Kết quả 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trên địa bàn huyện Gò Công Tây

Thứ hai - 21/08/2023 21:22
Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng.
Đ/c Đinh Tấn Hoàng - TUV. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc qua 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.
Đ/c Đinh Tấn Hoàng - TUV. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc qua 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Với tinh thần đó, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn coi trọng việc xây dựng và củng cố chi bộ, trong đó tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nhằm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc, chấp hành chế độ và chất lượng sinh hoạt đảng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở Hướng dẫn số 12-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó các cấp uỷ, tổ chức đảng tiến hành đồng bộ các giải pháp để nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Qua 05 năm tổ chức thực hiện, cho thấy việc tổ chức sinh hoạt chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã đạt được một số kết quả đó là:

Hầu hết các chi bộ đều duy trì nề nếp sinh hoạt đều đặn, tuân thủ theo quy trình, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Nội dung sinh hoạt chi bộ ở một số nơi đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ. Gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hàng ngày tại cơ sở.

Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cho các chi bộ trực thuộc về nội dung, cách thức sinh hoạt nhằm tập trung thảo luận sâu các mặt công tác hoặc các vấn đề bức xúc đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; qua đó, giúp buổi sinh hoạt chi bộ thêm sinh động, thu hút sự quan tâm của đảng viên, khắc phục được tình trạng chung chung tại các buổi sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy đã quan tâm phân công cấp ủy viên và đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc; thực hiện tốt việc họp chi ủy để thống nhất nội dung trước khi sinh hoạt chi bộ; đồng chí bí thư chi bộ chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt, công tác điều hành đảm bảo đạt yêu cầu; đảng viên dự sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm.

Qua sinh hoạt chi bộ đã giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; đồng thời, cấp ủy các cấp và chi bộ xác định rõ nguyên nhân cơ bản của những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại của cấp ủy, chi bộ mình, từ đó có biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Ngoài việc duy trì sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nâng cao năng lực, kỹ năng công tác cho cán bộ, đảng viên; những vấn đề cán bộ, đảng viên đặc biệt quan tâm như việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các giải pháp xây dựng nông thôn mới... Nội dung sinh hoạt được cấp ủy, bí thư chi bộ và đảng viên được phân công chuẩn bị chu đáo nên trong sinh hoạt cơ bản đã tập trung vào nội dung cần bàn.

Tuy nhiên, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

Trong sinh hoạt chi bộ, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu chưa thể hiện rõ nét; tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao nên chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng đảng vẫn còn nhiều mặt hạn chế.

Nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng chưa nêu rõ vai trò lãnh đạo của chi bộ, còn liệt kê công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương; không đề cập đến khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. Nhiều chi bộ thảo luận không tập trung, gây khó khăn cho việc kết luận và ra nghị quyết. Nhiệm vụ của chi bộ đề ra trong tháng tới còn thiếu cụ thể, chưa bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương; phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa cụ thể, rõ ràng; một số chi bộ, hình thức sinh hoạt còn rập khuôn, đơn điệu, không khí sinh hoạt còn trầm lắng, nặng về phổ biến, quán triệt, triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Một số đảng viên còn thụ động, ngại phát biểu ý kiến, thiếu tinh thần tự phê bình và phê bình.

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế, thiếu sót nêu trên, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, các chi, đảng bộ cơ sở cần quán triệt, thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, phải thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt phải cụ thể sát với điều kiện của từng loại hình cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ hai, cấp ủy, bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt; phải họp chi ủy trước (đối với chi bộ có chi ủy) để thống nhất nội dung trước khi họp chi bộ.

Thứ ba, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng gắn với khắc phục các yếu kém, khuyết điểm trong tháng trước để định hướng nhiệm vụ công tác tháng tới.

Thứ tư, nâng cao ý thức đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ, đảng viên dự họp phải tham gia ý kiến đóng góp, thể hiện rõ chính kiến của mình, tham gia biểu quyết, xây dựng Nghị quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của chi bộ.

Thứ năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, nhất là trong cấp ủy, đồng chí bí thư, phó bí thư trước rồi đến đội ngũ đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ.

Thứ sáu, nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ. Bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ chủ trì, điều hành cuộc họp chi bộ phải thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương trình đề ra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian sinh hoạt. Nội dung báo cáo trước chi bộ phải rõ ràng, ngắn gọn, dành nhiều thời gian cho phần thảo luận. Chọn những đảng viên có năng lực, có trình độ khái quát được nội dung phát biểu của đảng viên, để phân công làm thư ký ghi biên bản.

Thứ bảy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ, tình hình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng đối với cấp dưới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng mạnh là do các chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Thực tiễn đã chứng minh nơi nào sinh hoạt chi bộ lỏng lẻo hoặc không có nội dung chính trị tư tưởng cụ thể, thiết thực, không thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu kiểm tra, giám sát, không kịp thời khắc phục sửa chữa khuyết điểm, buông lỏng vai trò lãnh đạo, đảng viên thiếu rèn luyện thì nơi đó chất lượng hoạt động của chi bộ kém, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu không còn.

Xác định rõ chi bộ là tế bào của Đảng và Đảng chỉ mạnh khi có các chi bộ mạnh. Một trong những biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là nâng cao chất lượng sinh hoạt, cần khắc phục tình trạng sinh hoạt chi bộ mang tính hình thức. Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Đảng và là quy định được quy định rõ trong Điều lệ Đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên tham gia, khắc phục sự nhàm chán, xơ cứng, nghèo nàn, bệnh hình thức trong sinh hoạt là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Để làm được điều này thì chi ủy, đứng đầu là bí thư chi bộ vừa phải nắm vững nguyên tắc, vừa phải linh hoạt sáng tạo trong điều hành, tổ chức sinh hoạt; mỗi đảng viên cần thể hiện sự chủ động, tích cực và trách nhiệm của mình để cuộc sinh hoạt chi bộ diễn ra sôi nổi, có chất lượng, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Tác giả bài viết: Phạm Chí Trung - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây