Giảng viên Lý luận Chính trị cấp huyện kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nghiên cứu, giảng dạy

Thứ tư - 06/07/2022 22:19
Đảng ta khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho hành động”1, đây là kết quả vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta vào thực tiễn đất nước.
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm nòng cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”2. Đại hội XII xác định: “Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam”3. Tại Đại hội XIII, Đảng tại tiếp tục khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”4.

Vì sao Đảng ta luôn khẳng định phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh? Trong khi hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã bị sụp đổ, bọn chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại đã ra sức chống phá, xuyên tạc, kêu gọi chúng ta từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin không còn khoa học nữa. Như chúng ta vẫn không lung lay, dao động, mà lại luôn kiên định, vận dụng linh hoạt và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin một cách thật sự khoa học, hợp lý, hiệu quả vào điều kiện cụ thể nước ta. Hơn bao giờ hết, trong thời đại ngày nay, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, sự bùng nổ của các trang mạng xã hội, khi mà các thế lực chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin hoạt động ngày càng tinh vi hơn, với nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau, đòi hỏi chúng ta phải ra sức bảo vệ, lật đổ những âm mưu chống phá của bọn cơ hội, chủ nghĩa xét lại và những kẻ phản bội chủ nghĩa Mác-Lênin. Bên cạnh đó, có một bộ phận đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, một bộ phận những người làm công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, có những bài viết phủ nhận, phản bác, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.

Trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có khẳng định: “Điều hết sức quan trọng là phải luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin - học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi và thực hiện. Nó sẽ còn tiếp tục phát triển và có sức sống trong thực tiễn cách mạng cũng như trong thực tiễn phát triển của khoa học. Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống”5. Nội dung cốt lõi, xuyên suốt trong tác phẩm chính là sự kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Những thành quả, cơ đồ chúng ta có được như ngày hôm nay chính là sự lựa chọn đúng đắn một chủ nghĩa chân chính, khoa học, cách mạng làm nền tảng dẫn dắt, chỉ lối cho mọi hành động của Đảng ta. Trong mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn cho chúng ta thấy lý luận khoa học, cách mạng sẽ đóng vai trò soi đường, dẫn dắt, chỉ đạo, định hướng, dự báo hoạt động thực tiễn đồng thời góp phần giáo dục, thuyết phục, động viên, tập hợp quần chúng để tạo thành phong trào hoạt động thực tiễn rộng lớn của đông đảo quần chúng. Từ thực tiễn đã chứng minh và cho thấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận khoa học và cách mạng nhất. Chính vì lý do đó chúng ta không thể không kiên định, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Là giảng viên lý luận chính trị trực tiếp giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… không chỉ đơn thuần là người truyền đạt cho học viên những tri thức mà còn là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng – lý luận của Đảng, song hành cùng với quá trình truyền đạt những kiến thức, mà còn có nhiệm vụ giúp cho học viên hình thành, phát triển thế giới quan, phương pháp luận khoa học, hình thành niềm tin khoa học, từng bước rèn luyện, củng cố phẩm chất và bản lĩnh chính trị, có đủ sức “đề kháng, “miễn dịch” với sự xâm nhập các luận điệu, sai trái thù địch, kiên định vào con Đảng ta đã lựa chọn. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xem đó là triết lý để làm việc, để sống, để hành động. Không được giao động, phản bác, phủ nhận, xuyên tạc, đồng thời ra sức đấu tranh phản bác, làm sụp đổ những quan điểm, âm mưu chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch.

Để thực hiện nhiệm vụ kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nghiên cứu, giảng dạy, người giảng viên lý luận chính trị cấp huyện cần làm tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cấp huyện phải có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Bản lĩnh chính trị là phẩm chất chính trị của một người đã phát triển đến mức có thể tự quyết định một cách độc lập, sáng tạo, làm chủ hành vi chính trị của mình trước những bước ngoặt và tình huống phức tạp về chính trị; không dao động, chùn bước trước gian khổ, khó khăn, kiên quyết thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng đã định. Bản lĩnh chính trị của người giảng viên còn được thể hiện, đó là người không biết run sợ trước kẻ thù, không nao núng trước cám dỗ của vật chất, dám đấu tranh vì lẽ phải, bảo vệ cái tốt, thẳng thắn lên án cái xấu, cái tiêu cực ; nói đi đôi với làm, dám làm dám chịu trách nhiệm; không dao động trước mọi tình huống chính trị phức tạp trong và ngoài nước; vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phải đặt lợi ích của dân, của đất nước lên trên hết. Nếu chúng ta không có lập trường chính trị vững vàng thì rất khó kiên định, kiên trì và trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bản lĩnh chính trị không phải trên trời rơi xuống, không phải tự nhiên mà có, mà nó phải được tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nghiên cứu, trau dồi, vận dụng linh hoạt, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Vào điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước. Cùng với đó đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cấp huyện cần phải có phẩm chất đạo đức, có tinh thần yêu nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, có trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, tác phong người giảng viên, có khả năng nghiên cứu khoa học, đặt biệt phải có kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn…

Thứ hai, là giảng viên lý luận chính trị cấp huyện, phải tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không được phủ nhận, phản bác, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cấp huyện không chỉ tuyệt đối kiên định, mà cần truyền cảm hứng, niềm tin, sự kiên định đó cho học viên, tạo nên sự thống nhất trong nhận thức và hành động theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định ở đây không phải vận dụng một cách rập khuôn, máy móc chủ nghĩa Mác-Lênin, mà kiên định những giá trị cốt lõi mang tính chân lý, khoa học cách mạng, được vận dụng một cách linh hoạt, phát triển sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể nước ta.

Thứ ba, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cấp huyện trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng rèn luyện kỹ năng, tư tưởng, niềm tin cho học viên qua từng bài giảng, trong giảng dạy giảng viên cần chú ý đến việc tăng “tính đảng” đối với học viên, bởi vì “tính đảng” của cán bộ, đảng viên - học viên là sự thừa nhận một cách tự nguyện và tuyệt đối trung thành với nền tảng tư tưởng, lý tưởng cách mạng mà Đảng lựa chọn; đó là sự tuân thủ tính tổ chức và tính kỷ luật; là những chuẩn mực trong mọi hành vi, lời nói trong các hoạt động xã hội. Nếu được nâng cao “tính đảng” sẽ giúp học viên kiên định, đứng vững trên lập trường quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, đội ngũ giảng viên cần tăng cường nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sâu các tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó vận dụng và phát triển một cách sáng tạo các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta; tham gia viết bài cho các tạp chí, các Hội thảo khoa học, viết chính luận… thông qua đó nhằm khẳng định những giá trị cốt lõi, bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm lật đổ những âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của các thế lực thù địch, chống phá, xuyên tạc.

Thứ tư, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cấp huyện phải là lực lượng tiên phong trong kiên định bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, không vướng vào 27 suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm. Vì chúng ta là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, gánh vác trọng trách hết sức cao cả đó là tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, nên chúng ta là lực lượng gương mẫu, “sạch” và vấn đề tiên quyết là tuyệt đối kiên định, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn, bất tử.

Tóm lại, với vai trò là giảng viên lý luận chính trị cấp huyện phải là chiến sỹ dũng cảm, đủ dũng khí, trí tuệ, tiên phong trong trận chiến với các thế lực thù địch đang ra sức chống phá, lật đổ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta phải ra sức làm suy yếu và đập tan các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch để bảo vệ vững chắc thành trì của Đảng. Làm được điều đó đội ngũ giảng viên phải kiên định bảo vệ những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên cường, vững trí, bản lĩnh vững vàng trước những luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh bằng những lý luận sắc bén làm thất bại hoàn toàn âm mưu của các thế lực chống phá; không những thế chúng ta còn phải làm sao cho người học thấm nhuần và vững niềm tin vào sự lựa chọn của Bác và của Đảng ta đi theo con đường xã hội và lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm kim chỉ nam cho đường lối cách mạng./.

 

Tài liệu tham khảo:
1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 127.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 12, tr 289.
3. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2006, tr 94.
4. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I,, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr 95.
5. Ban Tuyên giáo Trung ương: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 27-28.

Tác giả bài viết: Đỗ Thị Hồng Thu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây