Đảng bộ huyện Gò Công Tây: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức,tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện

Thứ bảy - 23/12/2023 00:03
Ngày 25/01/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nghị quyết yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của từng cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, từng bước đưa công tác này đạt chất lượng hiệu quả cao hơn, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2023.
Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2023.

- Đối với công tác giáo dục lý luận chính trị; tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng

Ban Tuyên giáo và Trung tâm Chính trị huyện phối hợp các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã mở 45 lớp chuyên môn, nghiệp vụ, có 4.332học viên tham gia. Nhìn chung, các lớp học được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc từ khâu chiêu sinh, mở lớp cho tới công tác giảng dạy và quản lý học viên; đảm bảo thời gian, nội dung, chương trình đào tạo và bồi dưỡng theo quy định. Năm qua, toàn Đảng bộ huyện đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như:“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam”; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh”. Đồng thời đưa nội dung tác phẩm vào giáo dục cho học viên tại các lớp ở Trung tâm Chính trị huyện.

Tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở. Tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, triển khai các Nghị quyết lần thứ tư, năm, sáu, bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8.

- Thực hiện công tác tuyên truyền

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức triển khai các văn bản của Đảng và Nhà nước có liên quan đến cán bộ, công chức, đoàn viên và hội viên và Nhân dân; phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết HNTW4 (khóa XI, XII) và Quy định số 37-Qđi/TW về những điều đảng viên không được làm; tuyên truyền kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng huyện nông thôn mới. Tổng số có 3.247 cuộc, với 117.549 lượt người dự.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện, các Chi, Đảng bộ cơ sở tập trung tuyên truyền theo định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm; tuyên truyền về biển, đảo; tuyên truyền về đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng; tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm; tuyên truyền Nghị quyết số 13 ngày 02/04/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuyên truyền công tác chuẩn bị tổng kết Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuyên truyền về giải Báo chí về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn I (2021 – 2023), có 24 tác phẩm tham dự và có 02 tác phẩm đạt giải Nhất (02 tác phẩm của tác giả ở xã Thạnh Nhựt), 01 tác phẩm đạt giải Nhì (của giáo viên Trường THPT Vĩnh Bình). Ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá, tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn II (2023 – 2025) cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện, được 01 cuộc, có 62 đồng chí tham dự. Sau đó, lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, được 75 cuộc, có 4.537 cán bộ, đảng viên tham dự. Trong năm, có 09 bài viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được gởi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023”; Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943- 2023); Tuyên truyền biểu dương, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 02 dự án lớn của huyện là giải tỏa, di dời nghĩa địa thị trấn Vĩnh Bình và chỉnh trang nghĩa trang nhân dân Long Bình; dự án lớn của tỉnh có đi qua địa bàn huyện là đường Tỉnh 864 (đường dọc sông Tiền). Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND-MTTQ về phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, giai đoạn 2022 - 2025.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo phối hợp Văn phòng Huyện ủy xây dựng và điều hành có hiệu quả Trang thông tin điện tử (Website) Đảng bộ huyện, quyết định thành lập Ban Biên tập gồm 13 thành viên, giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy quản lý, điều hành. Có 42 cộng tác viên tham gia và được đưa đi tập huấn công tác viết tin, bài cho trang Website.

- Công tác nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tuyên truyền viên cơ sở đảm bảo đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng phục vụ công tác tuyên truyền (báo cáo viên 30 đồng chí, tuyên truyền viên cơ sở có 173 đồng chí). Đội ngũ báo cáo viên hiện nay được nâng cao trình độ, năng lực, đáp ứng được yêu cầu trong công tác tuyên truyền. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 (theo Kế hoạch số 20-KH/HU ngày 15/4/2021).

Ngày 25/10 - 27/10/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn huyện tại Trung tâm Chính trị, có 163 đồng chí là báo cáo viên cấp huyện, cộng tác viên dư luận xã hội, lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt cấp ủy cơ sở.

- Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy duy trì thường xuyên công tác nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn huyện. Tổ chức quản lý tốt mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội từ huyện đến cơ sở; duy trì giao ban dư luận xã hội định kỳ hàng tháng, quý và dự giao ban dư luận xã hội do Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bằng nhiều phương thức, qua nhiều kênh khác nhau, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, đã tổng hợp trên 217 thông tin, phản ánh, qua đó phân tích, đánh giá, dự báo chiều hướng dư luận xã hội.


- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh

Trung tâm đã tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng các văn bản; thực hiện tốt việc trang trí băng rol, pano, cờ phướn, cờ vui phục vụ các buổi lễ; Hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền ở cơ sở; tổ chức Hội thi Tuyến đường văn hóa Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn, Nhà Văn hóa, cơ quan Xanh, sạch, đẹp; Xây dựng chương trình, câu chuyện truyền thanh trên sóng phát thanh, biểu diễn tiểu phẩm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid- 19, xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với sinh viên Trường Đại học Cảnh sát Thành phố Hồ Chí Minh (xã Long Vĩnh, Long Bình, Bình Nhì, Thành Công, Vĩnh Hựu,...). Tổ chức chương trình nghệ thuật hát về Mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu; chương trình nghệ thuật tổng hợp chào mừng kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Phối hợp với Đoàn TNCS HCM và Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ” huyện Gò Công Tây; phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện tổ chức “Hội trại thanh niên” kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2023); phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội LH Phụ nữ huyện tổ chức Hội thao nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành, các ngày lễ lớn; tổ chức Hội thi chưng mâm ngũ quả, làm bánh dân gian, tạo hình trái cây nghệ thuật nhân dịp Tết cổ truyền. Chỉ đạo các xã, thị trấn duy trì hoạt động văn hóa – văn nghệ theo Đề án 3488 của UBND tỉnh; duy trì tổ chức giao lưu đờn ca tài tử. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động với chủ đề: Chung tay xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, phân loại xử lý rác tại nguồn, tại các xã, thị trấn Vĩnh Bình. Nét nổi bật là hàng tháng duy trì tổ chức đêm nhạc “Hát với đam mê” và giao lưu đờn ca tài tử, cải lương “ Hương đất Giồng”.

Qua 03 năm thực hiện công tác tuyên truyền thật sự có chuyển biến trên một số mặt; nhận thức, trách nhiệm đối với công tác tuyên truyền có nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị huyện đã có những hoạt động tuyên truyền thiết thực, đi vào chiều sâu. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện đã phát huy vai trò chức năng, nhiệm vụ, kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và các hoạt động kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian gần đây. Các hoạt động tuyên truyền của Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa – Thông tin, các chi, đảng bộ cơ sở có tăng cường hơn trước; đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ bản phát huy được vai trò, trách nhiệm.

Tác giả bài viết: Phạm Trần Thảo Quyên

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây