Kết quả 02 năm triển khai, thực hiện Kết luận 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy xã Long Bình

Chủ nhật - 07/05/2023 08:53
Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân mà nội dung Tác phẩm “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu.
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện chuyên đề năm 2022
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện chuyên đề năm 2022

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được nêu trong Kết luận 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo huyện ủy về thực hiện chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm và cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả.

Đảng ủy xã Long Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác quán triệt, triển khai và thưc hiện. Cụ thể: Lãnh đạo cụ thể hóa thành 08 đợt sinh hoạt chính trị với các hình thức như: Sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, hội thi, họp mặt trong tổ chức Đảng; Rà soát, bổ sung và làm mới 16 khẩu hiệu hành động, 10 bảng nội dung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn và định hướng cho các chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị một số mô hình gắn với nhiệm vụ, phong trào của địa phương, nhiệm vụ cá nhân được phân công và tình hình thực tế của đơn vị; Có 22 mô hình đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị với các nội dung: “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động, nói đi đôi với làm”; “Nêu gương”, “các tuyến đường hoa”, “Vận động nhân dân hiến đất làm công trình phúc lợi, góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn, tuyến đường Ánh sáng quang, các tuyến đường dẫn ống nước sinh hoạt”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Nâng cao vai trò trách nhiệm của lực lượng nồng cốt, quyết tâm làm giảm các tụ điểm cờ bạc góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã”; lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí UV.BCH, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện của các đơn vị thông qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt chi bộ định kỳ với 02 hình thức: 1. Qua báo cáo, kế hoạch tập thể, cá nhân và biên bản họp, 2. Qua tham dự trực tiếp trong cuộc họp, sinh hoạt; Tổ chức sơ kết việc thực hiện Chuyên đề năm 2022 của tập thể, cá nhân; đã biểu dương, khen thưởng 05 tập thể, 10 cá nhân.

 

xa long binh huyen go cong tay so ket ket luan 01 (5)

Sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022)

xa long binh huyen go cong tay so ket ket luan 01 (2)

Hội thi tìm hiểu lịch sử đảng bộ xã Long Bình


Lãnh đạo Cấp ủy, Chi bộ, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (UB MTTQ) Việt Nam xã và các ban ngành, đoàn thể xã đã triển khai, tuyên truyền nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan hàng tháng; sinh hoạt các chi hội, tổ hội, hội viên và sinh hoạt các mô hình câu lạc bộ (CLB), tổ nhóm theo định kỳ. Đã tổ chức được 366 cuộc có trên 6.000 lượt người dự. Bên cạnh đó, UB MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể đăng ký và thực hiện 27 mô hình “Dân vận khéo” về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tiêu xây dựng nông thôn mới, quy hoạch Đô thị như: Vận động nhân hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường giao thông, tuyến đường ánh sáng quang, xây dựng cầu dân sinh, cảnh quang môi trường, công tác giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình . . . có trên 900 người tham gia với tổng kinh phí đóng góp trên 1,5 tỷ đồng (hiến đất, tiền mặt, ngày công).
 

xa long binh huyen go cong tay so ket ket luan 01 (1)

Nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí và ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn tại đường Bắc Kênh 14, ấp Ninh Quới


Trong năm 2023, Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 22/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023; Hướng dẫn số 23-HD/BTGHU ngày 03/3/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”. Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức Hội nghị phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai và tuyên truyền nội dung Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ Nghĩa Xã Hội và con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2023 với hình thức sinh hoạt chuyên đề; Tổ chức 03 đợt sinh hoạt chính trị với hình thức sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ nhân kỷ niệm 93 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023), kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023), kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2023), kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); tổ chức Hội nghị gặp gỡ cán bộ, đảng viên và nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ; chỉ đạo và phân công các đồng chí UVBCH phụ trách ngành, lĩnh vực, chi bộ định hướng và cùng với tập thể chi bộ chọn mô hình cần thực hiện 2023; lãnh đạo thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chọn chi bộ thực hiện chi bộ “Mẫu”, chi bộ xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, phân công Thường trực Đảng ủy dự sinh hoạt chi bộ luân phiên hàng tháng . . . theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tóm lại, qua 02 năm thực hiện Kết luận 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao được nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, khắc phục cơ bản những hạn chế trong thời gian qua và xây dựng kế hoạch cá nhân trong thực hiện chuyên đề hàng năm sát thực tế nhiệm vụ; nâng cao ý thức cộng đồng, tăng cường khối đoàn kết, củng cố niềm tin trong Nhân dân; góp phần thực hiện duy trì xã nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và quy hoạch Đô thị Long Bình giai đoạn 2021-2025; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Các phong trào thi đua yêu nước được phát triển sâu rộng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới, hiệu quả; Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; thông qua các mô hình đã góp phần cùng địa phương thực hiện các tuyến đường vào các khu dân cư được mở rộng, bê tông hóa, cơ bản khắc phục nước ngập khi vào mùa mưa hoặc triều cường, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, nông sản, đi lại của người dân, đề xuất huyện đầu tư các công trình giao thông phục vụ cho nông thôn mới và đô thị Long Bình trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây