Đảng bộ xã Thạnh Nhựt quyết tâm đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Thứ hai - 01/04/2024 19:51
Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Đạo đức là gốc của mỗi con người. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên cũng như của toàn xã hội đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng luôn quan tâm đến công tác giáo dục, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống nhân văn cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.
Đảng bộ xã Thạnh Nhựt quyết tâm đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Năm qua 2023, kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên: mức 1 có 49 đảng viên, chiếm 18,77%; mức 2 có 198 đảng viên, chiếm 75,86%; mức 3 có 14 đảng viên, chiếm 5,4%. Xếp loại tổ chức cơ sở đảng: có 02/12 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 10/12 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Để đạt được những thành quả ấy là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời sâu sát của Huyện ủy; sự tập trung cao độ chỉ đạo của Đảng ủy; sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên và đồng thuận cao của Nhân dân.

Thời gian qua, Đảng bộ xã Thạnh nhựt luôn đề cao tinh thần nhận diện dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên có vị trí, vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, là những người đề ra và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, đã có một số ít cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng, đến sự phát triển, cũng như năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; một số ít cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong công tác thực thi công vụ; ý thức trách nhiệm công việc còn kém, hiệu suất công việc chưa cao; không tích cực học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, thỏa mãn với những nhận thức giản đơn, chung chung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lơ là, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đồng thời không kiên quyết phê phán, đấu tranh với những quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc lịch sử, thực tế đất nước, bôi nhọ Đảng, chế độ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta; trong thái độ với công việc được giao thì tình trạng lời nói không đi đôi với việc làm còn phổ biến; tệ quan liêu, xa dân, thích nghe thành tích, ngại nghe và nói sự thật.

Nguyên nhân là do: Cán bộ, đảng viên chưa coi trọng việc học tập và làm theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xem nhẹ giáo dục đạo đức cách mạng. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên bị buông lỏng. Nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt chi bộ đôi lúc chưa được chấp hành nghiêm túc. Bản thân một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện và học tập, để chủ nghĩa cá nhân phát triển, chi phối, làm xói mòn bản chất tốt đẹp của người đảng viên cộng sản.

Để khắc phục những hạn chế đó Đảng bộ xã Thạnh Nhựt đã đề ra một số giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, đẩy mạnh việc nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhất là về “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Hai là, tăng cường công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp, tạo niềm tin trong Nhân dân. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng. Phát huy sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh công tác tư tưởng của Đảng. Nâng cao chất lượng bộ máy, cán bộ làm công tác tư tưởng cấp ủy. Quan tâm đến cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận chính trị hiện nay. Tăng cường chỉ đạo, định hướng hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, góp phần khẳng định giá trị đạo đức và nhân cách con người Việt Nam mới xã hội chủ nghĩa.

Chấn chỉnh hoạt động thông tin, tuyên truyền; quản lý có hiệu quả hoạt động truyền thanh theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Làm tốt hơn việc tuyên truyền, nêu gương những người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống,... Tập trung chấn chỉnh quản lý thông tin trên mạng internet và các mạng xã hội.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Ba là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị một cách thiết thực, gắn với công việc, sự rèn luyện, tu dưỡng hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, để việc làm theo gương Bác hiệu quả, thiết thực. Phát huy vai trò chủ động, tự giác của bản thân cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Bốn là, từng chi bộ cần rà soát và có kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, tồn tại, khuyết điểm; kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho phù hợp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, nhất là những nội dung vừa qua chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra và những vấn đề phức tạp mới phát sinh.

Năm là, về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy cần chú ý làm rõ vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu trong công tác tổ chức, cán bộ. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, lấy đánh giá cán bộ làm tiền đề. Mở rộng dân chủ trong từng khâu của công tác cán bộ: từ đánh giá, xây dựng quy hoạch, đào tạo đến luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo hướng để nhiều đối tượng được tham gia. Càng mở rộng dân chủ một cách thật sự, càng có điều kiện lựa chọn đúng cán bộ có đức, có tài đảm đương các vị trí trọng trách trong bộ máy các cơ quan Đảng và Nhà nước. Khắc phục yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ. Chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, đảm bảo cho các quy định của Đảng, Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, hiệu lực, hiệu quả. Định kỳ tổ chức lấy ý kiến trong Nhân dân để Nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Bảy là, thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt.

Cấp ủy đảng hết sức coi trọng tự phê bình và phê bình, là biện pháp tốt nhất để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng; sự phê bình và tự phê bình một cách thẳng thắn, trung thực, trên tinh thần đồng chí thương yêu lẫn nhau là một phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa trị các căn bệnh do suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gây ra. Do đó, trong sinh hoạt chi bộ, cần phát huy dân chủ, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính khách quan, trung thực, chân thành và công khai, tinh thần thẳng thắn, dũng cảm trong tự phê bình và phê bình, nhất là đối với những hành vi sai trái, thiếu chuẩn mực gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tập thể, tổ chức và xã hội. Cần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, sưu nịnh, gió chiều nào theo chiều đó… Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với hoạt động tự phê bình và phê bình để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả tự phê bình và phê bình, góp phần phòng, chống có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, cần phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Muốn vậy, cấp ủy cần quan tâm tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần để cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, phấn đấu, đi đầu trong mọi hoạt động, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, không va vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ địa phương, tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm của bản thân đối với tổ chức, với nhân dân, gia đình và xã hội. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Có thể nói, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là rất đa dạng, muôn màu, muôn vẻ. Tuy nhiên, Đảng bộ xã Thạnh Nhựt quyết tâm đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ tới./.

Tác giả bài viết: Hoàng Oanh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây