Tỉnh Tiền Giang phát động và tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2024

Ngày 02/5/2024, Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 145-KH/TU về phát động và tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2024.

Tỉnh Tiền Giang phát động và tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2024

Mục đích, yêu cầu của Giải Báo chí Búa Liềm vàng: Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân. Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Thông qua Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2024 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, thống nhất trong nhận thức và hành động, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2024 được triển khai sâu rộng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính chân thực, chính xác, khách quan, có tính định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc, có sức lan tỏa trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng để trao giải, tôn vinh các tác giả, tác phẩm, tập thể, cá nhân tiêu biểu và gửi tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2024. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; có sự phân công, kiểm tra, đôn đốc hưởng ứng, tham dự Giải, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị.

Nội dung của các tác phẩm Báo chí Giải Búa Liềm vàng tập trung vào các nội dung: Công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chủ trương của Đảng, nhất là Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án,... Về tình hình, kết quả nổi bật, những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, "lợi ích nhóm". Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Những thành tựu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Tích cực đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế. Những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, "lợi ích nhóm". Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; gắn với việc thực hiện Kết luận số 14-KL/TU, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Về đối tượng tham gia Giải:

Về tác giả: Công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,...). Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, các quy định khác của pháp luật. Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2024 không được tham gia dự thi giải cấp tỉnh nhưng được tham dự giải cấp toàn quốc.

Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại về xây dựng Đảng đã đăng, phát trên các loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Các tác phẩm đã đạt giải báo chí cấp tỉnh không được tham dự Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2024, tuy nhiên có thể được tổng hợp gửi tham dự cấp toàn quốc.

*Thời gian tác phẩm dự thi: Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2023 đến ngày 15/9/2024. Hồ sơ tham dự Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2024 nộp trực tiếp hoặc gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang chậm nhất ngày 30/9/2024 (theo dấu bưu điện).

*Giải thưởng: Tổng số 14 giải, gồm có: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 08 giải Khuyến khích. Tùy theo số lượng và chất lượng bài tham gia dự thi, Ban Tổ chức giải xếp loại, không nhất thiết phải có đủ số lượng giải như trên.

Giá trị giải thưởng:

+ Giải Nhất: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

+ Giải Nhì: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

+ Giải Ba: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

+ Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
 

Kim Lan tổng hợp.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây