Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Công Tây tham mưu cấp ủy thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022

Thứ tư - 21/12/2022 22:35
Đ/c Hồ Văn Hùng - UVBTV. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện thông qua dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, 28-NQ/TW của BCH Trung ương
Đ/c Hồ Văn Hùng - UVBTV. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện thông qua dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, 28-NQ/TW của BCH Trung ương

 *Kết quả đạt được.

1. Tổ chức nghiên cứu, triển khai, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XIII) của Đảng, thông tin những vấn đề lý luận, thực tiễn mới.

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương Đảng (khóa XIII). Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương Đảng (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2022.

Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đồng loạt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 5, 6 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng kịp thời đảm bảo đúng nội dung, đánh giá thực trạng và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

 

Đảng viên tham gia hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết TW6 khóa XIII


2. Kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ Thị số 05-CT/TW “Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 30/12/2021 của Tỉnh ủy về việc học tập chuyên đề năm 2022; Ban Thường vụ Huyện ủy Ban hành kế hoạch số 37-KH/HU ngày 13/01/2022 về học tập Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay”. Tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập. Tham mưu cấp ủy sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW; Ban hành Công văn chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 gắn với chuyên đề toàn khóa và cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng. Đến nay 54/54 Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đã triển khai và thực hiện, có 3.374/3.493 đảng viên tham gia học tập đạt 96,59%, có 292 đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức ngoài Đảng tham gia học tập và cam kết thực hiện. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 2022 vào nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW và các Quy định của Đảng; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng lựa chọn giải quyết các vấn đề bức xúc của cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên và tổ chức Đảng hàng năm.

Các chi, đảng bộ huyện bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng mô hình cụ thể trong học tập và làm theo. Công tác tuyên truyền những nội dung cốt lõi Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 được thực hiện với những hình thức phong phú. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy quan tâm, đã tổ chức kiểm tra đối với một số chi, đảng bộ cơ sở. Tổ chức phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm Văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025. Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền và tổ chức được nhiều mô hình có hiệu quả về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022, hội thi có tất cả 54 Chi, Đảng bộ cơ sở tham gia, hội thi bằng hình thức sân khấu hóa đã tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Đoàn viên, hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra các Chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức tọa đàm và sinh hoạt chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.

Việc học tập và làm theo Bác không dừng lại ở các đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị mà còn lan tỏa một cách tích cực và hiệu quả ngoài xã hội. Cụ thể: Qua tuyên truyền vận động xây dựng Nông thôn mới, Nhân dân tự nguyện hiến hơn 208.775 m2 đất làm đường nông thôn, đóng góp kinh phí thi công nhiều tuyến đường giao thông nông thôn với trên 30,164 tỷ đồng, 139 công trình nhà nước và nhân dân cùng làm với kinh phí đóng góp 19,947 tỷ đồng, nạo vét 24 tuyến kinh thuỷ lợi nội đồng với kinh phí 1,578 tỷ đồng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng 16 tập thể, 13 cá nhân, đồng thời đề xuất Tỉnh ủy khen thưởng 01 tập thể và 02 cá nhân.

 

Đ/c Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy triển khai học tập chuyên đề năm 2022


3. Công tác tham mưu cấp ủy trong tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận.

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Ban Tuyên giáo và Trung tâm Chính trị huyện đề ra nhiệm vụ cụ thể, thiết thực trên lĩnh vực lý luận chính trị: Công tác học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phát huy dân chủ trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo tinh thần Quy định 285-QĐ/TW ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị luôn quan tâm, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân được tự do sáng tạo, nêu lên ý kiến, tư tưởng, quan điểm trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận chính trị; được tiếp cận, khai thác, sử dụng các tư liệu, tài liệu để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị.

Trong công tác giảng dạy lý luận chính trị, việc phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị của lực lượng giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên đã khai thác và sử dụng có hiệu quả các kết quả đạt được, đội ngũ này đã nghiên cứu, sáng tạo và trực tiếp đưa lý luận vào thực tiễn giảng dạy và tuyên truyền; kết hợp triển khai các chương trình hành động, nghị quyết, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện vào bài giảng; cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn của huyện, đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp dạy lý luận chính trị theo hướng phù hợp với từng đối tượng.

 

Học viên tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2022


4. Kết quả thực hiện công tác lý luận chính trị.

Nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy lãnh đạo Trung tâm Chính trị tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Nội dung chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ theo Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW về thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW về thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Các Hướng dẫn và nội dung bài giảng sẽ áp dụng thực hiện công tác giảng dạy, cung cấp cho các đồng chí Báo cáo viên soạn thảo đề cương giảng dạy theo đúng quy định của khung chương trình các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm chính trị huyện.

Việc tích hợp đưa nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nội dung đào tạo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng dẫn về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Trung tâm Chính trị huyện xây dựng kế hoạch đưa nội dung tác phẩm tích hợp vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị. Qua đợt học tập đã giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức đối với những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 92 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đồng thời tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư cũng giúp cho học viên nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chất lượng, hoạt động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; công tác tham mưu cấp ủy trong việc kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức; việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên chuyên trách và kiêm chức tại Trung tâm chính trị. Về phương pháp giảng dạy, đa số giảng viên đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp giảng dạy truyền thống kết hợp với phương pháp dạy học tích cực, khai thác tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy, như: Xây dựng giáo án điện tử, sử dụng hình ảnh, tư liệu để minh họa... Tăng cường trao đổi thông tin giữa người dạy và người học, tạo không khí phấn khởi, phát huy tính tích cực, chủ động của người học. Về nội dung chương trình các lớp đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện nghiêm túc theo đề cương hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Những quan điểm mới, tư tưởng mới của Đảng được vận dụng vào bài giảng đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; tài liệu và nội dung giảng dạy theo giáo trình mới và hướng dẫn mới của Ban Tuyên giáo Trung ương. Việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập, tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cho học viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm chính trị huyện được đảm bảo đúng quy định; công tác thi đua, khen thưởng cho học viên đã được chú trọng, kịp thời, tạo sự sôi nổi và quyết tâm phấn đấu học tập của học viên; việc tổ chức, quản lý học viên học tập được quản lý chặt chẽ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, chỉnh trang khuôn viên, cây xanh được quan tâm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học của Trung tâm chính trị huyện.

Công tác tổ chức thẩm định nội dung, đề cương bài giảng được thực hiện đúng theo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện được Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm theo Quyết định 883-QĐ/BTGTW ngày 24/11/2021 của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Báo cáo viên, giảng viên trước khi giảng dạy mỗi chuyên đề thì phải xây dựng giáo án bài giảng gửi về Trung tâm chính trị thẩm định theo đúng quy trình đào tạo, bồi dưỡng. Giáo án sẽ được Giám đốc Trung tâm chính trị là người chịu trách nhiệm thẩm định phê duyệt giáo án và thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch lưu hồ sơ, trình cấp uỷ xin ý kiến mở lớp.

 

Học viên dự lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa 2 năm 2022


* Nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

Trong năm 2023, nghiên cứu vận dụng Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/ 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” , “tự chuyển hóa”. Theo đó, cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng; thông tin những vấn đề lý luận, thực tiễn mới.

Ban Tuyên giáo triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai các chuyên đề, nghị quyết của Đảng; thông tin những vấn đề mới về lý luận chính trị và thực tiễn, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân; xây dựng và thực hiện chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cơ sở.

Hai là, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo phối hợp các Ban xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành. Tham mưu cấp ủy xây dựng báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII về công tác tuyên truyền. Theo dõi tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu và vận dụng phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin trên báo chí và mạng xã hội có liên quan đến huyện. Quản lý và đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc lập và sử dụng mạng xã hội trên Internet.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị

Trung tâm chính trị thực hiện tốt việc phối hợp mở lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Cử giảng viên kiêm chức của huyện dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ phương pháp giảng dạy lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Trung tâm chính trị tham mưu cấp ủy kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức của huyện; chọn cử giảng viên kiêm chức tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi trong năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát trong hệ thống trường học về chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị của huyện.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy kiện toàn và nâng cao chất lượng Trung tâm chính trị huyện theo Quy định 208-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XII.

Năm là, công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Duy trì nề nếp họp định kỳ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội và chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý thông tin, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Nghiên cứu, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung lịch sử Đảng bộ địa phương vào giảng dạy cho học sinh và đưa nội dung lịch sử Đảng bộ địa phương vào nội dung giảng dạy các lớp cho cán bộ cơ sở tại Trung tâm chính trị huyện.

Tác giả bài viết: Đ/c Ngô Hồng Quang - HUV. Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây