Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân” với việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Công Tây hiện nay

Thứ hai - 13/03/2023 20:02
Xây dựng nông thôn mới hiện nay là một cuộc cách mạng và cũng là cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư đồng lòng thay đổi diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ một cách toàn diện; có nếp sống văn hoá, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Sự nghiệp này đòi hỏi phải huy động tối đa các nguồn lực và một kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở nước ta trong thời gian qua là phải phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân.
Lãnh đạo huyện Gò Công Tây nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới
Lãnh đạo huyện Gò Công Tây nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vị trí, vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng. Nhân dân là nguồn gốc mọi sức mạnh, chỗ dựa vững chắc của Đảng, Người nhấn mạnh, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, chính quần chúng nhân dân là lực lượng cách mạng đông đảo nhất, trực tiếp thực hiện đường lối, biến đường lối cách mạng của Đảng thành hiện thực, do đó, từ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng đời sống mới, tiến lên xã hội chủ nghĩa đều phải phát huy mọi nguồn lực vốn có trong dân, phải “đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”(1), xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Quan điểm này của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, soi đường cho cách mạng Việt Nam vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Năm 1954) (Ảnh Tư liệu)


1. Quan điểm Hồ Chí Minh về “đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân(2), khi“có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có thì việc gì làm cũng không xong, cá nhân dù có tài giỏi mấy cũng không thay thế được nhân dân”(3), “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”(4). Vì vậy, Đảng phải tin dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân để khơi dậy các nguồn lực của dân cho sự phát triển của đất nước, làm cho nhân dân thực sự là người chủ và ngày càng được thụ hưởng đầy đủ về vật chất và tinh thần trong xã hội mới.

Theo Hồ Chí Minh, nguồn lực vốn có trong nhân dân là rất to lớn, bao gồm “tài dân, sức dân và của dân”. “Tài dân”, chính là tài trí, trí tuệ, sáng kiến, kinh nghiệm trong nhân dân, Người khẳng định: “dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”(5). Tiềm năng sáng tạo, sáng kiến, kinh nghiệm của nhân dân có ý nghĩa rất lớn giúp Đảng, Nhà nước, cán bộ lãnh đạo, quản lý đưa ra các quyết định chính xác, hợp lòng dân. Người nhắc nhở, trong dân chúng có “rất nhiều nhân tài ngoài Đảng. Chúng ta không được bỏ rơi họ, xa cách họ. Chúng ta phải thật thà đoàn kết với họ, nâng đỡ họ. Phải thân thiết với họ, gần gũi họ, đem tài năng của họ giúp ích vào công cuộc kháng chiến cứu nước”(6), trí tuệ và sáng kiến của quần chúng là vô cùng tận “nhân dân trăm tai nghìn mắt vẫn có nhiều ý kiến thông minh, có thể giúp cho các chú tiến bộ hơn… Công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân”(7). Đồng thời, Người cũng phê bình một số cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tự cao tự đại, không cầu thị, lắng nghe học hỏi dân chúng: “Vì không biết gom góp ý kiến của quần chúng, kinh nghiệm của quần chúng, cho nên ý kiến của những người lãnh đạo thành ra lý luận suông, không hợp với thực tế”(8).

Về sức dân, Người khẳng định: “Xã hội có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, là nhờ lao động. Xây nên giàu có, tự do, dân chủ cũng là nhờ lao động”(9), lao động của nhân dân tạo ra mọi của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Sức dân đó chính là nguồn lực lao động trong nhân dân, chính trong lao động, người dân không chỉ đóng góp cho cuộc sống của chính bản thân mình, phục vụ cho chính mình mà còn đóng góp cho xã hội và phục vụ cho xã hội… nhưng cần phải lao động sao cho khoa học và thực hiện chữ cần. Nghĩa là lao động phải có mục tiêu, có chương trình, kế hoạch rõ ràng; Phải có quyết tâm, quý trọng thời gian, sức lao động và chống lại kẻ địch “lười biếng”. Người đặc biệt nhấn mạnh vai trò của phong trào thi đua trong lao động, coi thi đua là cách tốt nhất, rất thiết thực để mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi địa phương nâng cao tinh thần yêu nước, ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của, trí tuệ cho cách mạng. Trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 11/6/1948, Người nêu rõ: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều… Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, động viên mọi tầng lớp nhân dân cả nước tích cực lao động, thi đua sản xuất, chiến đấu đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Về phát huy của dân, trong điều kiện đất nước còn khó khăn, hạn chế về nguồn lực, cần thiết phải huy động không chỉ trí lực, nhân lực mà còn phải huy động của cải, tài chính trong nhân dân để kháng chiến và kiến quốc. Sau khi vừa giành được độc lập năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách, đặc biệt là những khó khăn về kinh tế, tài chính. Để giải quyết khó khăn, Hồ Chí Minh đã phát huy sức dân để phát triển sản xuất theo tinh thần: “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa”… để cứu đói, xây dựng nền kinh tế kháng chiến; tranh thủ nguồn lực tiền của, tài chính trong nhân dân với “Tuần lễ Vàng”, động viên nhân dân quyên góp vào “Quỹ độc lập”, mua công trái…Với chủ trương đúng đắn, kịp thời và sáng tạo đó đã khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm của công dân trước vận mệnh quốc gia, dân tộc, tự nguyện đóng góp 370kg vàng, 20 triệu đồng cho “Quỹ độc lập”, 40 triệu đồng cho “Quỹ đảm phụ quốc phòng", vì thế khó khăn bước đầu của Chính phủ được giải quyết.


Để phát huy được nguồn lực vốn có trong dân để làm lợi cho dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền; các cơ quan, tổ chức, đoàn thể; từ cán bộ lãnh đạo cho đến mọi đảng viên, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, “phải là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân”, “việc gì lợi cho dân, dù nhỏ nhất ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, dù nhỏ nhất ta phải hết sức tránh”(10). Quan tâm chăm lo đời sống cho dân là bổn phận, trách nhiệm của Đảng, trong bản Di chúc, Người căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”(11). Đảng phải gắn bó với dân, gần dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc; chăm lo dân quyền, dân sinh, dân trí, dân chủ và thực hành dân vận cho dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của người làm chủ đất nước.

Tóm lại, “đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân” là tư tưởng cốt lõi, phương châm hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là một trong những bài học kinh nghiệm quý báu của cách mạng Việt Nam. Thắng lợi của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) và đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975); thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 35 năm đổi mới đều gắn liền với ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh với việc phát huy sức mạnh vĩ đại của quần chúng nhân dân. Từ thực tiễn 35 năm của công cuộc đổi mới, Đại hội lần thứ XIII của Đảng rút ra bài học về vị thế, vai trò của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…”(12).

2. Những vấn đề đặt ra và các giải pháp phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện hiện nay

Xây dựng nông thôn mới hiện nay là một cuộc cách mạng và cũng là cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư đồng lòng thay đổi diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ một cách toàn diện; có nếp sống văn hoá, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Sự nghiệp này đòi hỏi phải huy động tối đa các nguồn lực và một kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở nước ta trong thời gian qua là phải phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân, vai trò chủ thể đó được thể hiện ở chỗ, người dân chính là người tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương mình. Vai trò của Nhà nước, chính quyền địa phương chỉ là hỗ trợ, thúc đẩy, định hướng, dẫn dắt. Thực tiễn xây dựng nông thôn mới thời gian qua cho thấy, địa phương nào huy động được trí tuệ, tâm huyết, tiền của, công sức của mỗi người dân cùng với Nhà nước và địa phương trong xây dựng nông thôn mới thì nơi đó sớm đạt mục tiêu nông thôn mới và ngược lại.

Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ trọng tâm có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Qua ba kỳ Đại hội của Đảng bộ huyện Gò Công Tây đến nay (nhiệm kỳ 2010-2015; nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025) đều chọn chương trình “phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” là chương trình trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Với quyết tâm chính trị cao, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gò Công Tây đã ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết, kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đến nay, toàn huyện có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%), có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong đó có 01 xã kiểu mẫu (Long Vĩnh), huyện Gò Công Tây được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Kết quả của quá trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn phát triển nhanh, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, trường học, các thiết chế văn hoá thể thao cơ sở…, từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh; cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp hơn; giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt. Ngoài ra, nhiều chủ trương lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân như Chủ trương thực hiện Đề án giải tỏa Nghĩa địa thị trấn Vĩnh Bình, chỉnh trang Nghĩa trang nhân dân Long Bình; bước đầu đã tháo gỡ được “nút thắt”, “điểm nghẽn” của huyện trong nhiều năm, đang mở ra không gian phát triển của huyện trong thời gian tới. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025)  là 1,12%  giảm 7,89% so với năm 2011 (9,01%). Thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện đạt 63,28 triệu đồng/người/năm.

huyen go cong tay nguoi dan hien dat lam duong (1)

Ông Huỳnh Hồng Thanh - ấp Thới An A, xã Long Vĩnh  hiến trên 1.000 m2 đất để làm đường liên xã Long Vĩnh - Vĩnh Hựu
 

huyen go cong tay nguoi dan hien dat lam duong (2)

Bà Huỳnh Thị Bạch Tuyết - ấp Phú Quí, xã Vĩnh Hựu đã hiến 1.800 m2  đất  vườn dừa và đất lúa để làm đường giao thông nông thôn
 

Nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí và ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn tại đường Bắc Kênh 14 ấp Ninh Quới


Có được những kết quả trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân quan trọng là các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã vận dụng và thực hiện tốt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong xây dựng nông thôn mới; qua đó nhân dân đã thể hiện được vai trò chủ thể của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, được tham gia bàn bạc và quyết định, được giám sát, kiểm tra và thụ hưởng những thành quả của nông thôn mới. Từ đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được nhiều thuận lợi.

Các chủ trương, chính sách về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp quan tâm triển khai, phổ biến, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với hình thức đa dạng, sát với thực tiễn nhu cầu, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện được nâng lên rõ rệt.

Việc phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng phát triển sâu rộng, đi vào đời sống xã hội, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã như: cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; Cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo”. Các mô hình đoàn kết tham gia phát triển kinh tế giúp nhau sản xuất làm giàu chính đáng; vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng; mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở; mô hình tự quản an toàn giao thông ở các khu dân cư; mô hình ánh sáng đèn đường cột cờ; mô hình camera an ninh phòng- chống tội phạm; mô hình các tuyến đường hoa sáng, xanh, sạch, đẹp... Kết quả từ năm 2011 đến nay, người dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới như tự giác chỉnh trang nhà cửa, phân loại rác tại nhà, tự nguyện hiến đất 229.465 m2 làm đường nông thôn, 5.538 ngày công lao động, đóng góp kinh phí thi công 76 tuyến đường giao thông nông thôn với 31,549 tỷ đồng, 257 công trình nhà nước và nhân dân cùng làm với kinh phí đóng góp 39,837 tỷ đồng, nạo vét 51 tuyến thủy lợi nội đồng với kinh phí 1,318 tỷ đồng, 306 tuyến đường ánh sáng quang kinh phí 4,1 tỷ đồng; thực hiện 40 tuyến đường hoa, tổng chiều dài 50,442 km (tăng 80% so với năm 2011); tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường và bảo đảm hành lang an toàn giao thông. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp đã huy động trên 27,187 tỷ đồng; chi xây dựng mới và sửa chữa 1.252 căn nhà ở kinh phí trên 25,1 tỷ đồng và hỗ trợ dự án chăn nuôi gia súc, buôn bán nhỏ lẻ, hỗ trợ học sinh học tập, trợ cấp khó khăn đột xuất hơn 300 triệu đồng mỗi năm; hỗ trợ trên 60 ngàn phần quà trị giá trên 18 tỷ đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; công tác vận động hỗ trợ nhân dân huyện nhà bị ảnh hưởng bởi hạn - xâm nhập mặn, dịch bệnh Covid-19 trên 13,2 tỷ đồng.
 

 

Người dân tham gia đóng góp ý kiếm tại các buổi tiếp xúc cử tri


Công tác tiếp dân, gặp gỡ, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến phản biện, thắc mắc của công dân được các cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo, định hướng giải quyết, hạn chế bức xúc của người dân. Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong xây dựng chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện cũng được các cấp, ngành và địa phương quan tâm thực hiện thường xuyên. Qua đó, tiếp nhận được nhiều ý kiến, giải pháp hay cho việc tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua thống kê về kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở các xã, đại đa số các hộ dân đồng tình, hài lòng với quá trình tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới với tỷ lệ đạt trên 98%; tất cả các tiêu chí đều có tỷ lệ hài lòng trên 95%; số phiếu chưa hài lòng chiếm tỷ lệ thấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc phát huy vai trò chủ thể của người dân để xây dựng nông thôn mới thời gian qua trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế, nhất là ở cơ sở, có lúc có nơi, chưa triển khai đầy đủ quan điểm của Đảng và nhà nước về vai trò chủ thể của người dân gắn với thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Một số ít người dân chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vai trò chủ thể của mình nên còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước; chưa tích cực, chủ động tham gia xây dựng và bảo vệ, giữ gìn kết cấu hạ tầng nông thôn đã được xây dựng; bảo vệ cảnh quan môi trường, an ninh trật tự... Công tác vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới có nơi, có lúc chưa đồng bộ, còn hình thức, chưa thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Một số ít đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu; chưa thật sự lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân; chưa chủ động phát huy vai trò chủ thể của mình trong việc đóng góp sức người, sức của, trí tuệ cho sự phát triển chung của địa phương.

Những hạn chế nêu trên, do vai trò, trách nhiệm của một vài cấp ủy, chính quyền cơ sở có lúc, có nơi chưa phát huy đúng mức; Một số ít người dân chưa quan tâm đến các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương nên việc nắm bắt các chủ trương lớn, các chính sách của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; Công tác thông tin, tuyên truyền có lúc, có nơi chưa thực sự đi vào chiều sâu; Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đôi lúc chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ nên chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của người dân tham gia bàn, giám sát và quyết định các vấn đề của địa phương.

Những hạn chế nêu trên, đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng huyện Gò Công Tây đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Nghị quyết xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ và các giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả: Giữ vững và nâng chất 12/12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 03 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu; Phấn đấu có trên 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trên 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu xây dựng huyện Gò Công Tây đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Do đó, để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu quả việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thành công nghị quyết; Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là ở cơ sở trong việc quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy vai trò chủ thể của người dân gắn với mở rộng và phát huy dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong lãnh đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn và phù hợp với lộ trình của địa phương để người dân nhận thức đúng và đầy đủ về mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm cho người dân hiểu được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới; Giải thích rõ nội dung cũng như hướng dẫn người dân thực hiện các quyền “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Từ đó, góp phần đổi mới tư duy, nâng cao được nhận thức của người dân trong việc tự giác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ cũng như đóng góp về vật chất chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp người dân. Thực hiện có hiệu quả việc thông tin, công khai, minh bạch các đề án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình trọng điểm, các dự án lớn xây dựng nông thôn mới tại địa phương; công khai, thu chi ngân sách, về những khoản đóng góp của dân... Để từ đó, người dân được biết, được bàn, được quyết định, tự làm, tự giám sát và được thụ hưởng; tự giác chỉnh trang nơi ở của gia đình mình, đầu tư cho sản xuất, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng các công trình công cộng như giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường…

Bốn là, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về tinh thần phục vụ nhân dân; phải gần dân, lắng nghe dân, tiếp thu các ý kiến góp ý của nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng công việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở: “Phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì mà quần chúng Nhân dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải quyết tâm làm và làm cho bằng được”. Cán bộ, đảng viên phải thực sự nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin; nêu gương, đi đầu trong việc đóng góp sức người, sức của, trí tuệ để xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Năm là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhu cầu, lợi ích chính đáng của Nhân dân để xác định nội dung, cách thức phát động thi đua sát thực tế của địa phương, nhất là phong trào thi đua “Gò Công Tây chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tiếp tục nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng Nông thôn mới; kịp thời khen thưởng, động viên cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động, sản xuất và trong công tác phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xử lý nghiêm, kịp thời những hành vi lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp và quyền làm chủ của dân.

Tóm lại, nhân dân là lực lượng có sức mạnh to lớn, “đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân” trở thành nội dung cốt lõi, xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn. Việc vận dụng sáng tạo quan điểm Hồ Chí Minh về “đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân” gắn với phát huy vai trò chủ thể của người dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; cùng với sự chung sức, đồng lòng của người dân; sự quyết tâm, năng động, sáng tạo của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở sẽ là nền tảng vững chắc, tiền đề thực hiện thành công mục tiêu huyện Gò Công Tây đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024 và mục tiêu nông thôn mới ở những giai đoạn tiếp theo.

Chú thích:
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011; t.5, tr.75.
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011; t.10, tr.453
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011, t.7, tr.270.
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011, t.5, tr.335
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011, t.5, tr.313
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011, t.15, tr.668, 
(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011, t.5, tr.330
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011, t.5, tr.514.
(9) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.96
(10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011, t.15, tr. 622
(11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011, t.5, tr.192
(12) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011, t.8, trang 264.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Loan

Tổng số điểm của bài viết là: 39 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây