Phát huy vai trò nêu gương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Gò Công Tây hiện nay

Thứ sáu - 31/03/2023 03:19
Nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng và là yếu tố cốt lõi tạo nên văn hóa Đảng, là một giá trị trong chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề nêu gương, xem việc “Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu… Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiền phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách mạng” xem đây là giải pháp pháp đúng đắn, hiệu quả và là yêu cầu bức thiết trong cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.
Đ/c Đinh Tấn Hoàng  - TUV. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022
Đ/c Đinh Tấn Hoàng - TUV. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ quan tâm giáo dục cán bộ, đảng viên về thực hành nêu gương, mà chính Người còn là hình ảnh mẫu mực nhất về trách nhiệm nêu gương trước Đảng, trước Nhân dân. Theo Người, nêu gương hay gương mẫu chính là làm mẫu, là tạo ra một chuẩn mực cho người khác học và làm theo: “Muốn đẩy mạnh các mặt sản xuất, chiến đấu, văn hoá và các mặt khác, thì trước hết cán bộ, đảng viên, đoàn viên, phải làm đầu tàu, gương mẫu. Muốn làm gương mẫu thì điều quan trọng nhất là các chú từ tỉnh đến huyện, đến xã phải đoàn kết, đoàn kết thật sự, làm sao tự mình nêu gương” và “muốn quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo”. Trong mọi công việc, người cán bộ, đảng viên dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp - ở đâu nếu thực hành tốt việc nêu gương và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến mấy, nhất định cũng làm được. Nêu gương không chỉ là một yêu cầu đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, mà còn được đặt ra như là một chuẩn mực, một phẩm chất đạo đức của người đảng viên.

Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; Đảng bộ huyện Gò Công Tây luôn quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương, nghị quyết, quy định của Ðảng về nêu gương của cán bộ, đảng viên; Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Ðảng từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 101-QÐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về những điều đảng viên không được làm”; Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đặc biệt là Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Huyện ủy quan tâm lãnh đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt việc đăng ký, phấn đấu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, XIII; đưa nội dung nêu gương vào tiêu chí đánh giá cán bộ, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chương trình kiểm tra, giám sát, cũng tập trung kiểm tra các nội dung về nêu gương, về những điều đảng viên không được làm,… gắn với kiểm tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu. Coi trọng công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kỷ luật Đảng trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp, giám sát vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Từ đó đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đa số cán bộ, đảng viên, nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tận tụy trong công việc, hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; tiền phong gương mẫu, tiêu biểu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Trong thực tiễn nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; luôn tâm tư, trăn trở với những khó khăn, vướng mắc; chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong hành động tìm giải pháp đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển; tích cực đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Theo đó, nhiều vấn đề, nhiều “nút thắt”, “điểm nghẽn” tồn tại trong nhiều năm qua, đã từng bước được tháo gỡ, đang mở ra không gian phát triển mới của huyện (dự án Đường huyện 18; đường tránh thị trấn Vĩnh Bình; Đề án giải tỏa nghĩa địa thị trấn Vĩnh Bình; chỉnh trang Nghĩa trang nhân dân Long Bình; Việc thực hiện phân loại và xử lý rác tại nguồn…); xây dựng thành công huyện Nông thôn mới năm 2020 làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển, nhân dân vui mừng, phấn khởi. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, mặc dù tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc chiến tranh Nga - Ukraine cũng làm cho giá cả nhiều loại nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao… ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện; nhưng với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch.

 

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2022


Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua đã góp phần nâng cao uy tín, tạo dựng được niềm tin trong nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương; đây cũng chính là cơ sở, là nền tảng vững chắc để nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục tin tưởng, ủng hộ và phát huy vai trò chủ thể của mình, tích cực, sáng tạo, nòng cốt trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tích cực góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một vài cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong đó có cả cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, mà gần đây Ban Thường vụ Huyện ủy và cả Ủy ban nhân dân huyện cũng đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh, cụ thể: Công tác tham mưu, nghiên cứu đề xuất nội dung ở số lĩnh vực chuyên môn chưa sâu, tính khả thi chưa cao; phong cách làm việc thiếu khoa học dẫn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công chưa đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ, thậm chí bỏ sót công việc. Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ chưa cao, còn né tránh, đùn đẩy công việc giữa các cơ quan, ban, ngành; giữa cấp trên và cấp dưới; giữa cán bộ, đảng viên với nhau. Những công việc đã được lãnh đạo chỉ đạo, kết luận giao nhiệm vụ nhưng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động, tích cực tổ chức thực hiện. Vẫn còn một vài cán bộ, đảng viên không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước dẫn đến vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

Những hạn chế nêu trên, có thể nhận thấy từ các nguyên nhân: Công tác tuyên truyền quán triệt các quan điểm, quy định của đảng về vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một vài cấp ủy chưa thường xuyên, chưa đi vào chiều sâu nên chưa thật sự tác động sâu sắc đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; Việc quản lý đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ ở một số cấp ủy chưa chặt chẽ; có biểu hiện ngại va chạm, chưa thẳng thắn góp ý, thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; công tác đánh giá cán bộ có nơi chưa thực chất. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định nêu gương ở một vài cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên; Vai trò nêu gương của một vài cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng cơ quan, đơn vị về thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa cao; thiếu gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc và học tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Những hạn chế nêu trên đã phần nào làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; nếu không kịp thời khắc phục sẽ tạo sức ỳ rất lớn, làm cho bộ máy của Đảng đông nhưng không mạnh và dễ dẫn đến các biểu hiện tiêu cực khác. Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (2020-2025) trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Trong đó, kỳ vọng lớn nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ là sẽ xây dựng thành công Huyện Gò Công Tây đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024; Hình thành được các công trình, dự án trọng điểm như Cụm Công nghiệp Long Bình, Đồng Sơn, Vĩnh Hựu; Dự án Nhà máy xử lý rác tại bãi rác Bình Tân; Đường tránh thị trấn Vĩnh Bình; phấn đấu thực hiện thành công trên thực tế kế hoạch phân loại và xử lý rác tại nguồn; Xây dựng đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. Tuy nhiên, dự báo tình hình thời gian tới có nhiều khó khăn hơn thuận lợi; do đó, đây là những nhiệm vụ chính trị cực kỳ quan trọng nhưng cũng là những nhiệm vụ hết sức khó khăn, để thực hiện được kỳ vọng này đặt ra yêu cầu rất cao sự quyết tâm, nỗ lực và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà trước là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Do đó, để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt các quan điểm, quy định của đảng về vai trò, trách nhiệm nêu gương, nhất là Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 “về những điều đảng viên không được làm của Ban Chấp hành Trung ương gắn Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI, XII, XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm giúp cho tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng của việc nêu gương trong giai đoạn hiện nay.

Hai là, tăng cường công tác quản lý chặt chẽ đảng viên, thường xuyên nắm bắt tình hình để đánh giá đầy đủ, thực chất việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên qua các kỳ sinh hoạt chi bộ về tiến độ, khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc, tinh thần trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp trong công tác... Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, tổ chức đảng phải trên tinh thần đánh giá thẳng thắn, trung thực, toàn diện, khách quan, thực chất; khắc phục biểu hiện ngại va chạm, chưa thẳng thắn góp ý khi kiểm điểm, đánh giá, phê bình và tự phê bình.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương để răn đe, phòng ngừa,“kiên quyết đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; kịp thời chấn chỉnh đối với đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên không thực hiện đúng quy định về chuyển sinh hoạt đảng; đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước; đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp”.

Năm là, khen thưởng kịp thời những tập thể, những cán bộ, đảng viên thực hiện tốt vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và ảnh hưởng tốt đến toàn thể nhân dân; Đồng thời, coi việc phát huy tốt vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị là tiêu chí cơ bản, hàng đầu trong đánh giá thi đua cũng như công tác đề bạt, luân chuyển, bổ nhiệm, điều động cán bộ.

Sáu là, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu:

- Gương mẫu nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng; nêu gương thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Đảng về nêu gương; các nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, địa phương; Gương mẫu đi đầu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc và học tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tích cực, chủ động, linh hoạt tham mưu giải quyết tốt công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; những nội dung công việc được người có thẩm quyền kết luận, chỉ đạo; thực hiện tốt các quy chế phối hợp, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc hoặc bỏ sót công việc.

- Người đứng đầu phải thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm đề ra các giải pháp kịp thời để lãnh đạo, điều hành cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả cao nhất; sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu để cấp dưới, cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách xảy ra vi phạm.

- Nêu gương phong cách làm việc khoa học, nghĩa là làm việc có chương trình, kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, có phân công “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành”; có kiểm tra, giám sát để kịp thời động viên, đôn đốc, nhắc nhở; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì sự phát triển của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Tóm lại, nêu gương là phương thức lãnh đạo của Đảng, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có tác động, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Do đó, phát huy vai trò nêu gương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị là yêu cầu bắt buộc, là trách nhiệm của mỗi của cán bộ, đảng viên, người có chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu; đồng thời là giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay, nhất là thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện Gò Công Tây đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Loan

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây