Huyện Gò Công Tây: Tổng kết công tác Dân vận năm 2023 và chuyên đề thi đua quy chế dân chủ, dân vận khéo, dân vận chính quyền năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Thứ năm - 04/01/2024 09:52
Sáng ngày 04/01/2024, Ban Dân vận Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2023, chuyên đề thi đua Quy chế dân chủ, dân vận khéo, dân vận chính quyền năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy. Huyện Gò Công Tây có diện tích tự nhiên 18.448 ha, huyện nằm về phía Đông của tỉnh Tiền Giang, phía Bắc giáp huyện Châu Thành, tỉnh Long An, phía Nam giáp huyện Tân Phú Đông, phía Tây giáp huyện Chợ Gạo và Phía Đông giáp huyện Gò Công Đông, Thị xã Gò Công. Huyện có 12 xã và Thị trấn Vĩnh Bình. Dân số 130.420 người, có 16 đồng bào dân tộc. Có 54 chi, đảng bộ cơ sở, tổng số đảng viên toàn huyện có 3.553 đảng viên.
Huyện Gò Công Tây: Tổng kết công tác Dân vận năm 2023 và chuyên đề thi đua quy chế dân chủ, dân vận khéo, dân vận chính quyền năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; đồng thời được sự đồng thuận của nhân dân nên kinh tế của huyện tăng trưởng khá, lĩnh vực văn hóa, giáo dục được duy trì và phát triển, các chính sách về an sinh xã hội thực hiện đạt được nhiều kết quả; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, phần lớn các chỉ tiêu kinh tế, xã hội theo Nghị quyết của Huyện ủy triển khai từ đầu năm 2023 đã thực hiện đạt và vượt; các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hiệu quả hoạt động được nâng lên, nhất là xây dựng Đảng, chính quyền đã có bước chuyển biến tích cực.

Tình hình tư tưởng và tâm trạng của nhân dân cơ bản ổn định, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị, tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh; tham gia thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh ; tích cực thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân. Các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 13/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 28/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên các cấp trong tình hình mới. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện và chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2023. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã cụ thể hóa thực hiện bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác đạt nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực theo hướng ổn định, phát triển toàn diện; quan tâm thực hiện các chính sách chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân nói chung, các giai cấp, các tầng lớp, các tôn giáo, dân tộc nói riêng; đồng thời phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa tổ chức Đảng, chính quyền với nhân dân. Tập trung lãnh đạo các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, huy động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện Quy định 11-QĐ/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân... gắn với nhiệm vụ của mỗi cá nhân, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận trong hệ thống chính quyền, coi trọng xây dựng, chỉnh đốn thái độ, tác phong, ngôn phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo phương châm trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân, có trách nhiệm với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Công tác tiếp công dân đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện thường xuyên qua công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định; công tác vận động, thuyết phục, hòa giải tại cơ sở đã được chú trọng, đạt kết quả khá tốt, góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, tranh chấp ngay từ cơ sở. Trong năm 2023, Ban Dân vận Huyện ủy Gò Công Tây đã triển khai thực hiện tốt việc phát động và thực hiện chuyên đề thi đua thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo - Dân vận chính quyền” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm kiện toàn tổ chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác Dân vận các cấp từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tăng cường lãnh đạo tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm, phương pháp công tác Dân vận chính quyền đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tham mưu về công tác dân vận, của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan trong hệ thống chính quyền có sự đồng bộ và thiết thực hơn. Tập trung theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá đúng kết quả thực hiện và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Qua đó việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở xã, thị trấn; cơ quan hành chính, sự nghiệp; doanh nghiệp; lực lượng vũ trang đạt được nhiều kết quả. Công tác triển khai, sơ kết, tổng kết và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được coi trọng.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các Hội quần chúng tiếp tục chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, phát huy tính chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện an sinh xã hội ở địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng hoá các hình thức tập hợp lực lượng, hướng các hoạt động hướng về cơ sở, theo chức trách nhiệm vụ của từng tổ chức gắn với các phong trào thi đua. Tiếp tục duy trì và phát triển bền vững các mô hình Dân vận khéo hiệu quả đã có, trong năm 2023, MTTQ và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, huyện, xã, thị trấn đã đăng ký thực hiện 169 mô hình Dân vận khéo trong đó có 6 mô hình cấp huyện, 163 mô hình cấp xã, thị trấn, điển hình có các mô hình ” Dân vận khéo” tiêu biểu như: mô hình đối thoại trực tiếp Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, mô hình phối hợp thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, mô hình tuyến đường hoa kiểu mẫu, mô hình Nhân dân tham gia đóng góp nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn, mô hình Tuyến đường ánh sáng quang, camera an ninh trật tự... Ngoài ra, trong năm 2023 vừa qua, các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn thể và Hội quần chúng huyện cũng phát huy tối đa vai trò đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội, tham gia xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh. Tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện.
 

ce455afda28f09d1509e
 
08b7b2ba49c8e296bbd9


Tại hội nghị, Ban Dân vận Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng cho 3 tập thể, UBND huyện khen thưởng cho 2 tập thể, 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Dân vận năm 2023.

Tác giả bài viết: Kim Lan - Quốc Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây