đồng; số chuyển kỳ sau là 599 việc/129.569.053.000 đồng (chưa có điều kiện thi hành: 289 việc/38.175.645.000 đồng; có điều kiện thi hành: 310 việc/91.393.408.000 đồng).

Qua kết quả phối hợp đó, làm cho tình hình kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2023 tương đối ổn định; lĩnh vực kinh tế tiếp tục khởi sắc và có bước phát triển; lĩnh vực an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình phạm tội về trật tự xã hội giảm, tai nạn giao thông đường bộ giảm…, góp phần phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2023. Từng bước thực hiện hoàn thành vượt và đạt kế hoạch theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Gò Công Tây năm 2023.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây