Đ/c Bí thư Đảng ủy xã tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam cho đảng viên của 04 chi bộ Quân sự, Công an, Y tế và chi bộ ấp Thới Hòa

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên của Đảng ủy xã Long Bình 9 tháng đầu năm 2022

 23:26 21/09/2022

Xác định, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu mà Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 25/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân” đã đặt ra.
Đ/c Hồ Văn Hùng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập năm 2022

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Gò Công Tây “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần phải đổi mới công tác tuyên giáo”

 02:53 24/08/2022

Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, công tác tuyên giáo phải thường xuyên đổi mới, luôn là lực lượng nòng cốt, là vũ khí sắc bén trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
Đ/c Nguyễn Xuân Nam - HUV. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Nhựt báo cáo tại Hội thị báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp huyện năm  2021

Một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở địa bàn huyện Gò Công Tây

 02:31 22/08/2022

Công tác tuyên truyền miệng trong quán triệt thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đoàn, hội viên và toàn thể nhân dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng; là cầu nối giữa Đảng với dân, có ý nghĩa quyết định trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng thời góp phần quan trọng vào nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội trên địa bàn huyện.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ Ban Tuyên giáo -TTCT huyện Gò Công Tây với nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII)

 00:02 11/08/2022

Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc học tập phải được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng bảo đảm tính sáng tạo. Những giải pháp đưa ra phải sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và phù hợp với thực lực của cán bộ, đảng viên, quần chúng.
Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới (Ảnh minh họa)

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới

 21:47 18/07/2022

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận không tách rời và chiếm vị trí trọng yếu trong Biển Đông - một khu vực địa lý giàu tài nguyên thiên nhiên, nhưng cũng chứa đựng nhiều mâu thuẫn lợi ích liên quan đến các tranh chấp chủ quyền biển, đảo phức tạp và kéo dài trong lịch sử. Biển gắn bó với bao thế hệ người Việt, là không gian sinh tồn và phát triển của dân tộc ta, là nơi nương tựa cho hàng triệu người dân Việt Nam từ xưa đến nay. Vì vậy, bảo vệ, khai thác, phát triển mọi mặt ở khu vực biển, đảo của Việt Nam là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Giảng viên Lý luận Chính trị cấp huyện kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nghiên cứu, giảng dạy

 22:19 06/07/2022

Đảng ta khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho hành động”1, đây là kết quả vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta vào thực tiễn đất nước.
Bác Hồ nói chuyện với các giáo sư, cán bộ giảng dạy các trường ĐH và THCN, tháng 12-1958

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một quá trình thường xuyên, liên tục và lâu dài của giảng viên trung tâm chính trị

 11:38 19/04/2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng để mỗi con người Việt Nam học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách của mình thông qua từng hành động, việc làm cụ thể. Người không quan niệm mình là tấm gương cho các thế hệ mai sau học tập nhưng Người luôn phấn đấu rèn luyện để bản thân mình khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy những mặt tốt, sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả hạnh phúc cả nhân vì hạnh phúc và lợi ích chung cho dân tộc. Ở Hồ Chí Minh những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người làm cho mỗi chúng ta, đặc biệt là giảng viên Trung tâm chính trị phải quan tâm thực hiện có hiệu quả.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nữ đại biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, tháng 9 năm 1960 (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự mong muốn thực hiện quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ

 06:43 10/03/2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Trước khi “vĩnh viễn ánh mặt trời” để về với Mác-Lênin, Bác đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một bản Di chúc lịch sử. Trong đó Người không quên nhắc tới phụ nữ Việt Nam: “…Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”(1).
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ cần thiết hiện nay

Phát huy vai trò của giảng viên lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay

 01:58 11/02/2022

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng”(1). Chính vì vậy, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của những người Việt Nam yêu nước, tiên phong là đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó đội ngũ giảng viên lý luận chính trị phải mang một sứ mệnh trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hiện nay.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Hựu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng bộ xã, thị trấn ở huyện Gò Công Tây trong giai đoạn hiện nay

 06:32 02/02/2022

Đảng ta luôn coi công tác xây dựng Đảng là công tác cực kỳ quan trọng, nhiều văn kiện của Đảng đã xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong, đối với sự thành bại của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Đảng ta luôn quan tâm đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là các cơ sở đảng ở xã, thị trấn. Nhờ đó mà các tổ chức cơ sở Đảng đã vươn lên thực hiện khá tốt chức năng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, góp phần đáng kể vào thành tích chung của Đảng.
Huyện Gò Công Tây hiệu quả trong phòng, chống dịch, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới

Huyện Gò Công Tây vượt qua khó khăn năm 2021, khát vọng phát triển năm 2022

 05:22 01/01/2022

Năm 2021 việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trong bối cảnh vừa phòng chống hạn mặn, dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện nhất là mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh (Ảnh minh họa)

Một số vấn đề về nâng cao ý thức xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh

 03:41 19/01/2022

Trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, mạng internet được sử dụng ngày càng phổ biến, rộng rãi, mọi người đều có thể truy cập một cách dễ dàng và hầu như có thể làm được mọi thứ trên internet. Cũng chính vì vậy, việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên môi trường internet trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hiện nay, bảo vệ an ninh mạng cũng là bảo vệ an ninh quốc gia. Để giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, điều quan trọng nhất là ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân.
 
Đoàn thẩm định liên ngành Nông thôn mới Trung ương khảo sát mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa công nghệ cao

Huyện Gò Công Tây đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm tính bền vững

 03:07 19/01/2022

Năm 2021, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, song với quyết tâm khắc phục khó khăn, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nên tình hình kinh tế của huyện Gò Công Tây tuy vẫn còn khó khăn nhất định nhưng vẫn đạt được một số kết quả tích cực.
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021

Những kết quả nổi bật của công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 trên địa bàn huyện Gò Công Tây

 21:36 09/01/2022

Thực hiện kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021 của UBND huyện Gò Công Tây về phát động phong trào thi đua năm 2021. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng thời kêu gọi “Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trong toàn huyện, cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện năm 2021 và cơ bản đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và quyết tâm thực hiện ra mắt huyện Nông thôn mới vào cuối năm 2021.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây