Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Gò Công Tây “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần phải đổi mới công tác tuyên giáo”

Thứ tư - 24/08/2022 02:53
Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, công tác tuyên giáo phải thường xuyên đổi mới, luôn là lực lượng nòng cốt, là vũ khí sắc bén trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
Đ/c Hồ Văn Hùng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập năm 2022
Đ/c Hồ Văn Hùng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập năm 2022

Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, công tác tuyên giáo của huyện thường xuyên được đổi mới, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm lệch lạc, sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. 

Một là, đi trước một bước

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Gò Công Tây đã triển khai nhiều giải pháp tích cực. Trong đó chú trọng công tác tham mưu cho cấp ủy và hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận.

Theo đồng chí Hồ Văn Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nổi cộm trong xã hội. Tại các hội nghị giao ban, những vấn đề nóng, nổi cộm, phức tạp dư luận quan tâm được định hướng thông tin kịp thời; làm tốt công tác phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện và cơ sở tăng cường định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đặc biệt, với phương châm lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã góp phần lan tỏa những tấm gương học tập và làm theo Bác, kịp thời khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác.

Ban Tuyên giáo cũng đã có nhiều đổi mới trong công tác, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và người lao động trong Đảng bộ huyện. Thời gian qua, Ban luôn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đi lên CNXH, nâng cao cảnh giác cách mạng và đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập đầy đủ, kịp thời nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy; các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từng bước đổi mới về nội dung, hình thức triển khai theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng bộ huyện, đoàn thể và các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, nhất là những vấn đề được cán bộ, đảng viên quan tâm, góp phần giải quyết hiệu quả những nảy sinh từ cơ sở. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên được chú trọng. Ban tham mưu xây dựng và duy trì hoạt động của trang facebook, kết nối hệ thống mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội các đơn vị nhằm tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội; khuyến khích đội ngũ cộng tác viên viết, đăng tải, chia sẻ, tương tác, bình luận trên mạng xã hội nhằm lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc. Từ đó góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin, tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, thực hiện hiệu quả trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đồng chí Hồ Văn Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Nghị quyết 35-NQ/TW ra đời đã trở thành dấu mốc quan trọng trong sự phát triển lý luận, nhận thức và tổ chức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nghị quyết xác định rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp đóng vai trò nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo huyện đã có những chỉ đạo, định hướng kịp thời trong công tác tuyên truyền đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, gỡ bỏ, triệt phá, xử lý thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội được đẩy mạnh, thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Các thông tin tích cực được chú trọng tuyên truyền qua báo chí truyền thông. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban chỉ đạo 35 huyện ban hành chương trình trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; các văn bản chỉ đạo đề nghị tăng cường rà soát, phát hiện, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng trên không gian mạng; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tăng cường bảo mật thông tin trong triển khai nhiệm vụ trên internet và mạng xã hội; xem xét, hỗ trợ xử lý thông tin xấu độc trên mạng xã hội; tăng cường theo dõi, xử lý các thông tin xấu độc, tin giả, sai sự thật.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh: Để hoàn thành sứ mệnh “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, ban chỉ đạo 35 các cấp các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó, phát huy vai trò là đầu mối kết nối, tập hợp các lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, bổ sung, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tăng cường quản lý hoạt động internet, mạng xã hội, kịp thời phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Chủ động đổi mới tư duy, nhận thức lý luận, nâng cao tính sắc bén, thuyết phục của công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện.

Tóm lại, với phương châm "Chủ động, quyết liệt, kịp thời, thiết thực, hiệu quả", ngành Tuyên giáo huyện sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được; khắc phục những hạn chế, khó khăn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành sứ mệnh cao cả là "đi trước, mở đường", góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Tác giả bài viết: Đỗ Thị Hồng Thu

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây