Huyện ủy Gò Công Tây: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023

Thứ bảy - 06/01/2024 00:19
Ngày 05/01/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Cụ thể đối với các ngành như sau:
Huyện ủy Gò Công Tây: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023

Trong năm 2023, ngành Tuyên giáo các cấp đã chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, lịch sử,…; phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu Huyện ủy ban hành nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo, tuyên truyền và các báo cáo sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị được cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì; nội dung chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến về tinh thần trách nhiệm đối với công việc, thái độ ứng xử với nhân dân; thực hành dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến; các vụ việc nổi cộm, bức xúc được các cơ quan, địa phương, đơn vị lựa chọn giải quyết kịp thời, hiệu quả. Việc phát hiện và tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến luôn được quan tâm. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 22/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”; Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU ngày 28/02/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Công văn số 912-CV/HU ngày 05/5/2023 về việc xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các Nghị quyết, kết luật, quy định của Đảng.

Đối với Ban Tổ chức Huyện ủy, đã chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác Tổ chức - Xây dựng Đảng năm 2023, đạt được những kết quả như tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác điều động, bổ nhiệm, phân công, tiếp nhận cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Trong năm 2023,  Ban Tổ chức đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định cử 36/54 đồng chí đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh (hệ tập trung 21/33 đồng chí; hệ không tập trung 15/21 đồng chí); cử 47 đồng chí đào tạo trung cấp lý luận chính trị K15 tại huyện. Thông báo cho 67/71 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tại Trường Chính trị tỉnh (quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 39/39 đồng chí; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính 20/22 đồng chí; lãnh đạo quản lý cấp xã 08/10 đồng chí). Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy cử 05 đồng chí tham gia lớp Cao cấp Lý luận Chính trị hệ tập trung tại Học viện Chính trị khu vực IV; 04 đồng chí tham gia lớp Cao cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung tại Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực luôn được quan tâm chú trọng, thực hiện tốt việc kê khai, minh bạch tài sản. Công tác đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện đúng theo quy trình, hướng dẫn của trên và đảm bảo đúng thực chất, khách quan. Đã củng cố, nâng chất 05 tổ chức cơ sở (02 đảng bộ và 03 chi bộ cơ sở). Đến nay, tất cả 05 chi, đảng bộ đã khắc phục được những mặt khuyết điểm, hạn chế trong thời gian qua, đã lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong năm 2023. Nhìn chung, trong năm 2023  tập thể lãnh đạo, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy đã có sự nỗ lực, phấn đấu trong công tác tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức - xây dựng Đảng; công tác cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, khả quan. Cán bộ tổ chức cơ sở đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy về công tác cán bộ như điều động, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ đảm nhận các nhiệm vụ phù hợp với năng lực, trình độ và yêu cầu của vị trí việc làm; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm và nâng cao chất lượng hơn. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch; công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy năm qua đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình do Điều lệ Đảng quy định, nhiệm vụ cấp ủy giao về công tác kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình kế hoạch năm 2023, đã góp phần tích cực cho công tác xây dựng Đảng, ngăn ngừa và hạn chế được mức độ vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc phát sinh, không để kéo dài; tiến hành tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy; đề ra chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời thường xuyên của các cấp ủy Đảng và Ủy ban Kiểm tra cấp trên; có sự kết hợp chặt chẽ với các ngành liên quan theo quy chế phối hợp và sự đoàn kết, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra cấp huyện và cơ sở. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở chủ động xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm và chọn đúng đối tượng kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở đã có nền nếp, chất lượng được nâng lên đã góp phần chấn chỉnh, uốn nắn, góp phần ngăn ngừa, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đảm bảo nguyên tắc tổ chức sinh hoạt, chấp hành tốt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

huyen uy go cong tay tong ket nam 2023 (4)
Đ/c Đinh Tấn Hoàng - TUV. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024, Huyện ủy đề nghị các Ban xây dựng Đảng tiếp tục phát huy những việc đã làm được, khắc phục những hạn chế khuyết điểm để ngày càng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Tấn Hoàng- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao các mặt công tác đã đạt được trong công tác Xây dựng Đảng thời gian qua, mạnh dạn đề xuất đào tạo cán bộ nâng cao chất lượng tạo nguồn cán bộ cho huyện. Chỉ đạo hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cuối năm đúng theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thực hiện tốt các chế độ về công tác cán bộ và chính sách cán bộ theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên năm 2024 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao. Tham mưu thực hiện tốt công tác sắp xếp, bố trí, phân công, điều động cán bộ theo chỉ đạo.

Thời gian tới, các Ban xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo đạt yêu cầu đề ra, kiểm tra các vụ việc đúng theo quy trình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, nhất là đối với các địa phương phải chú trọng xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, quan tâm công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đối với công tác Tuyên giáo cần tiếp tục đẩy mạnh đa dạng các hình thức tuyên truyền, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quan tâm định hướng nắm bắt dư luận xã hội. Tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ để tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 

huyen uy go cong tay tong ket nam 2023 (2)
 
huyen uy go cong tay tong ket nam 2023 (3)
 
huyen uy go cong tay tong ket nam 2023 (5)


Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng nhiều Giấy khen cho các tập thể Đảng ủy xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023.

Tác giả bài viết: Kim Lan - Quốc Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây