Huyện Gò Công Tây làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thứ năm - 21/12/2023 09:13
Trong thời gian qua, cùng với sự quyết tâm và ý thức trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò của quần chúng Nhân dân, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện Gò Công Tây đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động.
Tọa đàm chuyên đề pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 tại Khối vận huyện.
Tọa đàm chuyên đề pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 tại Khối vận huyện.

Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng phát động, lãnh đạo đã thực sự trở thành phong trào, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá Đảng và Nhà nước. Cùng với sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tiền Giang, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Công Tây đã chỉ đạo, định hướng các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo phương châm linh hoạt, phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị, diễn biến tình hình. Nội dung, hình thức tuyên truyền được chú trọng đổi mới, bảo đảm phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị, từng đối tượng. Qua đó, công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện Gò Công Tây đạt hiệu quả cao, không có vụ việc phức tạp, điểm nóng xảy ra trên toàn địa bàn.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ  thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tích cực vào việc đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện.

Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, trong đó tập chung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy như: Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Hướng dẫn số 26-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn một số nội dung về phòng, chống tiêu cực; Thông báo số 26-TB/BCĐTW ngày 23/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo; Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 29/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng .

Nhìn chung, căn cứ vào các định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra, các cơ quan, địa phương, đơn vị của huyện nhà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện và xử lý tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2023, toàn huyện đã tổ chức hơn 29 cuộc tọa đàm, hội thảo, trả lời câu hỏi kiến thức và xử lý tình huống tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan đơn vị, trường học,…thu hút hơn 1.700 lượt cán bộ, công chức, giáo viên, người dân tham gia. Huyện cũng tổ chức trên 65 cuộc kiểm tra, giám sát tại cơ sở, các cơ quan, đơn vị về công tác phòng chống tham nhũng, qua đó nhằm kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở các quy định pháp luật trong công tác điều hành, quản lý, hạn chế thấp nhất sai sót, tiêu cực xảy ra.

Để góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, trong thời gian tới, huyện Gò Công Tây tiếp tục phát huy vai trò của việc tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ và Nhân dân về các giải pháp của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, hạn chế thấp nhất không để hình thành điểm nóng về tham nhũng tiêu cực xảy ra.

Tác giả bài viết: Kim Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây