Huyện Gò Công Tây- Hướng đến kỷ niệm 93 năm ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11-1930 – 18-11-2023)

Thứ hai - 13/11/2023 06:17
Ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị về vấn đề thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Chỉ thị xác định Hội Phản đế đồng minh phải bảo đảm tính công nông, đồng thời phải mở rộng tới các thành phần trong dân tộc để Mặt trận thực sự là của toàn dân và nhấn mạnh: “Giai cấp vô sản lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương mà không tổ chức được toàn dân lại thành một lực lượng thật rộng, thật kín thì cuộc cách mạng cũng khó thành công”. Hội Phản đế đồng minh là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và chỉ đạo thực tiễn cách mạng của Đảng ta. Đó cũng là cống hiến vĩ đại về lý luận và thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc là thành quả của kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đủ trưởng thành, đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng.
UBND xã Bình Nhì khen thưởng các cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào địa phương tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.
UBND xã Bình Nhì khen thưởng các cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào địa phương tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Từ đó đến nay, trong lịch sử cách mạng Việt Nam không bao giờ vắng bóng tổ chức Mặt trận. Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã không ngừng phát triển và trưởng thành, đã có những đóng góp to lớn vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, là nơi tập hợp các giai tầng xã hội vì mục tiêu lớn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức tổ chức của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong giai đoạn hiện nay. Ngày 18/11 hằng năm là Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định "đoàn kết" là giá trị cốt lõi và "đại đoàn kết toàn dân tộc" là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!".

Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam huyện Gò Công Tây đã triển khai thực hiện đạt hiệu quả các chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận, đó là: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhìn chung, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Gò Công Tây trong suốt thời gian qua đã không ngừng chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và huy động các nguồn lực trong xã hội, tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, nhất là đóng góp tích cực cho chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) dài lâu mà Nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra.

MTTQ Việt Nam huyện Gò Công Tây đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội; tích cực tham gia góp ý, tích cực xây dựng NTM, xây dựng pháp luật; kiến nghị với Đảng và chính quyền nhiều nội dung quan trọng, góp phần hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có nhiều cố gắng, nỗ lực đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, chú trọng các lĩnh vực, vấn đề mà Nhân dân quan tâm; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt MTTQ huyện và cơ sở đã tập trung vận động có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội; chủ trì phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tích cực vận động Nhân dân đồng thuận, tự nguyện giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của địa phương. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động từ cơ sở. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội và đời sống Nhân dân; tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác dân tộc - tôn giáo; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Đặc biệt, trên địa bàn huyện Gò Công Tây, MTTQ huyện và xã, thị trấn làm tốt phong trào xây dựng các mô hình hay, sáng tạo trong tham gia xây dựng NTM như phong trào xây dựng tuyến đường hoa sáng- xanh- sạch- đẹp, khu dân cư tự quản về ANTT, mô hình phòng chống tội phạm đa dạng phong phú hiệu quả….góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương, đóng góp không nhỏ vào sự thành công của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng huyện NTM, hướng tới huyện NTM nâng cao.

Chính vì thế, vào dịp 18-11 hàng năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức đều khắp ở các Khu dân cư trên địa bàn xã, thị trấn của huyện Gò Công Tây đã có ý nghĩa quan trọng, góp phần quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Ngày hội đã tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm.

Như vậy, gần một thế kỷ đã qua, với nhiều hình thức tổ chức khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của Nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc là biểu trưng cho lòng tự hào, tự tôn dân tộc, là trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển nổi của các thế hệ người Việt Nam yêu nước trong cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả bài viết: Kim Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây