Huyện Gò Công Tây: Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây

Thứ hai - 27/05/2024 19:14
Xác định, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; Tiếp tục thể chế hoá và cụ thể hoá cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân mà Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã đề ra (sau đây gọi tắt là Quyết định số 218-QĐ/TW).
Quang cảnh Hội nghị đối thoại trực tuyến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023- Điểm cầu chính- Hội trường UBND huyện.
Quang cảnh Hội nghị đối thoại trực tuyến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023- Điểm cầu chính- Hội trường UBND huyện.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 218-QĐ/TW, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về triển khai thực hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Công Tây đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành các văn bản và chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện trong cán bộ chủ chốt của huyện; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở tổ chức quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện rộng rãi đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân; Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và các cá nhân được góp ý thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình theo quy định. Hàng năm, đưa nội dung thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của các cấp ủy.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức góp ý đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp; tổ chức các “Diễn đàn nhân dân” góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng công an nhân dân cấp huyện, cấp xã; tổ chức các hội nghị “Đối thoại trực tuyến”, “Đối thoại trực tiếp” giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân… Qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật; giải quyết những vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện. Từ đó, đã tạo bước chuyển biến trong nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác phối hợp giữa HĐND, UBND và các đơn vị liên quan trong các hoạt động ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Cụ thể một số kết quả nổi bật như sau:

Một là, thực hiện góp ý bằng văn bản được 13 lượt, với 60 dự thảo văn bản: Góp ý vào các dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Nghị quyết của Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hàng năm; các dự thảo Chương trình trọng điểm, Nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; dự thảo kế hoạch, chương trình liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Hai là, góp ý bằng hình thức tổ chức hội nghị: Đã tiếp nhận 86 văn bản, dự án Luật sửa đổi do các cơ quan ban hành văn bản gửi đến yêu cầu MTTQ góp ý, đồng thời công khai trên Đài và Loa phát thanh để tổ chức, cá nhân biết như: Bộ luật Dân sự, Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Đất đai; Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện di dời các bãi rác cũ về khu đất công tại ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân để xử lý; Kế hoạch của UBND huyện về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; các dự thảo báo cáo của UBND huyện về thẩm định 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, …

Ba là, góp ý thông qua việc nhận xét, đánh giá tập thể và cán bộ, đảng viên hàng năm: Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp trong huyện đã tham gia góp ý cho 13 tập thể cấp ủy xã với 350 lượt; tham gia góp ý đối với đảng viên, cán bộ về phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc tích cực tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết, các kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp được thực hiện nghiêm túc, có trên 1.700 ý kiến góp ý được tiếp thu với tổng số trên 2.984 lượt cán bộ, có khoản 617 lượt đảng viên mỗi năm được lấy ý kiến nhận xét ở nơi cư trú trước khi kiểm điểm.

Bốn là, góp ý qua các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân. MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức được 62 hội nghị đối thoại với 4.873 lượt người dự. Kết quả đã ghi nhận 382 ý kiến, kiến nghị. Cụ thể: Đối thoại trực tiếp đã tổ chức được 58 cuộc, với 2.540 lượt người tham dự, có 17 ý kiến về xây dựng Đảng, có 197 ý kiến về xây dựng chính quyền; Đối thoại trực tuyến đã tổ chức được 04 cuộc, với 2.333 lượt người tham dự, có 15 ý kiến về xây dựng Đảng và 153 ý kiến đóng góp xây dựng chính quyền.

gop y xay dun dang xay dung chinh quyen (1)
 
gop y xay dun dang xay dung chinh quyen (2)
 
gop y xay dun dang xay dung chinh quyen (3)

Một số hình ảnh người dân tham gia ý kiến tại các điểm cầu các xã.

 

Năm là, góp ý thông qua việc thực hiện công tác tiếp dân và phối hợp giải quyết đơn thư tố cáo của công dân: MTTQ huyện đã tiếp nhận 02 đơn tố cáo và 05 đơn kiến nghị của công dân và đã chuyển đến ngành chức năng giải quyết thỏa đáng; MTTQ các cấp trong huyện hàng năm tham gia tốt với UBND cùng cấp giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hòa giải ở cơ sở, với 626 lượt công dân.

Sáu là, thường xuyên lắng nghe, tập hợp các ý kiến, kiến nghị, góp ý của cử tri và nhân dân phản ánh thông qua Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư, thành viên Ban Tư vấn, Tổ Tư vấn, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã kịp thời phản ánh đến cấp ủy, chính quyền tại các kỳ họp HĐND cùng cấp hàng năm.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể các cấp trong huyện đã phát huy vai trò tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng nhiều hình thức theo quy định. Nhất là hội nghị chú trọng công tác phối hợp với cấp uỷ, chính quyền cùng cấp tổ chức các cuộc hội nghị đối thoại trực tiếp, trực tuyến với Nhân dân; Kịp thời nắm bắt tình hình Nhân dân, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân để tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trên các lĩnh vực. Qua đó, Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân đã có nhiều ý kiến góp ý cho tổ chức Đảng trong việc ban hành các chủ trương, nghị quyết; việc thực hiện các quyết sách của huyện có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, cũng như góp ý đối với cán bộ, đảng viên. Những ý kiến của Mặt trận và đoàn thể đã thể hiện được tiếng nói của Nhân dân với cấp uỷ, chính quyền, giúp cấp uỷ không ngừng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; giúp chính quyền nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, hướng đến sự hài lòng của Nhân dân, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Long Bình, Bình Tân

 

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau: (1) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng, Nhà nước về phát huy dân chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới. (2) Tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. (3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng góp ý xây dựng chính quyền tại các kỳ họp HĐND, góp ý cơ quan, tổ chức, cá nhân cuối năm theo quy định; (3) Phối hợp tổ chức tốt đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; phối hợp tổ chức hội nghị nhân dân góp ý xây dựng chính quyền cơ sở hàng năm... (4) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tham gia góp ý cho đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là cấp cơ sở. (5) Tăng cường công tác nắm tình hình dư luận, đời sống Nhân dân, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. (6) Quan tâm biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tác giả bài viết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây