Công tác dư luận xã hội cần phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay

Thứ ba - 02/01/2024 19:08
Năm 2023, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động đổi mới về nội dung, phương thức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh và định hướng dư luận xã hội theo tinh thần Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội huyện Gò Công Tây năm 2023.
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội huyện Gò Công Tây năm 2023.

Với  hình thức, phương pháp nắm bắt thông tin dư luận xã hội rất đa dạng, kết hợp nhiều nguồn, nhiều kênh, bảo đảm phản ánh thông tin đầy đủ, khách quan, nhiều chiều, kịp thời, chính xác, đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội dễ dàng nắm bắt, tiếp nhận xử lý thông tin, tham mưu giúp các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề tiêu cực “từ sớm, từ xa”, tránh tạo “điểm nóng” tại cơ sở.

Sự chuyển biến tích cực trong đổi mới nội dung, phương thức nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội trong năm 2023 đã thể hiện rõ tính nhạy bén, bám sát thực tế, lắng nghe và biết “chắt lọc” dư luận, trên cơ sở đó cung cấp những thông tin quan trọng từ thực tiễn để tham mưu lãnh đạo có những chủ trương phù hợp, ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ngày càng được chú trọng. Năm 2023, Ban Tuyên giáo các cấp luôn quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. Nội dung tập huấn chú trọng cung cấp kiến thức cơ bản về công tác dư luận xã hội trong tình hình mới; kỹ năng nắm bắt, tổng hợp, phản ánh, tham mưu định hướng dư luận xã hội; kỹ năng xử lý điểm nóng chính trị, xã hội ở cơ sở… Qua các buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội được nâng lên về trình độ, chuyên môn, nắm chắc các kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Việc quan tâm nhiều hơn đối với tập huấn nghiệp vụ, cập nhật thông tin cho đội ngũ cộng tác viên, cán bộ phụ trách công tác dư luận xã hội các cấp đã giúp cho công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động dư luận xã hội bám sát tình hình, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, tránh được lối mòn, nếp cũ.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, trong năm 2023 tiếp tục được củng cố kiện toàn, mở rộng, bảo đảm cơ cấu, thành phần. Hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ngày càng đi vào nề nếp, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chất lượng, hiệu quả được nâng lên; hình thức nắm bắt và phản ánh dư luận đa dạng, phong phú. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được triển khai nhân rộng. Tổ chức thường xuyên định kỳ hội nghị Thông tin thời sự và giao ban báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; xây dựng dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, …

Trước bối cảnh trong nước và thế giới năm 2024, có những  thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn, đề nghị mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền về tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội trong tình hình mới được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII; Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới,

Thứ hai, công tác dư luận xã hội phải bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương và ngành; bám sát thực tiễn cuộc sống; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương vừa ban hành và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ở địa phương. Công tác dư luận xã hội tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phòng ngừa sự hình thành các điểm nóng chính trị - xã hội.

Thứ ba, công tác thăm dò dư luận xã hội phải đặc biệt coi trọng tuân thủ quy trình nghiên cứu khoa học, bảo đảm chính xác, khách quan, độ tin cậy, hiệu lực của công cụ, kết quả nghiên cứu. Chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều tra thăm dò dư luận xã hội. Bên cạnh triển khai thăm dò dư luận xã hội theo phương pháp truyền thống, đẩy mạnh hoạt động điều tra, thăm dò dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến.

Thứ tư, quan tâm củng cố, phát triển, mở rộng mạng lưới cộng tác viên dư luận theo hướng đa dạng, nhiều tầng nấc, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nâng cao năng lực phát hiện, dự báo, định hướng dư luận xã hội và xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội.

Thứ năm, tổ chức tốt tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Trên cơ sở đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới.

“Công tác dư luận xã hội là công việc khó, phức tạp, không chỉ đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu mà còn cần bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sự nhạy bén, nhạy cảm chính trị, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách nhanh nhạy, chính xác. Làm tốt công tác dư luận xã hội là trực tiếp góp phần tạo sự thống nhất ý chí cách mạng cao trong Đảng, sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, hiện thực hóa khát vọng dân tộc cường thịnh, giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc” .

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây