HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GÒ CÔNG TÂY THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

Thứ sáu - 29/12/2023 08:11
Trong năm 2023, Thường trực HĐND huyện Gò Công Tây đã tổ chức thành công 02 kỳ họp gồm: Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND và Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bà Lê Nhất Nam - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc với UBND xã Bình Phú về giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách.
Bà Lê Nhất Nam - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm việc với UBND xã Bình Phú về giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách.

Tại các kỳ họp, HĐND huyện đã ban hành 29 nghị quyết. Riêng Thường trực HĐND huyện đã tham mưu ban hành nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện; Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo, giải quyết việc làm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện; Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Kế hoạch liên tịch số 102/KH-UBND-UBMTTQ ngày 07/6/2022 của UBND huyện và UBMTTQVN huyện về việc thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện; Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện; Nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 7-HĐND huyện; Nghị quyết về kết quả giám sát công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện quy trình hồ sơ và nghĩa vụ thuế đối với hồ sơ chuyển nhượng; quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ tặng cho, thừa kế, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Trong năm 2023, Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực HĐND huyện tổ chức 04 cuộc giám sát trong đó:

- Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát 02 chuyên đề theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về ban hành chương trình giám sát của HĐND năm 2023, với nội dung: giám sát việc thực hiện quy trình hồ sơ và nghĩa vụ thuế đối với hồ sơ chuyển nhượng; quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ tặng cho, thừa kế, cấp đổi, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện; giám sát về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

- Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát 02 chuyên đề theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2023, nội dung giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn huyện đối với 5 đơn vị gồm: UBND xã Thạnh Nhựt, Vĩnh Hựu, Bình Phú, Đồng Sơn, Bình Tân và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 7- Hội đồng nhân dân huyện khóa XII.

Sau giám sát, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đã tổng hợp báo cáo kết quả giám sát các chuyên đề và báo cáo đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Thường trực HĐND xây dựng Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND trình tại kỳ họp cuối năm 2023.

Nhìn chung, trong năm 2023 vừa qua, Thường trực HĐND huyện đã tham mưu giám sát, khảo sát các nội dung được nhiều cử tri và đại biểu quan tâm, giám sát trực tiếp các đơn vị chuyên môn và đi sâu vấn đề thực tiễn tại địa đương đã giúp cơ quan, đơn vị được giám sát tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực nhiệm vụ. Đồng thời kiến nghị đến các cơ quan có liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung còn tồn tại, hạn chế sau giám sát. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện tham gia cùng đoàn giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân huyện kiểm sát trực tiếp hoạt động Chi cục Thi hành án dân sự huyện; kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023; kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ- Công an huyện trong 6 tháng đầu năm 2023; tham gia đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã Nông nghiệp TM - DV Phú Quới, xã Yên Luông; khảo sát trực tiếp Công ty TNHH Đông trùng hạ thảo Thiên Ân xã Vĩnh Hựu và giám sát trực tiếp UBND huyện về công tác quy hoạch sản xuất nông nghiệp, tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản và triển khai chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tham gia đoàn giám sát của Ban Văn hóa -Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại HTX Giao thông vận tải huyện Gò Công Tây.

Trong năm 2023, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp Ban thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức 04 đợt tiếp xúc cử tri cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện (tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2022, tiếp xúc trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, tiếp xúc trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023). Kết quả tổ chức được 27 cuộc, có 2.757 cử tri tham dự, có 238 ý kiến đóng góp, đã giải trình thỏa đáng 189 ý kiến, ghi nhận 49 ý kiến (trong đó: 24 ý kiến thẩm quyền cấp huyện, 23 ý kiến thẩm quyền cấp tỉnh, 2 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp Trung ương). Thường trực HĐND huyện luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện theo đúng quy chế đề ra; tổ chức họp rút kinh nghiệm việc tổ chức các kỳ họp, chuẩn bị nội dung kỳ họp; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; giám sát; đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thường trực HĐND huyện luôn phối hợp chặt chẽ với các ngành, quan tâm mời đại diện lãnh đạo các ngành tham gia các hoạt động giám sát của Thường trực, hai Ban HĐND huyện; hai Ban HĐND huyện thường xuyên giữ mối quan hệ với các ngành trong công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết có liên quan.

Trong năm 2023, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo đúng tiến độ theo chương trình công tác năm đã đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện nơi ứng cử. Thông qua hoạt động công tác tiếp công dân đã tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ trong việc khiếu nại, tố cáo theo quy định cũng như việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực khác. Đồng thời, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở; hạn chế đến mức thấp nhất vấn đề khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Công tác giám sát, nội dung giám sát có trọng tâm, tập trung những vấn đề đang bức xúc trong xã hội. Công tác điều hòa hoạt động giữa Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện chặt chẽ, phù hợp với nhiệm vụ quyền hạn, tạo điều kiện để hai Ban tham gia, phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân. Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và hai Ban Hội đồng nhân dân huyện. Triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát của Hội đồng nhân dân huyện theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri theo luật định. Thực hiện tốt quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Tổ chức phiên họp giao ban hàng tháng giữa Thường trực HĐND huyện với hai Ban của HĐND huyện; Tổ chức sơ kết công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND xã, thị trấn theo định kỳ nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả hoạt động của HĐND nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, hai Ban của HĐND, đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn. Duy trì việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ hàng quý theo quy định; Đại biểu HĐND tiếp công dân nơi địa bàn ứng cử.

Tác giả bài viết: Kim Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây