Đảng ủy xã Long Bình tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”

Thứ năm - 31/08/2023 00:30
Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 22/02/2023 của Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023; Hướng dẫn số 23-HD/BTGHU ngày 03/3/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Căn cứ Kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 18/8/2023 của Đảng ủy xã Long Bình về tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023). Sáng ngày 29/8/2023 tại Nhà Văn hóa xã, Đảng ủy xã Long Bình tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”.

Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Huỳnh Văn Công – Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đồng chí Phan Quốc Tuấn - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Đặng Hoàng Thọ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã; Trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể xã; cán bộ, công chức xã; Bí thư và Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã – Chủ trì buổi tọa đàm đã phát biểu ôn truyền thống và ý nghĩa 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua đó, đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, các ban ngành đoàn thể phát huy truyền thống cách mạng trong thời kỳ đổi mới, đoàn kết chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tiếp theo, đồng chí Đặng Hoàng Thọ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đánh giá những kết quả của Đảng ủy trong lãnh đạo triển khai và thực hiện nghiêm túc các chuyên đề hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII,); Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); kết hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các quy định nêu gương. Qua đó, cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, các mô hình “Dân vận khéo” gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận vào các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn những hạn chế, khó khăn như: Công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân chưa được duy trì thường xuyên, hình thức chưa phong phú, đa dạng. Chưa kịp thời phát hiện nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vẫn còn một số cán bộ. đảng viên, chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu. Công tác tự phê bình và phê bình chưa nghiêm, đôi khi thiếu dân chủ và mang tính cá nhân. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên chưa hiệu quả. Chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Qua đó, đồng chí đã gợi ý một số nội dung từ đó tìm ra giải pháp và định hướng nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới: (1) Việc xây dựng kế hoạch thực hiện và hình thức học tập, quán triệt, tuyên truyền; (2) Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu; (3) Công tác phê và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ gắn với tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên và việc xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau phê và tự phê bình; (4) Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy thực hiện Nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ của đảng viên; (5) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; (6) Việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; (7) Nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 05 – HD/BTCTU ngày 01/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (8) Việc “nêu gương” của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và tham gia thực hiện Nghị quyết của chi bộ; Tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tham gia thực hiện các phong trào và chủ trương của cấp ủy cấp trên; (9) Việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, củng cố uy tín của Đảng.

Tại buổi tọa đàm chủ trì đã ghi nhận 12 ý kiến phát biểu xoay quanh 09 nội dung gợi ý, đề xuất những giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn thời gian qua.

Kết thúc buổi tọa đàm đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã đã tổng hợp 10 nội dung cần thực hiện trong thời gian tới: (1) Tiếp tục lãnh đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền việc ““Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nội dung Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị và cá nhân; (2) Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu trong thực hiện Kết luận 21-KL/TW gắn với thực hiện Quy định 101-Qđi/TW ngày 07/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; (3) Phát huy tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2023, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các quy định về nêu gương; (4) Thực hiện tốt công tác phê và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ gắn với tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên và việc xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau phê và tự phê bình; (5) Thực hiện kiểm tra, giám sát của cấp ủy thực hiện Nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ của đảng viên nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy; (6) Thực hiện đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; không để bị chi phối, tác động, không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cá nhân trong thực thi công vụ; (7) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; (8) Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 05 – HD/BTCTU ngày 01/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhất là về vai trò của Chi ủy trong định hướng và cụ thể hóa chủ trương của cấp trên để xây dựng nghị quyết của chi bộ; Vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ của mỗi đảng viên; (9) Chủ động xây dựng kế hoạch tự củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị và cá nhân nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hàng năm; (10) Thực hiện tốt việc đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề, chủ đề vào sinh hoạt chi bộ hàng quý, hàng tháng.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây