Đảng ủy xã Long Bình lãnh đạo thực hiện công tác tuyên giáo năm 2023

Thứ năm - 23/11/2023 08:54
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 25/01/2021 của Huyện ủy Gò Công Tây về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Kế hoạch số 27-KH/BTGHU ngày 30/01/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Công Tây. Trong năm 2023, Đảng ủy xã Long Bình đã lãnh đạo thực hiện công tác Tuyên giáo với các nội dung: Công tác tuyên truyền; Công tác giáo dục lý luận chính trị; Công tác khoa giáo, văn hóa – văn nghệ; Công tác lịch sử Đảng; Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) với quan điểm thực hiện công tác tuyên giáo nói chung và công tác tuyên truyền nói riêng không chỉ là của Ban Tuyên giáo mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện.
Hội nghị phát động thi đua năm 2023.
Hội nghị phát động thi đua năm 2023.

Thứ nhất, lãnh đạo tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện được 244 cuộc có 5.979 người dự. Như: Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Chỉ thị 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Hướng dẫn số 59-HD/BTGTU ngày 22/6/2023 về việc tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo thông tin); quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ thị 09-CT/TU ngày 31/5/2023 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 10-CT/TU ngày 02/6/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp; Nghị quyết số 19- NQ/HU ngày 15/02//2023 của Huyện ủy về lãnh đạo xây dựng huyện Gò Công Tây đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024; các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”; phát động hưởng ứng giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (giải búa liềm vàng) năm 2023; kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023); Giỗ Tổ Hùng vương – Lễ hội đền Hùng; Lễ kỷ niệm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm.

Qua đó, tư tưởng cán bộ, đảng viên luôn an tâm trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt kỷ luật tại cơ quan, đơn vị và của ngành. Nhân dân luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt nếp sống văn minh hiện đại, chấp hành pháp luật; tham gia xây dựng và thực hiện quy ước ấp; Phát huy tinh thần thương yêu đùm bọc, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, phòng chống và đấu tranh chống lại các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường.

Thứ hai, Đảng ủy xã đã lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai và tuyên truyền nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023. Đồng thời, hàng quý Đảng ủy xã đã định hướng các chủ đề để các chi bộ trực thuộc thực hiện sinh hoạt chuyên đề và công tác thông tin tuyên truyền từng tháng trong năm 2023, đã tổ chức được 04 đợt sinh hoạt chuyên đề ở 100% chi bộ trực thuộc (14 chi bộ) với 56 cuộc có trên 80% đảng viên tham dự với các chủ đề: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023; Chia sẻ kinh nghiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Kiểm tra, giám sát là “thanh bảo kiếm” để chữa lành các vết thương.

Ngoài ra, hàng tháng Đảng ủy xã đã đưa ra 01 chủ đề để triển khai và thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng các chi bộ, đã tổ chức được 140 cuộc/14 chi bộ có trên 85% đảng viên tham dự, với các chủ đề: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giải pháp để mỗi cán bộ, đảng viên trong hành động “nêu gương” thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII; Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân cần nhận định đúng đắn về “thông tin xấu, độc” với “quan điểm sai trái, thù địch”; Chuẩn mực, đạo đức của cán bộ, đảng viên…

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, công tác giáo dục lý luận chính trị đã góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ mọi ngành, mọi người thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể đã được nâng lên, nội dung cụ thể, phù hợp với từng thời điểm, từng đối tượng người nghe...

Thứ ba, lãnh đạo thực hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Trong năm, các ngành bám sát các nội dung chương trình, kế hoạch công tác trong việc triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, thực thi pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, như: Tuyên truyền quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, Quy hoạch Đô thị Long Bình; giải tỏa, di dời nghĩa địa thị trấn Vĩnh Bình và dự án chỉnh trang nghĩa trang Long Bình; đường tỉnh 864; chạy thử nghiệm lò đốt rác tại bãi rác Long Bình; việc tạm dừng chôn cất người đã mất tại nghĩa địa Hòa Phú và các nghĩa địa tự phát; thực hiện Kế hoạch số 102 của huyện, Kế hoạch 83 của xã về phân loại và xử lý rác sinh hoạt tại nguồn năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2025.

Công tác giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm luôn được Đảng ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân kịp thời, không để nhân dân phiền hà, khi có vấn đề xảy ra đều được xác minh tìm hiểu rõ nội dung, nguyên nhân, giải quyết nhanh, thỏa đáng được nhân dân trong xã tin tưởng nên trong năm 2023 không có vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm xảy ra trên địa bàn xã.

Thứ tư, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo triển khai và cụ thể hóa các văn bản của Ban Chỉ đạo 35 các cấp và triển khai trong các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành hàng tháng, đồng thời đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ triển khai trực tiếp trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, các ban ngành, đoàn thể xã tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và nhân dân về những giải pháp về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

xa long binh go cong tay (2)

 Trao Quyết định Thành lập Tổ điều hành Mô hình “Tổ Nhân dân tự quản - Phát triển toàn diện” số 5 ấp Quới An.


Thứ năm, xây dựng mô hình “Nâng cao sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”. Ra mắt mô hình “Tổ Nhân dân tự quản – Phát triển toàn diện” số 05 ấp Quới An năm 2023 gồm có 43 thành viên đại diện cho 100% hộ dân tại Tổ Nhân dân tự quản số 05 ấp Quới An và thành lập Tổ điều hành mô hình có 06 thành viên, mục tiêu của mô hình là phát huy tinh thần, ý thức tự quản của người dân để quản lý địa bàn, khu dân cư, xây dựng Tổ NDTQ vững mạnh toàn diện; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Trong thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; kịp thời quán triệt, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; lãnh đạo thực hiện và sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùì, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động ở từng cơ quan, đơn vị. Từng bước đổi mới nội dung và phương pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ và đảng viên; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Kế hoạch số 40-KH/HU ngày 24/02/2022 của Huyện ủy Gò Công Tây về “Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” để tuyên truyền rộng rãi, sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng điển hình nhân tố mới; đẩy mạnh việc đấu tranh, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây