Đảng bộ huyện Gò Công Tây: Những mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”

Thứ tư - 03/01/2024 19:22
Qua 01 năm triển khai và thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”, các cấp ủy, cơ quan, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã có nhiều đột phá, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ học tập và làm theo Bác, với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho Nhân dân, rất nhiều mô hình việc làm theo Bác đã được lựa chọn và triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Xã Long Bình triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.
Xã Long Bình triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.

Hiện nay, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu,... trong xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, an ninh, quốc phòng tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo cảnh quan môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, cụ thể như sau: (1). Mô hình “Nâng cao sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” của Đảng ủy xã Long Bình. (2) Mô hình “Tự chủ, năng động, sáng tạo và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động”của Khối vận xã Long Bình. (3) Mô hình “Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi đạo đức công vụ, tác phong làm việc nơi công sở trong mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quân lý, nhân dân làm chủ”. Của UBND xã Long Bình. (4) Mô hình “Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”. Của Cơ sở Đảng xã Long Bình. (5) Mô hình “Vận động người dân hiến đất làm đường và trồng hoa tạo cảnh quan môi trường đường tổ 6 ấp Thạnh Phong – xã Yên Luông”. Có 10 hộ dân tham gia và hiến 1.150 m đất của xã Yên Luông. (6) Mô hình “Vận động nhân dân tham gia xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu” của các xã, thị trấn. (7) Mô hình “Trao oxy – nối dài sự sống” đến với những bệnh nhân, người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Mặt trận Tổ quốc thị trấn Vĩnh Bình. (8) Mô hình “ Đối thoại trực tiếp với Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ huyện. (9) Mô hình “Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các chức sắc, chức việc các tôn giáo của MTTQ huyện. (10) Mô hình “Phối hợp thực hiện phân loại và xử lý rác tại nguồn của UBND huyện, MTTQ huyện. (11) Mô hình “Nhân dân tham gia đóng góp nâng cao mở rộng đường giao thông nông thôn”. (12) Mô hình “Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động doanh nghiệp tư nhân tại Công ty Giang Ngọc”của Ban Dân vận Huyện ủy. (14) Mô hình “Chợ 0 đồng san sẻ yêu thương” của Khối Dân vận.

Bên cạnh đó, còn rất nhiều mô hình của ngành Công an nhằm bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như: mô hình “Người dân tự quản về ANTT khu dân cư”, mô hình “Ánh sáng quang phòng chống tội phạm”, “Camera an ninh phòng chống tội phạm” … và còn rất nhiều mô hình nữa.

Việc xây dựng nhiều mô hình với nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua học tập, làm theo và nêu gương, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; các cấp, các ngành, đoàn thể đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao ý thức xây dựng Đảng, luôn gương mẫu chấp hành, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Để thực hiện quả hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:

Một là, Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với thực hiện các quy định của Đảng về nêu gương và những điều đảng viên không được làm.

Hai là, Có kế hoạch giám sát việc xây dựng kế hoạch của tập thể, của cá nhân, việc thảo luận Chuyên đề hàng quý và việc xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức của từng cơ quan, đơn vị. Hàng quý chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tổ chức thảo luận, liên hệ thực tiễn và đề ra giải pháp thực hiện với từng nội dung theo hướng dẫn. Cuối quý có sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện.

Ba là, Từng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương để cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu gương mẫu thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng; từng chi bộ có kiểm tra, đánh giá và tạo điều kiện để nhân dân giám sát, giúp đỡ.

Bốn là, Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ, đảng bộ “Bốn tốt”, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với những nội dung cơ bản thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Năm là, Chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Sáu là, Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” và Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

Bảy là, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW Bộ Chính trị và chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, để kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả và điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân.

Tám là, Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình làm tốt; kịp thời phát hiện và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục tham gia cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tác giả bài viết: Phạm Trần Thảo Quyên

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây